Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0008-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр.Лъки, довеждащ колектор и строителство на обща ПСОВ
Бенефициент: Община Лъки
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Лъки
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящата поръчка е да бъде подготвен проект за “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр.Лъки, довеждащ колектор и строителство на обща ПСОВ”, заедно с всички съпътсващи документи необходими за кандидастване за финансиране от ОП „Околна среда”.
Дейности: Дейност 1: Предпроекттни проучвания за ПСОВ. Предпроектни проучвания и съпътстващи съгласувателни процедури.
Дейност 2: Идеен проект за ПСОВ. Идейно разпределение на съоръженията на ПСОВ, пътните връзки, комуникации и проводи.
Дейност 3:Изготвяне на работни проекти за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа. Изготвяне на работен проект и съпътстващи съгласувателни процедури.
Дейност 4:Процедури по съгласувания и одобрения на работните проекти Съгласуване с различните инстанции – например : РИОКОЗ; ПАБ;ЕVN и други.
Дейност 5:Финансово-икономически анализ. Детайлно финансово-икономическо моделиране.
Дейност 7:Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители. Определяне на условията на които трябва да отговарят кандидатите за извършване на определен вид услуга и методиката за оценка на предложенията.
Дейност 8 : Попълване на апликационна форма за кандидатстване Попълване на апликационна форма и прилагане на необходимата документация
Дейност 8 : Одит на проекта Преди подаването на окончателния доклад по проекта е необходимо да бъде извършен одит от лицензиран експерт –счетоводител или одиторска фирма.
Дейност 9 : Мерки по информираност и публичност. Организиране на срещи с обществеността за запознаване с целите на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Техническа помощ - Лъки” ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 355 920 BGN
Общ бюджет: 315 048 BGN
БФП: 315 048 BGN
Общо изплатени средства: 315 048 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 315 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 71 184 BGN
2011 149 400 BGN
2012 94 464 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
315 048 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 252 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 56 947 BGN
2011 119 520 BGN
2012 75 571 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
252 038 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 237 BGN
2011 29 880 BGN
2012 18 893 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 010 BGN
Финансиране от бенефициента 10 000 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз