Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0005-C0001
Номер на проект: 58-131-05-05
Наименование: Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа /битова и дъждовна/– гр. Златоград
Бенефициент: Община Златоград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Златоград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект за техническа помощ е осъществяването на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград” с оглед одобрението на горепосоченото проектно предложение за финансиране в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Осигуряването на качествена подготовка на горепосочения инвестиционен проект ще допринесе
Дейности: Дейност 1: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за предпроектно-проучване, включително пълен анализ ”ползи-разходи” и разработване на формуляр за кандидатстване за техническа помощ Разработване на тръжната процедура за избор на изпълнител на предпроектно проучване, включително пълен анализ „разходи-ползи” (в т.ч. финансов анализ, социално-икономически анализ и анализ на чувствителността и риска), в съответствие с изискванията на Европейската Комисия, по-специално Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, както и „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз” и други приложими документи за извършване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти в сектор „околна среда”
Дейност 2: Подготовка на документация за решение за преценка необходимостта от ОВОС и оценка по чл. 18 или чл. 20 и 28 от Наредбата за условията, и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предло Разработване на необходимата документация съгласно чл. 18 или чл. 20 и 28 от Наредбата за условията, и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и чл. 4 ал.1 от “НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии” и на основание чл 93 ал. 1 т.1 от ЗООС за издаване на решение от компетентния орган, в случая РИОСВ гр. Смолян за проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград”
Дейност 3: Подготовка на документация за решение за преценка необходимостта от ОВОС и оценка по чл. 18 или чл. 20 и 28 от Наредбата за условията, и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предло Разработване на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи”, в съответствие с изискванията на Европейската Комисия, по-специално Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз”, Методическите насоки на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти и други приложими документи за извършване на анализи „ползи-разходи” за инвестиционни проекти в сектор „околна среда”.
Дейност 4: Разработване на прединвестиционно проучване и работен проект по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията за дейностите, които се предвиждат за изпълнение в рамките на инвестиционния проект Разработване на прединвестиционно проучване и работен проект, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 5: Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в съответствие с приложимите изисквания, подготвената проектна документация и резултатите от анализа „ползи-разходи”.
Дейност 6:Одит на проекта Осъществяване на одит върху изпълнението на проекта от страна на независим одитор.
Дейност 7:Осигуряване на информация и публичност за проект Осигуряване на информация и публичност за обществеността на територията на община Златоград във връзка с изпълнението на настоящия проект и постигнатите цели, ползи и резултати, посредством публикуване на прес-съобщения в местно печатно издание, организиране на пресконференции и поставяне на информационен плакат за проекта.
Дейност 8: Последваща оценка на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Златоград.
Дейност 9: Подкрепа за организацията и управлението на проекта Осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие на екипа за управление на проекта, създаден в рамките на община Златоград, с оглед качественото и ефективно управление и изпълнение на проекта, включително разработване на необходимите процедури и образци на документи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Инфрапроект Консулт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 662 750 BGN
Общ бюджет: 373 073 BGN
БФП: 373 073 BGN
Общо изплатени средства: 363 073 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 373 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 325 872 BGN
2010 89 046 BGN
2011 - 40 883 BGN
2012 - 10 962 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
363 073 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 298 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 260 697 BGN
2010 71 236 BGN
2011 - 32 706 BGN
2012 - 8 769 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
290 458 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 65 174 BGN
2010 17 809 BGN
2011 - 8 177 BGN
2012 - 2 192 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 615 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз