Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиционен проект- доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на град Стражица
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 22.12.2008
Дата на приключване: 12.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: Създаване на предпоставки за преодоляване на екологичните проблеми в районите с неизградена и амортизирана канализационна мрежа в града, опазване и подобряване състоянието на водите.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта Дейност 1” Сформиране на екип за управление” – избор на ръководител, координатор,строителен техник, счетоводител на проекта - разпределяне на задачите между членовете на екипа. Екипът за управление ще се сформира от служители на общинска администрация гр.Стражица - ръководител, координатор, счетоводител и строителен техник. Целта на тази дейност е сформирането на качествен и компетентен екип за управление и в следствие на това законосъобразно, целесъобразно и оптимално изразходване на ресурсите необходими за реализация на проекта. управление
2.Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изработване инвестиционния проект Изборът на изпълнител за изработване на инвестиционния проект е важна част от реализацията на проекта. Избора на качествен проектант гарантира последващо качествено изработване на инвестиционен проект а в следствие на това и оптимално ефективно доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в посочените райони. Целта на тази дейност е избора на качествен и компетентен изпълнител на проектирането като същевременно се спазват принципите за законосъобразно, целесъобразно и оптимално изразходване на ресурсите необходими за реализация на проекта.
Дейност 3: Изработване на инвестиционен проект за доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа град Стражица Дейност 3” Изработване на инвестиционен проект за доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа град Стражица” Изработването на инвестиционен проект включва направа на необходимите геодезични замервания, техническо проектиране на доизграждането и реконструкцията на канализацията на в град Стражица в посочените райони, както и всички мероприятия свързани с изготвянето на инвестиционния проект съгласно законодателството действащо в България.
Дейност 4: Финансов и икономически анализ на инвестиционен проект за доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на град Стражица” Дейност 4 ”Финансов и икономически анализ на инвестиционен проект за доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на град Стражица” Дейността включва икономически и финансов анализ на ползите и разходите свързани с реализирането на същинския инвестиционен проект за доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на град Стражица. Анализите ще се извършат на база разработения инвестиционен / технически / проект, анализ на изходните данни за ползватели , инвеститорския интерес в района на доизграждане и реконструкция както и на база разходите необходими за реализация на същинския инвестиционен проект.
Дейност 5 ” Одит на проекта” Извършеният одит ще бъде направен преди подаването на окончателния доклад. Одиторът ще осъществява дейността си като спазва на стандартите на одит, етичен кодекс, утвърдена методика за одит.
Дейност 6 ” Осигуряване на публичност на проекта” Основна цел на тази дейност е да бъде информирана широката общественост за съфинансирането предоставено от ЕС, а също и да се даде гласност на извършените дейности по проекта и да се популяризират резултатите. Тази обществена информация цели да прикове вниманието на обществото, проблемите и начините за решаването им. Дейността включва: публикации в сайта на общината, информационния бюлетин на общината и три публикации в регионалните и националните ежедневници. Чрез публикациите в медиите ще се информират гражданите на населеното място и цялата общественост за целите на проекта и източниците на финансиране.
Дейност 7” Мониторинг и отчитане на проекта Мониторингът и оценяването ще се осъществяват през цялото време на проекта от бенефициента С оглед успеха на проекта ще се разработи система за вътрешен контрол от страна на общинска администрация. Вътрешния контрол ще бъде въведен с цел ефективно и целесъобразно изпълнение на дейностите, финансовото отчитане, съответствие с приложимите правни норми и ограничения. Ще се прилага система за финансово управление и контрол която ще функционира ефективно през целия период на изпълнение на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 500 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз