Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0050-C0001
Номер на проект: 13-13-51
Наименование: Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 01.11.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се оптимизира процеса на разработване, изпълнение и контролиране на политики, провеждани от община Асеновград за постигане на стратегическите цели на общинската администрация
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Постигане на ефективна организация и управление на проекта с цел реализиране на специфичните му цели. Това ще се постигне чрез: • Изготвяне на подробен план за действие на екипа за изпълнение на заложените дейности; • Организиране на първа работна среща; • Създаване на механизъм за логистика и координация; • Създаване на процедури за работа на сформирания екип; • Изготвяне на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта, протоколи, технически отчети, формуляри и форми, и др.; • Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнението на дейностите по заложените график и бюджет; • Проследяване изпълнението на заложените индикатори;
Дейност 2: Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от общинска администрация Асеновград Основната цел на дейността е постигане на ефективност, целенасоченост и публичност при изпълнение на политиките на община Асеновград. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на документ, даващ общата рамка и който съдържащ приложения за мониторинг, контрол и оценка на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на политики от общинската администрация. Разработените и въведени правила и методики задължително следва да бъдат използвани при мониторинга и контрола на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики ще бъдат взети предвид от общинските администрации в процеса на последващо стратегическо планиране/ оценка на изпълнението на стратегически документи и политики.
Дейност 3: Разработване на Общински план за развитие на община Асеновград за периода 2014-2020 г. При разработването на ОПР на община Асеновград ще се следва структурно съдържание на стратегическия документ, заложено в Методическите насоки за разработване на НСРР, РПР, ОСР, ОПР на МРРБ: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; Разработване на анализ на икономическото и социалното развитие на общината във връзка с разработване на Общински план за развитие на община Асеновград за периода 2014-2020 г., като анализа ще обхване 28-те населени места на общината без град Асеновград. (Община Асеновград има 29 населени места с общо население 64 034 жители .) Община Асеновград ще кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Асеновград и при одобряване на проектното предложение и изпълнение на проекта ще бъде разработен целеви и проблемен анализ за територията на града. Този анализ ще бъде използван за допълване на анализа на икономическото и социалното развитие на общината. 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; В рамките на тази дейност е необходимо да се извършат следните поддейности: • Набавяне и анализиране на информация, статистически данни за приоритетните отрасли в местната икономика, включително и информация за кадровия потенциал за развитието им; социални и демографски показатели за тенденциите и възможностите на развитие на общината; • Представяне на анализа и общинския план за развитие на публични срещи • Провеждане на анкета за обществената нагласа относно визията, целите и приоритетите на Община Асеновград за периода 2014-2020- установяване на конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност с цел формулирането на новите приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г. Изготвяне на анализ на анкетните резултати, съдържащ изводи и препоръки.
Дейност 4: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Асеновград Концепцията за пространствено развитие на община Асеновград според Закона за регионално развитие следва да съдържа: 1. функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината и връзки с центровете на съседните общини, областния и други градски центрове, свързани с развитието на общината; 2. оси на развитие - с регионално, надобщинско и общинско значение, и връзки с осите на развитие на съседни общини и с националните оси; 3. транспортни и други инфраструктурни мрежи - с областно и местно значение, включително връзки със съседни общини и трансгранични връзки; 4. функционално зониране на пространството - индустриални и бизнес зони с регионално и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и отдих с регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени територии, пространствена организация на инфраструктурата в областта на здравеопазването и образованието; 5. дейности за интегрирано градско развитие, включително за градско възстановяване.
Дейност 5: Осигуряване на информация и публичност по проекта Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за информиране на обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 972 BGN
Общ бюджет: 71 588 BGN
БФП: 71 588 BGN
Общо изплатени средства: 71 588 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 994 BGN
2014 55 593 BGN
2015 0 BGN
71 588 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 595 BGN
2014 47 254 BGN
2015 0 BGN
60 850 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 399 BGN
2014 8 339 BGN
2015 0 BGN
10 738 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Дейност 1: Изпълнени дейности по проекта
Индикатор 3 Дейност 1: Проведен избор на изпълнители по проекта
Индикатор 4 Дейност 1: Изготвени междинни, годишен и окончателен технически доклад за съгласуване с УО на ОПАК
Индикатор 5 Дейност 2: Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 6 Дейност 3: Разработен Общински план за развитие 2014- 2020
Индикатор 7 Дейност 4: Разработена Концепция за пространствено развитие
Индикатор 8 Дейност 5: Осъществени пресконференции
Индикатор 9 Дейност 5: Изработен банер
Индикатор 10 Дейност 5: Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 11 Дейност 5: Изработени Листовки
Индикатор 12 Дейност 5: Изработени делегатски пакети
Индикатор 13 Дейност 5: Публикации на интернет страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз