Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0032-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/032-02
Наименование: Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.09.2013
Начална дата: 31.10.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектното предложение: Да бъде укрепен капацитета на община Сливен като бенефициент на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014 - 2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ и КФ на ЕС.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление, включително отчитане
Дейност 5 Изготвяне на Работни проекти за 9 обекта
Дейност 8 Информираност и публичност на проекта
Дейност 7 Одит на проекта
Дейност 2 Възлагане на обществени поръчки
Дейност 9 Провеждане на кръгли маси за стимулиране на гражданска подкрепа
Дейност 6 Оценка на съответствието на изготвените работни проекти
Дейност 3 Изготвяне на Архитектурни заснемания, конструктивни обследвания и енергийни обследвания за 6 обекта
Дейност 4 Изготвяне на ПИП, финансов анализ и АРП за проект "Интегриран градски транспорт гр. Сливен"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 999 BGN
Общ бюджет: 460 845 BGN
БФП: 460 845 BGN
Общо изплатени средства: 311 028 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 460 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 199 991 BGN
2015 111 038 BGN
311 028 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 391 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 169 992 BGN
2015 94 382 BGN
264 374 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 999 BGN
2015 16 656 BGN
46 654 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване-2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз