Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1146-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-09001
Наименование: "Подобряване условията на труд на работещите в "Групова Практика за Първична Медицинска Помощ – Сливен” ООД, гр. Сливен"
Бенефициент: „Групова Практика за Първична Медицинска Помощ – Сливен” ООД, гр. Сливен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 31.10.2013
Дата на приключване: 31.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда, чрез осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в съответстващите с добрите европейски практики. Създаване на работна среда, отговаряща на европейските критерии и стандарти в областта на медицинската дейност.
Дейности: Дейност 1: 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност По тази дейност ще бъде извършен анализ на работните процеси. Анализът ще послужи за оптимизиране на трудовата дейност и елиминиране на неефективните бизнес процеси. Чрез него ще се определят ключовите бизнес процеси и техните резултати, които създават добавена стойност за компанията. Анализът на процесите ще доведе до усъвършенстване на системата за управление на компанията, подобряване на конкурентоспособността, намаляване на разходите и повишаване на удовлетвореността на клиентите и служителите. Анализът ще включва няколко части: • Въведение, в което ще бъде описано сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. Като част от описанието на съществуващото състояние ще бъдат направени замервания, където е необходимо.; • Изложение и анализ, в което ще бъдат описани силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, направени оценки на риска, внедрени стандарти; • Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в която ще са описани как ще се усъвършенства организацията на дейността; • Заключение, в което ще бъдат обобщени мерките за подобряване условията на труд и очакваните резултати след внедряването им. На база анализ на силните и слабите страни и идентифицираните проблеми, ще се направят конкретни препоръки за поддържане и развитие на добри практики, внедряване на нови такива, както и на мерки за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност.
Дейност 2: Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло Защитата на работещите в ГППМП Сливен, чрез ЛПС и специално работно облекло ще ги предпазва от описаните по-долу рискове: Работни места, професии, видове работа Вид и наименование на личните предпазни средства (специалното работно облекло) Опасности, за които се прилагат личните предпазни средства (специалното работно облекло) Медицински персонал Администрация Медицински халат Микроклимат Медицински персонал Администрация Туника с къс и дълък ръкав и панталон и, панталон с колан Риск от биологични агенти Медицински персонал Администрация Медицински работни обувки Риск от опръскване с кръв, телесни течности, секрети и екскрети Медицински персонал Зимен сезон – шуба Микроклимат Медицински персонал Зимен сезон – зимни обувки Микроклимат Медицински персонал в хирургия, манипулационна, родилни зали Шапки за операции Риск от контаминиране с кръв, телесни течности, секрети и екскрети Медицински персонал Предпазни ръкавици Риск от контаминиране с кръв, телесни течности, секрети и екскрети и за респираторна защита при пациенти с инфекции, предавани по въздушно-капков път Медицински персонал Защитни маски Риск от контаминиране с кръв, телесни течности, секрети и екскрети и за респираторна защита при пациенти с инфекции, предавани по въздушно капков път Медицински персонал Защитни очила Риск от пръски или аерозол от кръв, телесни течности, секрети и екскрети Медицински персонал Администрация – Координатори, Регистратори, Оператори Дамски престилки, бели, дълъг ръкав При риск от контаминация на работното облекло с кръв, телесни течности, секрети и екскрети Медицински персонал Администрация – Координатори, Регистратори, Оператори Дамски престилки, бели, къс ръкав При риск от контаминация на работното облекло с кръв, телесни течности, секрети и екскрети Медицински персонал Администрация – Координатори, Регистратори, Оператори Мъжки престилки, бели, дълъг ръкав При риск от контаминация на работното облекло с кръв, телесни течности, секрети и екскрети Медицински персонал Администрация – Координатори, Регистратори, Оператори Мъжки престилки, бели, къс ръкав При риск от контаминация на работното облекло с кръв, телесни течности, секрети и екскрети Медицински персонал Администрация – Координатори, Регистратори, Оператори Елек - дамски Микроклимат Медицински персонал Администрация – Координатори, Регистратори, Оператори Елек - мъжки Микроклимат Медицински персонал и администрация, работещи с видеодисплеи над 4 часа на смяна Защитни очила Риск от зрително натоварване Хигиенист Туника и панталон Риск от биологични агенти Хигиенист Обувки Микроклимат Хигиенист Еднократни предпазни ръкавици Риск от биологични агенти
Дейност 3: Доставка и монтаж на климатици На 05.11.2012 г. в изпълнение на задълженията си по Договор за обслужване от СТМ, специалисти от Службата по трудова медицина към „Труд и здраве” ООД са посетили здравните служби в селата Злати войвода, Малко Чочовен, Чинтулово, Блатец, Панаретовци, Селеминово, Глуфишево, Самуилово, Гергевец и Драгоданово с цел проверка условията на труд на работещите, свързани с Оценката на риска при работа. След направения оглед на сградите и помещенията се констатира следното:  Отоплението в помещенията на всички здравни служби е с твърдо гориво. Това води до замърсяване на въздуха в помещенията. Съществува опасност от възникване на пожар, тъй като се работи с леснозапалими дезинфекционни разтвори при обработка на рани и др. Нарушават се изискванията на Наредба № 39/2010 г. на МЗ за утвърждавене на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции, за осигуряване на профилактика на ВБИ Раздел ХХІV „Специфичните изисквания към въздуха в помещенията”, което води до застрашаване здравето на работещите. С цел осигуряване на по-добри технически условията на труд, опазване на здравето на работещите и осигуряване на защита на персонала от вътреболнични инфекции се препоръчва в Плана на действия за отстраняване и/или ограничаване на риска да се включат за изпълнение следните мероприятия: -Климатизиране на помещенията в здравните пунктове в селата Злати войвода, Малко Чочовен, Чинтулово, Блатец, Панаретовци, Селеминово, Глуфишево, Самуилово, Гергевец и Драгоданово, с което ще се осигурят нормативните изисквания за микроклимата при работа.
Дейност 4: Информиране и публичност В рамките на тази дейност ще бъде изпълнено следното: a. Организиране на 2 информационни събития – за старта и приключването на дейностите по проекта; b. Изработена 1 информационна табела; c. Изработени 500 брошури, банер, 50 папки; Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. d. Изготвени информационни стикери за обозначаване на закупеното работно облекло и оборудване. При реализирането на дейностите за информиране и публичност ще бъдат спазени всички изисквания за визуализация относно финансовата подкрепа от ЕСФ и ЕФРР на УО на ОПРЧР.
Дейност 5: Управление на проекта Дейността ще се осъществи чрез: • Сформиране на екипа при стартиране на проекта и разпределение на отговорностите между неговите членове; • Разработване на детайлизиран план-график за реализиране на дейностите; • Установяване на система за вътрешен контрол на изпълнението; • Документално осигуряване и управление на проекта; изготвяне на месечни справки, междинни, заключителен, годишен и полугодишен доклад и др. необходими документи. • Оформяне на досие на проекта; • Провеждане на оперативни срещи на екипа, вкл. с избраните подизпълнители • Координационни, административни и счетоводни дейности. Целта на дейността е да се постигне ефективно управление на проекта и ефикасно и целесъобразно разходване на средствата.
Дейност 6: Провеждане на процедури по ПМС 69 Дейността съдържа 5 поддейности: • Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; • Избор на доставчик на работно облекло и ЛПС; • Избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатици • Избор на изпълнител за провеждане на дейностите по информиране и публичност • Избор на изпълнител по провеждане на одит Съгласно изискванията за кандидатстване при изпълнението на проекта ще се проведат процедури за избор на изпълнител в съответствие с българското законодателство съгласно Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. Приемане на работата на всеки от избраните изпълнители ще става чрез подписване на приемо-предавателен протокол. Извършените разходи ще се доказват с първичен платежен документ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 964 BGN
Общ бюджет: 116 211 BGN
БФП: 116 211 BGN
Общо изплатени средства: 116 211 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 154 BGN
2015 54 057 BGN
116 211 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 831 BGN
2015 45 949 BGN
98 779 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 323 BGN
2015 8 109 BGN
17 432 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз