Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0072-C0001
Номер на проект: 13-13-73
Наименование: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики чрез въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и оценка в община Момчилград
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 31.10.2013
Дата на приключване: 31.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на административните структури на общинско ниво за качествено разработване и изпълнение на стратегически документи, съобразени с интересите на местните общности
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта С оглед на успешното изпълнение на целите на проекта е необходимо: • Утвърждаване на правила за работа и мониторинг от страна на проектния ръководител; • Изготвяне на подробен план за отчетност и контрол; • Изготвяне на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта, в това число процедура по ЗОП, протоколи, технически отчети, формуляри и форми и др.; • Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнението на дейностите по заложените график и бюджет: • Проследяване изпълнението на заложените индикатори: • Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 2: Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации и провеждане на съпътстващо обучение Основната цел на дейността е постигане на ефективност, целенасоченост и публичност при подготовка и изпълнение на политиките на община Момчилград. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на документ, който съдържа приложения за мониторинг, контрол и оценка на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и оценка на политики от общинската администрация. Разработените и въведени правила и методики задължително следва да бъдат използвани при мониторинга и контрола на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики ще бъдат взети предвид от общинската администрация в процеса на последващо стратегическо планиране/ оценка на изпълнението на стратегически документи и политики. Подготовка и провеждане на съпътстващо обучение за определени служители на община Момчилград и на ръководния екип на общината, във връзка с разработените правила и методики.
Дейност 3: Разработване на Общински план за развитие на община Момчилград за 2014-2020 При разработването на ОПР на община Момчилград ще се следва структурно съдържание на стратегическия документ, заложено в Методическите насоки за разработване на НСРР, РПР, ОСР, ОПР на МРРБ: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; Друг основен компонент на ОПР, определен в нормативните изисквания е предварителната оценка на Общинския план за развитие. Тъй като разработването на предварителна оценка не е допустима дейност по настоящата схема на ОПАК, тя ще се финансира от общинския бюджет и ще бъде разработена от независим консултант успоредно с подготовката на проекта на общинския план за развитие. В рамките на тази дейност е необходимо да се извършат следните поддейности: • Набиране и анализиране на информация, статистически данни за приоритетните отрасли в местната икономика, включително и информация за кадровия потенциал за развитието им; социални и демографски показатели за тенденциите и възможностите на развитие на общината; • Разработване на мерките и приоритетите на Общинския план за развитие на община Момчилград • Представяне на анализа и общинския план за развитие на дискусионни форуми • Провеждане на проучване за обществената нагласа относно визията, целите и приоритетите на Община Момчилград за периода 2014-2020- установяване на конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност с цел формулирането на новите приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г. Изготвяне на Доклад с резултатите о
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Българска консултантска организация" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 283 BGN
Общ бюджет: 74 123 BGN
БФП: 74 123 BGN
Общо изплатени средства: 74 123 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 657 BGN
2014 58 466 BGN
2015 0 BGN
74 123 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 308 BGN
2014 49 696 BGN
2015 0 BGN
63 005 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 348 BGN
2014 8 770 BGN
2015 0 BGN
11 118 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Д1: Изпълнени дейности по проекта Изготвени междинни, годишен и окончателен технически доклад за съгласуване с УО на ОПАК
Индикатор 3 (Д) По Д1: Изготвени и проведени тръжни процедури по ЗОП;
Индикатор 4 (Д) По Д2: въведени комплект правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община Момчилград. Проведено еднодневно обучение за общински служители
Индикатор 5 (Д) По Д3: Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Проведена кръгла маса; Проведено проучване наобщественото мнение
Индикатор 6 (Д) По Д4: Проведени конференции Подготвен банер
Индикатор 7 (Д) По Д4: Публикувани материали в пресата. Публикации на сайта на общината
Индикатор 8 (Д) По Д4: Подготвена и отпечатана диплянка


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз