Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0210-C0001
Номер на проект: ESF-1113-03-02001
Наименование: "Нови работни места за безработни млади хора"
Бенефициент: "РИДИНЕД" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 30.10.2013
Дата на приключване: 30.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Интегриране на уязвими групи на пазара на труда, а именно безработни младежи до 29 години, регистрирани в Дирекции "Бюро по труда" на Агенция по заетостта.
Дейности: Дейност 1: Проекто-управление • Екипът за управление на проекта включва: Ръководител на проекта, счетоводител и експерт „Европейско финансиране” . Екипът ще се запознае с проекта и със своите задължения и отговорности по него. • Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; • Изготвяне на стандартни документи на всеки член на екипа; • Изготвяне график за оперативни срещи на екипа; • Подготовка на тръжни документи за избор на доставчици на услуги. Преглед и оценка на реализирането на проекта и при необходимост взимане на корективни мерки
Дейност 2: Информиране и публичност По време на изпълнение на проекта ще бъдат приложени подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Конкретните мерки предвидени по проекта с цел публичност и информиране са: 1. Изготвяне и монтиране на информационна табела на входа на производствено-експерименталната база на предприятието 2. Изготвяне и разпространение на 200бр. информационни брошури 3. Осъществяване на 2 бр. публично събитие в края на проекта с покана до медии и общ.организации. 4. Изпращане на 2бр. прес-публикации в местни и регионални медии 5. Поставяне на визулаизиациони символи на всичко , придобито по проекта 6. Използване на визулизационите символи на всички документи, публикации и др. по проекта.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Провеждане на процедури за възлагане с предмет: 1. Обучение за професионална квалификация на трима младежи: Обучителната организация по проекта за провеждане на професионалната квалификация ще трябва да е лициензирана от НАПОО (или ще има правата и капацитета според ЗПОО- съобразно законовите изисквания за провеждане на квалификациони обучения.). 2. Обучение по ключова компетенция на двама младежи – Общуване на чужд език – английски език Обучителната организация по проекта ще трябва да има опит и познания в провеждане на вида обучение, предмет на настоящия проект. Обучителната организация за чуждоезиковото обучение трябва да има минимум дву-годишен опит. 3. Придобиване на оборудване за 5 работни места 4. Дейности по визуализация 5. Избор на одитор по проекта
Дейност 4: Провеждане на обучение по професионална квалификация и ключови компетентност Провеждане на обученията от външна фирма. Обученията ще следват добрите практики в тази област, а именно: • Обученията ще се извършват в съответствие с установените нужди на Дружеството и са насочени към упражняваната сфера на дейността и професията, както и към заеманата длъжност. • Методологията на обучения ще е съчетание на теоретични и практически занимания. • Обученията ще включват и практическо обучение на работното място с цел бързо и адекватно затвърждаване и прилагане на знанията в реална работна среда. • Практически сесии /упражнения ще включват разнообразни форми за интерактивно обучение - извеждане на опит, дискусии, презентации, ролеви ситуации, обсъждане на казуси, ролеви игри и др. Те имат за цел да тренират умения, свързани със съответната тема, без да акцентират върху теоретичната рамка. • Избраната методология на работа е в съзвучие с практиката „учение през целия живот” и е насочена към активни работещи лица и е съобразена с тяхната трудова заетост. • С цел по-добро удовлетворяване на обучаемите, както и търсене на подобряване на цялостното обучение и неговата устойчивост, ще се провеждат анкети за обратна връзка с цел идентифициране и отстраняване на не напълно удовлетворителните места в обучителния процес. След приключване на обучението ще се проведе финален тест и при постигане на над поставените изисквания, ще се издаде документ за успешно преминалите обучението. 1. Обученията за професионалната квалификация са следните: Втора степен на професионална квалификация ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код: 811, Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг ПРОФЕСИЯ: код: 811070, ГОТВАЧ СПЕЦИАЛНОСТ: код: 8110701, Производство на кулинарни изделия и напитки Длъжност от НКДП: 5120 2003 Помощник-готвач 2. Обучение по ключова компетенция на двама младежи – Общуване на чужд език – английски език (за обучения по ключова компетентност 2 и с продължителност не по-малка от 100 учебни часа) Разносвач, Длъжност от НКДП: 5322 1004 Разносвач на храна
Дейност 5: Наемане на лицата, успешно завършили обучението След провеждане на обучението – професионални и ключови компетенции 5 младежи ще бъдат наети съобразно преминалото професионално обучение на следните позиции: Трима от младежите – преминали успешно професионално обучение, ще бъдат наети на следната позиция: Длъжност от НКДП: 5120 2003 Помощник-готвач Двама от младежите – преминали успешно обучение по ключови компетенции, ще бъдат наети на следната позиция: Разносвач, Длъжност от НКДП: 5322 1004 Разносвач на храна Срокът на трудовия им договор е до края на проекта , като се планира това да е 12 месеца.
Дейност 6: Оборудване на 5 нови работни места По проекта се предвижда придобиването на оборудване и обзавеждане на 5 – те нови работни места. Предвиденото по проекта оборудване е необходимо за създаването на новите работни места. Предназначението на закупеното оборудване ще се запази от кандидата за срок от минимум 5 години след приключване на проекта. Оборудването напълно и точно съответства на изискванията на длъжностите и ще обезпечи тяхната работа. Предвиденото оборудване е конкретно и само за ползване от целевата група. То е планирано да отговаря на най-съвременните стандарти за енергийна ефективност, енергономичност, опазване на околната среда и изискванията за безопасен труд. Предвиденото оборудване е съобразно с отговорностите и ангажиментите на новонаетите служители. Опис на планираното за закупуване оборудване: Във връзка с назначаването на трима помощник-готвачи (Длъжност от НКДП: 5120 2003) и на двама разносвачи на храна (Длъжност от НКДП: 5322 1004) и осигуряването на тяхната нормална работна среда, конкретно е планирано да бъде закупени 1. POS система със сензорен екран 2. Печатащо устройство 3. Компютърна desktop система Обект бистро „Зелено“ се намира в идеалния център на гр.Варна – район в който са концентрирани огромно количество офиси на компании, банки, туристически бюра, магазини, частни домове. За периода от откриването си заведението се наложи със своята концепция за вкусна храна на достъпна цена и успя да спечели постоянни клиенти като към момента постоянно се получават запитвания за доставка на място, услуга която към момента не се предлага. С оглед на добрия потенциал на заведението, много добрия капацитет на кухнята и органичения брой седящи места в обекта логична стъпка пред мениджмънта на фирмата е организирането на разнос и кетъринг първоначално в централната част на града, а в последствие и в периферията му. За огранизирането на разноса ще бъде необходима система за регистрация на поръчките и прехвърлянето им от мястото на получаване /бара/ до мястото на изпълнението им /кухня/, както и за тяхното групиране и предаване към разносвачите за доставка. За организиране на този процес ще бъде необходима компютърна система с POS система, печатащо устройство, компютърна система.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Протема ООД
СВЕТМАН
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 286 BGN
Общ бюджет: 32 252 BGN
БФП: 32 252 BGN
Общо изплатени средства: 32 248 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 257 BGN
2014 6 366 BGN
2015 17 625 BGN
32 248 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 019 BGN
2014 5 411 BGN
2015 14 981 BGN
27 411 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 239 BGN
2014 955 BGN
2015 2 644 BGN
4 837 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз