Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0017-C0001
Номер на проект: 58231-С016
Наименование: Техническа помощ за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. “Сулюманица”, гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Пирдоп
Бенефициент: Община Пирдоп
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Пирдоп
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящата проектна идея е повишаване капацитета на Община Пирдоп за справяне с проблема, свързан със създаване на екологосъобразно управление на отпадъците на регионален принцип. С проекта ще се осигури необходимата техническа документация и детайлно планиране на дейностите по закриване на съществуващото общинско депо, за да се извършат в последствие техническите действия по реализация на мерките по закриване, както и планиране на необходимите мерки за оптимизация на съществува
Дейности: Мобилизация, оперативен контрол и координация по време на проекта 1. Мобилизация на екипа по проекта - Анализ на съществуващата ситуация в община Пирдоп и определяне на необходимостта от техническа помощ; - Провеждане на срещи на членовете на ЗИП - първоначална при стартирането на проекта, и последващи срещи до приключването на проекта. - Създаване на звено за изпълнение на проекта (ЗИП). - Разписване на структурата му, както и задълженията и отговорностите, за които всеки член от ЗИП ще отговаря/ контролира; - Общината се ще определи от своя страна координатор за изпълнение на проекта, който ще носи отговорност за своевременното предоставяне на информация/данни и становищата, изискващи се в хода на реализация на проекта. 2. Оперативен контрол и координация на проекта, включващо всички дейности по провеждане на административните процедури по време на целия период на реализацията му. - Подготовка на тръжни досиета за възлагане на услуги по ЗОП, вкл:  Изготвяне на технически проект за закриване и рекултивация на общинскио депо за битови отпадъци, намиращо се в м.„Сулюманица”, гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп”;  Одит;  Оценка на съответсвието на изготвените технически проекти. - Провеждане на процедури по избор на консултанти за посочените по- горе 4 услуги и сключване на договори; - Администриране на процедури по ЗУТ, ЗООС, ЗОЗЗ и др. Свързани със затварянето и рекултивацията на депото в м.Сюлюманица, вкл.:  Издаване на виза за проектиране (чл.140 от ЗУТ);  Оценка на инвестиционния проект за съответствието му със съществените изисквания към строежите (чл.142, ал.6 от ЗУТ);  Одобряване на инвестиционния проект (един месец - чл.144, ал.3, т.2 от ЗУТ);  Получаване на разрешение за строеж. Издава се от главният архитект на общината (чл.148, ал.2 от ЗУТ) в 7-дневен срок (чл.148, ал.4).
Подготовка на задание за кандидатстване по процедура BG 161РО005/08/2.30/01/03 - Изготвяне на Формуляр за кандидатстване за финансиране на проект за техническа помощ за подготовка на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м.„Сулюманица”, гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г.” - Процедура: BG161РО005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, приоритетна ОС 2: „Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци” - Изготвяне на технически спецификации за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за всички дейности, за които се предвижда изпълнителят да е различен от бенефициента
Одит във връзка с изпълнението на проекта Съобразно действащото законодателство на РБ тази дейност се осъществява от лицензиран одитор, който извършва финансов одит с цел верификация на направените разходи. Одитът по този проект съпътства цялостно изпълнение на дейностите, като изпълнява следните задачи: - Проверка на редовността и съгласуване на разходването на средствата в съотвествие с Международните стандарти, Договора с УО на ОПОС и другите сключени договори в рамките на този проект, Закон за счетоводството и други свързани нормативни актове; - Проверка на редовността на разходно-оправдателните документи; - Преценка на верността и отчетността на направените разходи.
Изготвяне на Технически проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м.«Сулюманица», гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп Специфични дейности Задача 1: Изготвяне на Технически проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м.«Сулюманица», гр. Пирдоп 1.1. Събиране и оценка на наличната информация за депото. 1.2. Планираните на прогнозни дейности за закриване на депата, в съответствие с изискванията чл.20, ал.2 и чл.43, ал.2, т.2 на Наредба № 8/2004. 1.3. Оценка на риска за околната среда Ще бъдат извършени инженерно-геоложки/ хидрогеоложки/ топографски и др. проучвания за площадката на депото с цел да се определи риска за околната среда, в частност на риска за подземните води и се изберът подходящите проектни решения. 1.4. Изготвянена план за закриване на депото, включващ: - демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена; - повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия. 1.5. Съгласуване на проекта за рекултивация по реда на Наредба №26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния слой 1.6. Процедурата за закриване на депо (чл.42, ал.1 на Наредба №8/2004 г.) 1.7. Изготвяне на Технически проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м.”Сулюманица”, гр. Пирдоп Задача 2: Изготвяне Морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп 2.1.Подготвяне на задание за морфологичен анализ Определяне на обхвата и избор на методика за провеждане на анализа 2.2. Провеждане на изследването Провеждане на морфологичен анализ на отпадъци по определени групи, химични анализи на осреднени проби и статистически оценки в рамките на четири сезона 2.3. Обработка и оценка на набраната информация
0ценка съответствието на изготвените технически проекти Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на изготвените Технически проекти за закриване и рекултивация на депото
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 217 080 BGN
Общ бюджет: 172 484 BGN
БФП: 172 484 BGN
Общо изплатени средства: 172 484 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 43 416 BGN
2011 129 068 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
172 484 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 904 BGN
2011 109 708 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 611 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 512 BGN
2011 19 360 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 873 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз