Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0009-C0001
Номер на проект: 58231-С019
Наименование: Техническа помощ на инвестиционен проект “Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци-гр.Стражица”
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: Изработване на инвестиционен проект за рекултивация на общинско депо за битови отпадъци гр.Стражица. Създаване на предпоставки за преодоляване на екологичните проблеми в района на град Стражица и опазване и подобряване състоянието на почвите.
Дейности: Сформиране на екип по проекта „Сформиране на екип за управление” – избор на ръководител, координатор, еколог, счетоводител на проекта - разпределяне на задачите между членовете на екипа. Екипът за управление ще се сформира от служители на общинска администрация гр.Стражица - ръководител, координатор, счетоводител и еколог. Целта на тази дейност е сформирането на качествен и компетентен екип за управление и в следствие на това законосъобразно, целесъобразно и оптимално изразходване на ресурсите необходими за реализация на проекта.
Провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изработване на инвестиционния проект Изборът на изпълнител за изработване на инвестиционния проект е важна част от реализацията на проекта. Избора на качествен проектант гарантира последващо качествено изработване на инвестиционен проект в следствие на това и оптимално ефективно рекултивиране на депо. Целта на тази дейност е избора на качествен и компетентен изпълнител на проектирането като същевременно се спазват принципите за законосъобразно, целесъобразно и оптимално изразходване на ресурсите необходими за реализация на проекта.
Изработване на инвестиционен проект за рекултивация на общинско депо за битови отпадъци - Стражица Изработването на инвестиционен проект включва направа на необходимите замервания, техническо проектиране на рекултивацията на депото за битови отпадъци - Стражица както и всички мероприятия свързани с изготвянето на инвестиционния проект съгласно законодателството действащо в България
Провеждане на процедура по ЗОП за избор на фирма за изготвянето на финансови и икономически анализи и попълване на формуляра на инвестиционния проект Изборът на изпълнител за изготвянето на финансовите и икономически анализи и попълването на формуляра е важна част от реализацията на проекта. Избора на фирма, която да изготви качествени финансови и икономически анализи и качествено попълване на формуляра ще гарантира успешната реализация на същинския проект. Целта на тази дейност е избора на качествена фирма извършващи този вид услуги като същевременно се спазват принципите за законосъобразно, целесъобразно и оптимално изразходване на ресурсите необходими за реализация на проекта.
Изготвяне на финансов и икономически анализ и попълване на формуляр за инвестиционен проект «Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци - Стражица». ”Попълване на формуляр, финансов и икономически анализ на инвестиционен проект «Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци - Стражица» Дейността включва икономически и финансов анализ на ползите и разходите свързани с реализирането на същинския инвестиционен проект за рекултивация на общинско депо за битови отпадъци - Стражица. Анализите ще се извършат на база разработения инвестиционен /технически / проект.
Осигуряване на публичност на проекта. Дейността включва: публикации в сайта на общината, информационния бюлетин на общината и три публикации в регионалните ежедневници. Чрез публикациите в медиите ще се информират гражданите на населеното място и цялата общественост за целите на проекта и източниците на финансиране.
Мониторинг, оценка и отчитане на проекта Мониторингът и оценяването ще се осъществяват през цялото време на проекта от бенефициента
Одит на проекта След приключването на дейностите по проекта ще бъде извършен одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител. Извършеният одит ще бъде направен преди подаването на окончателния доклад. Одиторът ще осъществява дейността си като спазва на стандартите на одит, етичен кодекс, утвърдена методика за одит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 120 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз