Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0048-C0001
Номер на проект: 58231-С018
Наименование: Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Специфичните цели на проекта са изготвянето на качествен и пълен инвестиционен проект за интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча. Също така и повишаването на административния капацитет на служителите на общините Панагюрище и Стрелча за разработване, изпълнение и управление на бъдещи проекти по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.
Дейности: Подготовка и стартиране на проекта Под-дейност „подготовка на проекта” (изготвяне на формуляр за кандидатстване за техническа помощ и на технически спецификации) е вече изпълнена. Под-дейност „стартиране на проекта”: Веднага след подписване на договора с Договарящия орган на ОПОС ще се сформира екипа на проекта и Контролния съвет. По време на тази част от дейността ще се осъществят задачите, свързани със стартиране на проекта като напр.: 1. Набиране на съществуващата информация, необходима за изпълнението на проекта; 2. Изготвяне на детайлен график с точно определяне на времевите периоди, срокове, отговорниците за всяка задача по отделните дейности. 3. Подготовка, провеждане на процедура и избор на Изпълнител на договор за услуга „Подготовка на пълните пакети документация за възлагане на услугите по ЗОП”
Подготовка на пълните пакети документация за възлагане на услугите по ЗОП В рамките на тази дейност ще се изготвят необходимите пълни пакети от тръжни документи, които са необходими за избора на изпълнител по всяка една от предвидени в проекта (като необходими) обществени поръчки за услуги по ЗОП. Тези пакети са в допълнение на техническите спецификации, които вече са изготвени и са приложени към настоящия формуляр. Те включват документи, които се изискват от ЗОП, като например: указания към участниците, проект на договор с изпълнителя, методика за оценка, различни образци на декларации и други формуляри и документи.
Провеждане на процедури по ЗОП (по вече изготвените тръжни документации) и сключване на договори за услуги за осъществяване на дейности по проекта В рамките на тази дейност ще се извършат всички необходими процедури по обявяване, провеждане и финализиране на необходимите процедури за избор на изпълнители на договорите, които са описани в предходната дейност 2. Процедурите, които ще се проведат, съгласно праговете по Закона за обществените поръчки са следните: - По Закона за възлагане на обществените поръчки за услуги над 90 хил.лв. без ДДС - 2 процедура; - По Наредбата за малки обществени поръчки за услуги под 30 хил.лв. без ДДС - 5 процедури;
Изпълнение на договор „Експертна помощ за изпълнение и управление на проект “Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча”. В изпълнение на тази дейност избраният консултантски екип ще извършва следните групи от задачи: - Задачи за изпълнение във връзка с докладване, верификация, разплащане, мониторинг и оценка на проекта. - Задачи за изпълнение във връзка с координация изпълнението на договорите с избраните Изпълнители за осъществяване на дейностите, свързани с подготовката на инвестиционния проект. - Задачи за изпълнение във връзка с ОВОС/Оценка на съответствието по Закона за биологичното разнообразие - Задачи за изпълнение във връзка с оценка на съответствието с изискванията на ЗУТ.
Изпълнение на договор “Техническа помощ за проект “Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча”. В изпълнение на тази дейност ще се извърши подготовката на бъдещия инвестиционен проект, който впоследствие да кандидатства за финансиране по линия на ОПОС. За целта избраният консултантски екип ще изпълни следните задачи: - Задача 1: Преглед на съществуващата документация, проучване и оценка, изготвяне на инвестиционна програма; - Задача 2: Пред - проектно (пред - инвестиционно) проучване; - Задача 3: Морфологични, геоложки, хидрогеоложки и хидроложки анализи; - Задача 4: Изработване на задание за ПУП и ПУП за площадките за компостиране и инсталация за сепариране на отпадъците и площадка за обезвреждане на опасни отпадъци; - Задача 5: Работен проект за управление и третиране на отпадъците - Задача 6: Документация за възлагане на строителство и на строителен надзор на инвестиционния проект - Задача 7: Формуляр за кандидатстване по ОПОС
Изпълнение на договор „Изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/ оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразия на проект “Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктур В изпълнение на тази дейност ще се извърши оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост. След изготвянето им Изпълнителят организира общественото им обсъждане. Резултат от дейността: изготвени ОВОС/Оценка за съответствие
Изпълнение на договор „Подготовка на документация и подаване на Заявление за издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от ЗООС” В изпълнение на тази дейност ще се изготви Заявление за издаване на комплексно разрешително, комплектувано с всички необходими приложения и графични материали, съгласно изискванията на Методиката. Резултат от дейността: получено Решение за комплексно разрешително.
Изпълнение на договор “Проектиране на рекултивацията на регламентирано депо Панагюрище 1 в община Панагюрище и депото в местността “Окопана” в землището на гр. Стрелча „. В изпълнение на тази дейност ще се извърши подготовката на бъдещия инвестиционен проект, който впоследствие да кандидатства за финансиране по линия на ОПОС. За целта избраният проектантски екип ще изпълни следните задачи: - Задача 1: Преглед на съществуващата документация, проучване и оценка, изготвяне на инвестиционна програма; - Задача 2: Пред - проектно (пред - инвестиционно) проучване; - Задача 3: Морфологични, геоложки, хидрогеоложки и хидроложки анализи; - Задача 4: Работен проект за рекултивацията на регламентирано депо Панагюрище 1 в община Панагюрище и депото в местността “Окопана” в землището на гр. Стрелча.
Изпълнение на договор „Информация и публичност за проект “Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча”. За да се осигури публичност на получената безвъзмездна помощ e предвидено изработването на: - Билбордове – 2 броя /1 в община Панагюрище и 1 в община Стрелча/ - Табела, която ще бъде поставена на сградата на Община Панагюрище. - 1000 броя рекламни брошури за популяризиране целите, дейностите и планираните резултати от проекта. Брошурите ще се разпространят сред широката общественост в общината. - 100 броя плакати, които ще бъдат поставени на видно място във всички общински сгради в Панагюрище и Стрпел. При изпълнението на мерките ще осъществява необходимата комуникация с УО/МЗ на ОПОС с оглед спазване на изискванията на ОПОС и на комуникационния план (стратегия).
10 - Изпълнение на договор „Одит на проект “Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча” В изпълнение на тази дейност избрания одитор ще трябва да установи: - Дали има допуснати нередности при усвояването на средствата отпуснати по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”; - Дали отчетените разходи са верни и дали са допустими за финансиране съгласно Българското законодателство и договора за финансиране; - Всички фактури и други документи са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в съответния отчет; - дали разходо-оправдателните документи (фактурите); представени от изпълнителите по договорите отговарят на изискванията на българското законодателство и договорните условията съгласно съответните договори. В резултат от дейността на избрания Одитор ще се изготви: - Одитен доклад.
Приключване на проекта По време на последния месец от осъществяване на проекта ще се извършват всички дейности, свързани с приключване на проекта, които включват: - Изготвяне на окончателния доклад в съответствие с Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, окомплектован с всички съпътстващи документи; - Архивиране на материалите по проекта по начин, гарантиращ спазване на изискванията за последващ контрол и мониторинг на изпълнението на проекта от отговорните институции; - Създаване на база данни, включваща цялата информация, която общината би могла да използва при реализацията на последващи проекти; - Списък на фирми и експерти, работещи по проекта; - Адаптиране на изготвените модели, свързани с финансово икономическите анализи за целите на планирането и разработването на последващи проекти; Резултат от дейността: нормално приключване на изпълнението на проекта, в съответствие с добрите практики за управление на проект.
Партньори
Партньори:
Община Стрелча
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 383 000 BGN
Общ бюджет: 962 200 BGN
БФП: 962 200 BGN
Общо изплатени средства: 962 200 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 962 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 276 600 BGN
2010 39 000 BGN
2011 925 600 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 279 000 BGN
2015 0 BGN
962 200 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 817 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 235 110 BGN
2010 33 150 BGN
2011 786 760 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 237 150 BGN
2015 0 BGN
817 870 BGN
В т.ч. Национално финансиране 144 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 41 490 BGN
2010 5 850 BGN
2011 138 840 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 41 850 BGN
2015 0 BGN
144 330 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз