Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0007-C0001
Номер на проект: 58231-С022
Наименование: Интегрирано управление на твърдите битови отпадъци на територията на община Лъки
Бенефициент: Община Лъки
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 11.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Лъки
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект е да бъде подготвен проект за «Интегрирано управление на твърдите битови отпадъци на територията на община Лъки ” заедно с всички съпътстващи документи необходими за кандидатстване за финансиране от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”
Дейности: Предпроектни проучвания Определяне количеството и вида на отпадъците, подлежащи на разделно събиране и компостиране и депониране. Определяне трасетата на пътната връзка, ВиК проводите и съоръженията към тях, местоположението на ТП. Изготвяне на уведомление за инвестиционно намерение. Водоснабдяване на обекта.
Изготвяне на работни проекти Определяне типа на съоръженията за третиране на отпадъци, определяне нивелета, габарит и натоварване на обслужващия пътен участък, вида на ВиК проводите и съоръженията към тях, мощността и типа на ТП. Работният проект за ликвидация и рекултивация на депото ще посочи начина на изпълнение на заложените дейности.
Процедури по съгласувания и одобрения на работните проекти. Съгласуване с различни инстанции : EVN, РИОКОЗ, ПАБ, ОПУ, ВиК и др.
Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители Определяне на условията на които трябва да отговарят кандидатите за извършване на определен вид услуга и методиката за оценка на предложенията.
Попълване на апликационна форма за кандидатстване. Попълване на апликационна форма и прилагане на необходимата документация.
Одит на проекта. Преди подаването на окончателния доклад по проекта е необходимо да бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма.
Мерки по информираност и публичност. Организиране на срещи с обществеността за запознаване с целите на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 131 850 BGN
Общ бюджет: 118 756 BGN
БФП: 118 756 BGN
Общо изплатени средства: 118 756 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 26 370 BGN
2010 0 BGN
2011 92 386 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 756 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 415 BGN
2010 0 BGN
2011 78 528 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 942 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 813 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 956 BGN
2010 0 BGN
2011 13 858 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 813 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз