Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0042-C0001
Номер на проект: ESF-1113-05-04001
Наименование: "Нови знания - нови възможности"
Бенефициент: "Метал Транс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване конкурентоспособността и пригодността за заетост в община Видин и за интегриране на уязвимите групи на трудовия пазар чрез професионално обучение и дигитална/ключова компетентост на безработни младежи до 29г.
Дейности: Дейност 6: Устойчива заетост Дейността включва осигуряване на заетост на включените в обучението 15 младежи до 29г. - Представяне заявление за работа, медицински свидетелства, свидетелства за съдимост и други документи по КТ. Изготвяне и подписване на трудови договори и длъжностни характеристики с 15-те включени в обученията лица. План-графикът за изпълнение на проектните дейности включва стартиране на обучението за професионална квалификация през 3 месец от изпълнението на проекта, като продължителноста на обученията вкл. и ключовата компетентност е до 8 месец. За целта от 3 до 8 месец обучаемите ще бъдат назначени на 4 часов работен ден, а след приключване на обученията ще им бъде осигурена целодневна заетост на 8 часов работен ден за период от 8 месеца. По този начин включвайки 6 месечната заетост по време на обученията и 8 месечната заетост след това, на всяко едно лице проектът предлага 11 месечна трудова заетост на пълен работен ден /6мес на 4 часов работен ден се равняват на 3 месеца на пълен работан ден/ с възнаграждение определено от минималният праг за длъжността “Монтьор”, съответстваща на завършеното професионално обучение.
Дейност 2: Популяризиране на проекта Изработване и монтаж на 1 бр. информационна табела, поставена на официалния вход на Бенефициента с информация, че проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Поставяне на стикери със задължителните елементи за визуализация на проекта върху доставеното оборудване /за обезпечавене работния процес на новооткритите работни места/. Информираност на възможно най-широк кръг от хора чрез отпечатването на две публикации в местен вестник за популяризирне за дейностите по проекта, постигнатите цели и резултати, като едната публикация се предвижда да бъде в началота на проекта за информиране на целевата група и едната в края на изпълнение на проектните дейности с информация за постигнатите резултати При цялостната реализация на проекта и осъществяване на проектните дейности за времето на изпълнявания период, както и при изготвянето на проектни документи и осъществяване на кореспонденция с Договарящия орган, външни изпълнители, както и всички други страни ще бъде отбелявано, че проекта се реализара с финансовата подкрепа на ЕСФ чрез ОП РЧР.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността се изпълнява през целия период на проекта и включва следните поддейности: - осъществяване на цялостна координация и организация за изпълнение на предвидените дейности по проекта; - изготвяне на текуща документация по проекта; - осъществяване на непрекъснат контрол върху изпълняваната дейност, както на екипа по проекта, така и на дейността на избраните външни изпълнители; - изготвяне на технически и финансови отчети и отчитането им пред Договарящия орган
Дейност 5: Провеждане на обучение по ключова компетентност: “Компютърно обучение” за работа с база данни, съхраняване и управление на информация В последните години компютрите станаха част от ежедневието на хората. Работата с компютър изисква непрекъснато усъвършенстване и учене през целия живот. Компютърното обучение за работа с база данни, съхраняване и управление на информация е с продължителност 48 учебни часа с превес на практическите занятия. Обучението е разпределено по 6 уч.ч/ден в рамките на 8 дни. Същото е необходимо предвид факта, че цялата информация за дадената дейност се съхранява на електронен носител. За качественото извършване на дейността е необходимо създаване на досиета на клиентите и вписване на информация за предоставените услуги, съхраняване и управление на същата. По този начин при повторно извършване на дадената услуга може да се проследят предходните извършвани ремонти и да се вземе необходимата информация. Преподавателите в обучението са с висше образование и опит. Ще се ползва учебна база с подходящо оборудване – компютри, принтер, мултимедия, бяла дъска, модулни маси и столове. Учебни материали за теория: тетрадки, химикали, дискове. Курса е с 15 участника, като се подпомага индивидуалната работа с всеки един курсист по време на практическото обучение.
Дейност 4: Подбор на младежи до 29г. и включването им в професионално обучение по професия: “Монтьор на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника” С цел организиране на обучението организацията-изпълнител ще подаде заявка до местната ДБТ за информиране на потенциалните бенефициенти и включването им в дейностите по проекта. Обучението е с продължителност 660 учебни часа при 6 уч/ ч/ден т.е 110 дни обучение /5 месеца/. Превес имат практическите занятия. Преподавателите са с висше образование, подходяща квалификация и опит. Ще се ползва учебна база с подходящо оборудване – компютри, принтер, мултимедия, бяла дъска, модулни маси и столове. Учебни материали за теория: тетрадки, химикали, дискове. Учебни материали, пособия и база за практика: медицински материали и специализирано оборудване. Курса е с 15 участника, като се подпомага индивидуалната работа с всеки един курсист по време на практическото обучение. Материалите за провеждане на обучението ще се раздадат срещу подпис. Обучаемите ще бъдат запознати с учебния план-график. Обучение - лекции; упражнения; практически занятия; подобрявяне екологичната и административна култура на обучаемите; иновативни подходи в обучението – приложение на модерни ИКТ. Водене на присъствени дневници с подпис; определяне и изплащане на стипендии за обучение, съобразно присъствените дни и часове; междинни тестове; провеждане на изпити по теория и практика; издаване и връчване на сертификати за завършено обучение.
Дейност 7: Мониторинг и отчетност Дейността е необходима за вътрешното наблюдение, оценка на напредъка и планиране на дейностите, както и за гарантиране резултатите от другите дейности по проекта. Разработване от екипа по проекта на анкети и прилагането им за обратна връзка; обобщаване на анкетите за обратна връзка, технически, финансови и счетоводни отчети, съгласно стандартните процедури – извършват се от координатора и счетоводителя; проверки на място на обученията от екипа /МТБ, документи, учебни материали, усвояване на учебния материал от преподаватели и курсисти/ - установяват се с протокол; контрол върху проведените процедури за изпълнител – участие или наблюдение в комисиите за оценка на оферти
Дейност 3: Процедури за определяне на изпълнител и доставки Дейността ще стартира непосредствено след подписване на договора за финансиране с изготвяне на график за провеждане на тръжни процедури и предоставяне за съгласуване от договарящия орган. Планирани са провеждането на следните тръжни процедури: 1. Изработване на информационна табела и стикери; 2. Публикации в местен вестник; 3. Подбор на младежи до 29г. и включването им в професионално обучение по професия: “Монтьор на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”; 4. Провеждане на обучение по ключова компетентност: “Компютърно обучение” за работа с база данни, съхраняване и управление на информация 5. Доставка на оборудване за автосервиз. Закупуване на: - машина за монтаж, демонтаж на гуми за товарни, селскостопански и земекопни машини; - машина за балансиране на колела на леки, лекотоварни, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника; - машина за монтаж-демонтаж на гуми за леки и лекотоварни автомобили с възможност за работа с 20" алуминиеви джанти; - микропроцесорна машина за балансиране на колела на леки и лекотоварни автомобили с LCD дисплей; - въздушен винтов компресор; - пневматичен реверсивен ударен гайковерт; - пневмо-хидравличен крик; - хидравличен крик; - инструментална количка.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПЛАМ" ЕООД
"Киров" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 056 BGN
Общ бюджет: 173 971 BGN
БФП: 173 971 BGN
Общо изплатени средства: 173 392 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 173 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 811 BGN
2015 137 581 BGN
173 392 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 439 BGN
2015 116 944 BGN
147 383 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 372 BGN
2015 20 637 BGN
26 009 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз