Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0001-C0001
Номер на проект: 13-13-1
Наименование: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формулиране и реализация на общински политики в община Никола Козлево
Бенефициент: Община Никола Козлево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 28.10.2013
Дата на приключване: 28.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на механизъм за участие на гражданите и бизнеса в процеса на стратегическото планиране и при реализацията на общински политики.
Дейности: 1.Организация и управление 1.1.Подписване на договори с екипа за управление на проекта и изготвяне на длъжностни характеристики. 1.2.Изработване и утвърждаване на правила на екипа за работа, мониторинг, контрол и оценка. 1.3.Изготвяне на работен план за изпълнение на дейностите по проекта. 1.4.Изготвяне на план за разпределение и разходване на средствата. 1.5.Разработване на график за заседания на екипа по проекта.
2.Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедури по ЗОП 2.1.Изготвяне на процедури по ЗОП за дейности от№ 3до №5 и дейност№6. 2.2.Провеждане на процедурите по ЗОП. 2.3.Подписване на договори с изпълнителите по дейностите.
3.Анализи и оценки на стратегически документи 3.1.Проучване и изследване на документация, набиране на статистическа информация. 3.2.Провеждане на анкети, фокус групи,социологическо проучване. 3.3.Осъществяване на ситуационен анализ на социално икономическото състояние на общината. 3.4.Оценка на Общински план за развитие 2007-2013г и секторни стратегии и/или програми. 3.5.Формулирани изводи за цели и приоритети в развитието на Общината за периода 2014-2020г. 3.6.Обществено обсъждане.
4.Изготвяне и/или актуализация на проекти за стратегически документи, Механизъм за наблюдение и контрол и Правилник за работа на Обществения съвет 4.1.Изготвяне на Общински план за развитие 2014-2020г. и актуализиране на секторни стратегии. 4.2.Изработване на Механизъм за наблюдение и контрол и Правилник за работа на обществен съвет. 4.3.Обществено обсъждане.
5.Обучение 5.1.Провеждане на еднодневно обучение за усвояване на Механизма за наблюдение и контрол и Правилника за работа на Обществения съвет.
6.Информация и публичност 6.1.Провеждане на 2 пресконференции (начална и при завършване на проекта) 6.2.Публикуване 3 прес съобщения и видео репортаж по местна телевизия. 6.3.Отпечатани анализ, проект на Общински план за развитие, Механизъм за наблюдение и контрол и Правилник за работа на Обществения съвет в по 40 екземпляра. 6.4.Отпечатване на 30 плаката и една инфирмационна табела. 6.5.Подготовка на по 15 комплекта материали за пресконференциите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"И-Финанси" ЕООД
Ет "Поли-Д-Павлинка Дякова"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 411 BGN
Общ бюджет: 62 288 BGN
БФП: 62 288 BGN
Общо изплатени средства: 62 288 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 288 BGN
2015 0 BGN
62 288 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 945 BGN
2015 0 BGN
52 945 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 343 BGN
2015 0 BGN
9 343 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Подписани договори на членовете на екипа за управление на проекта
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Утвърдени правила за работа на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Утвърден работен план за дейностите по проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Изготвяне на утвърден план за разходване на средствата
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Изработване на график за заседания на екипа
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Изготвени тръжни документации
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Проведени тръжни процедури
Индикатор 11 (Д) По дейност 2 - Подписани договора за изпълнение
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Изготвен списък на заинтересованите страни.
Индикатор 13 (Д) По дейност 3 - Проведени фокус групи със заинтересовани страни,
Индикатор 14 (Д) По дейност 3 - Обществено проучване
Индикатор 15 (Д) По дейност 3 - Работни срещи с цел приемане на оценка на действащия план за развитие на общината и формиране и обсъждане на общинските приоритети за Общинския план за развитие 2014-2020г.
Индикатор 16 (Д) По дейност 3 - Изготвена оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г.
Индикатор 17 (Д) По дейност 4 - Изготвяне и приемане на общински план за развитие 2014–2020г
Индикатор 18 (Д) По дейност 4 - Приети общински стратегии или програми
Индикатор 19 (Д) По дейност 4 - Приет Механизъм за мониторинг и контрол
Индикатор 20 (Д) По дейност 4 - Приет Правилник за работа на Обществен съвет
Индикатор 21 (Д) По дейност 5 - Проведено обучение
Индикатор 22 (Д) По дейност 5 - Обучени служители, съветници, представители на гражданското общество
Индикатор 23 (Д) По дейност 6 - Проведени пресконференции
Индикатор 24 (Д) По дейност 6 - Публикувани прессъобщения
Индикатор 25 (Д) По дейност 6 - Излъчен видео репортаж
Индикатор 26 (Д) По дейност 6 - Отпечатани и разпространени. информационни брошури и документи за обсъжданията
Индикатор 27 (Д) По дейност 6 - Изработване и поставяне на информационна табела
Индикатор 28 (Д) По дейност 6 - Отпечатване на плакати.
Индикатор 29 (Д) По дейност 6 - Подготовка на по 15 комплекта материали за пресконференциите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз