Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0096-C0001
Номер на проект: ESF-1113-05-05001
Наименование: "Обучение и трудова реализация на безработни младежи в строителството"
Бенефициент: „Ситистрой 2000” ООД – гр.Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Създаване на нови работни места в „СИТИСТРОЙ-2000” ООД за безработни младежи.
Дейности: 1.Сформиране на екип за ръководство и изпълнение Дейността включва среща на екипа при стартиране на проекта; изготвяне на граждански договори и длъжностни характеристики на екипа; ежемесечни оперативки и срещи; водене на документация и кореспонденция; подготовка на документи за подаване на искания за авансово, междинно и окончателно плащане; изготвяне на междинни отчети и окончателен отчет.
Дейност № 2 Провеждане на процедура за подбор на представители на целевата група Човешкият ресурс във фирма „СИТИСТРОЙ-2000” ООД играе изключително важна роля за цялостното развитие на фирмата, нейната конкурентоспособност и бъдещо развитие. Именно заради това, ще бъде направен внимателен подбор на лицата, с оглед избора на най-подходящите. Подбора включва следния набор от дейности: 1. Подаване на заявка в ДБТ непосредствено след подписване на договора; 2. Изнасяне на съобщение от ДБТ до потенциалните кандидати на информационното табло; 3. Създаване на регистър, в който представителите на целевите групи удостоверяват срещу подпис, че са информирани за стартирала процедура за подбор на представители на целевата група. 4. Подаване на заявления от желаещите да бъдат включени в обучения; 5. На база подготвения от ДБТ дълъг списък, фирмата изготвя кратък списък с подходящите кандидати; 6. Провеждане на интервюта от експертна комисия с кандидатите и окончателно класиране. 7. Съставяне на протокол за решението на комисията. 8. Подписване индивидуални споразумения/договори с избраните представители на целевата група за включване в проекта.
Дейност № 3: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители В рамките на настоящата дейност ще бъдат подготвени тръжните документи за всички дейности, които ще бъдат възложени на изпълнители. Планирано е провеждане на 3 бр. тръжни процедури: 1. Избор на обучителна организация; 2. Избор на доставчик на рекламни материали; 3.Избор на доставчик за оборудване и обзавеждане. При избора на изпълнители СИТИСТРОЙ-2000 ООД ще се ръководи от следните принципи: безпристрастност, равнопоставеност и те дискриминация по отношение на всички кандидати. При избора на обучителна организация определящо ще е притежаването на лиценз за обучение по съответната специалност и опит за такъв вид обучения. При провеждането на процедурите по ПМС 69/11.03.2013 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с договарящия орган и подписването на договори с избраните изпълнители.
Дейност № 4 Организиране и провеждане на професионално обучение по специалност „Армировка и бетон” , професия „Строител” Ще се сформира една група за провеждане на професионално обучение по специалност „Армировка и бетон”. За целта целевата група ще попълни заявление за участие и ще предостави документи, удостоверяващи завършено образование и здравословно състояние. На всички участници ще бъдат изготвени лични досиета, съдържащи информация за хорариума учебни часове в съответствие с ДОИ. В процеса на реализиране на обучението в личните картони ще бъдат нанасяни резултатите от проведените изпити, както и номерата на издадените документи. Учебната програма ще бъде разработена от център за професионално обучение и ще бъде съобразена с конкретните нужди на обучаващите. След разработване на учебната програма ще бъдат закупени и комплектовани необходимите материали за практическото обучение. Курсът ще се проведе присъствено. Учебният процес ще е с продължителност 660 учебни часа, шест дни в седмицата х 7 учебни часа на ден, което като време е три месеца и половина Обучението завършва с присъствен изпит за придобиване на професионална квалификация. В резултат от обучението лицата ще придобият следните знания и умения: 1. Познават технологичната характеристика на армировъчните работи, видовете армировъчна стомана, видовете армировъчни изделия; 2. Разчитат армировъчните планове за всички видове стоманобетонни конструкции и елементи 3. Използват по предназначение ръчни механизми, приспособления, машини за изправяне, рязане и огъване на армировъчна стомана; 4. Подбират съответните видове стомана и спомагателни материали в зависимост от армировъчните изделия; 5. Изработват армировъчни изделия в необходимата технологична последователност Обучаемите ще получават стипендия в размер на 8 лв за всеки присъствен ден. Успешно завършилите обучението получават документ съгласно чл.38, ал.2 от ЗПОО.
Дейност № 5 Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 5 "Умения за работа в екип " Предвиденото обучение по ключовата компетентност е пряко свързано с работата на целевата група, която предполага знания и умения за ефективно взаимодействие в екип и работа за постигане на екипните цели. Предвиждат се 30 учебни часа. Дневно ще се провеждат по 6 учебни часа, което определя общата продължителност на дейността да бъде една седмица. Обучението ще се проведе през шестия месец. Обучаемите ще получават стипендия в размер на 8 лв за всеки присъствен ден. Учебните материали ще бъдат подготвени от обучаващата организация. Занятията ще се провеждат в подходяща за целта зала с необходимите учебно- технически средства. В хода на обучението ще се провеждат иновативни методи , осигуряващи активно участие в обучението. В резултат от обучението ще се подобри взаимодействието в екипа и ще се постигне по-голяма съгласуваност по отношение на работата. След приключване на обучението всички участници ще получат документ по образец на обучаващата организация.
Дейност № 6 Закупуване на оборудване за новите работни места и назначаване на лицата Работата на арматуриста включва широк набор от отговорности и задължения, сред които са извършване на всички видове напрегателни работи при сложни стоманобетонни конструкции по различни системи на напрягане; изработване и монтиране на средно сложни армировки за стени, панели, колони на сгради, резервоари, силози, колектори; монтиране и демонтиране на разпределителни устройства на напрегнатата армировка; огъване на армировъчни пръти от всички диаметри, монтиране на всякакъв вид армировка за основи и плочи / без и с кръстосване/, греди с конзолните им части, щурцове , стени; рязане на стомана с диаметър до 12 мм и др. По настоящия проект ще бъдат наети 6 арматуриста, като в пряка необходимост за работата им е оборудването, с което ще работят, а именно машина за рязане и опъване на арматура. Работата на тази машина предполага наличието на повече от едно лице. Ето защо в работния процес с машината ще участват и шестте нови наети безработни лица. След като бъде закупено необходимо оборудване за лицата, те ще разполагат с приспособени работни места и ще бъдат назначени на едногодишен трудов договор във фирмата.
Дейност № 7: Публичност и информация В рамките на реализиране на дейностите по настоящия проект, „Ситистрой 2000” ООД ще спази всички изисквания за публичност и информация, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПРЧР. За целта ще бъде разгласен факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Чрез проекта се предвиждат следните мерки за публичност и информираност за популяризиране постигнатите резултати: • Две пресконференции - в началото и края на проекта • Изработване на 200 броя информационни дипляни, отразяващи целите и резултатите от проекта и разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от ЕСФ и Република България; • Разгласяване на дейностите от проекта и неговите резултати във фирмени документи, материали, отчети и доклади; • 1 бр. обозначителна табела; • 6 публикации в пресата; • Осигуряване на информация за проекта на всички заинтересовани страни; •200 броя брошури; •2 банера за пресконференции; • 6 радио-репортажа
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 100 BGN
Общ бюджет: 89 243 BGN
БФП: 89 243 BGN
Общо изплатени средства: 89 242 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 420 BGN
2014 40 364 BGN
2015 30 458 BGN
89 242 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 657 BGN
2014 34 309 BGN
2015 25 889 BGN
75 855 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 763 BGN
2014 6 055 BGN
2015 4 569 BGN
13 386 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз