Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0006-C0001
Номер на проект: 58231-С023
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Оран Преслуп-Киселка” в община Баните, област Смолян”
Бенефициент: Община Баните
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 09.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Баните
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект за техническа помощ е осъществяването на качествена и ефективна подготовка на инвестиционен проект ““Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Оран преслуп-Киселка” в община Баните, област Смолян”” с оглед одобрението на посоченото проектно предложение за финансиране в рамките на Приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Осигуряването на качес
Дейности: Разработване на предпроектно проучване, включително изготвяне на морфологични и други анализи за количеството и вида на генерираните отпадъци и финансов и икономически анализ за бъдещия инвестиционен проект Разработване на предпроектно проучване, включително изготвяне на морфологични и други анализи за количеството и вида на генерираните отпадъци и финансов и икономически анализ за бъдещия инвестиционен проект, в съотвествие с Насоките за кандидастване по процедурата за подбор на проекти.
Разработване на пред инвестиционно проучване, идеен и работен проект по смисъла на Наредба 4 към Закона за устройство на територията Разработване на пред инвестиционно проучване, идеен и работен проект, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в съответствие с приложимите изисквания, подготвената проектна документация
Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на инвестиционния проект (включително строителни дейности, строителен надзор, техническа помощ за управлението на инвестиционния проект).
Одит на проекта Осъществяване на одит върху изпълнението на проекта от страна на независим одитор.
Осигуряване на информация и публичност за проект Осигуряване на информация и публичност за обществеността на територията на община Баните във връзка с изпълнението на настоящия проект и постигнатите цели, ползи и резултати, посредством публикуване на прес-съобщения в местно печатно издание, организиране на пресконференции и поставяне на информационен плакат за проекта.
Последваща оценка на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Баните.
Подкрепа за организацията и управлението на проекта Осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие на екипа за управление на проекта, създаден в рамките на община Баните, с оглед качественото и ефективно управление и изпълнение на проекта, включително разработване на необходимите процедури и образци на документи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 183 696 BGN
Общ бюджет: 124 061 BGN
БФП: 124 061 BGN
Общо изплатени средства: 143 540 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 739 BGN
2011 106 801 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 540 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 228 BGN
2011 90 781 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 009 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 511 BGN
2011 16 020 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 531 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз