Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0003-C0001
Номер на проект: 58231-С032
Наименование: Техническа помощ на инвестиционен проект за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци на община Търговище и община Попово
Бенефициент: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Реализацията на проекта ще доведе до интегрирано управление на отпадъците от общините Търговище и Попово.
Дейности: Дейности във връзка с процедурите за издаване на разрешителни за строеж
Прединвестиционни проучвания, включващи оптимизиране управле-нието на отпадъците на регионално ниво и разширение, реконструкция и модернизация на новопредвижданото регионално депо
Анализ на Ползите и Разходите
Изработване на морфо-логичен анализ на генерираните отпадъци
Геодезични, инженерно-геоложки и хидро-геоложки и хидроложки проучвания
Юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разно-образие, Закона за устройство на територията
Мерки за информация и публичност
Изработване на Идеен проект
Дейности във връзка с процедурите за подготовка на подробния устройствен план на бъдещото инвестиционно предложение
Дейности във връзка с процедурите за Оценка въздействие-то върху околната среда и Оценка на съвместимостта
Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка
Комплектоване на формуляра за кандидатстване по Приоритетна Ос 2 по ОП „Околна среда 2007-2013”
Дейности във връзка с процедурите за издаване на Комплексни разрешителни
Одит на проекта
Партньори
Партньори:
Община Попово
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 079 010 BGN
Общ бюджет: 213 260 BGN
БФП: 213 260 BGN
Общо изплатени средства: 213 260 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 213 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 900 BGN
2010 0 BGN
2011 198 360 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
213 260 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 665 BGN
2010 0 BGN
2011 168 606 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
181 271 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 235 BGN
2010 0 BGN
2011 29 754 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 989 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз