Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0497-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-02002
Наименование: "Устойчива заетост за младежи в Севлиево"
Бенефициент: "КНИЖАРНИЦА М-ПРЕС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се създаде възможност за устойчива заетост чрез създаване на 5 броя нови работни места за безработни младежи до 29 години във фирма Книжарница М-прес ООД
Дейности: Дейност 7: Мерки за информация и публичност Дейностите за информация и публичност са задължителни според Насоките с оглед осигуряване на широка информираност за проекта и финансиращите органи. Дейностите за информация и публичност ще се извършват при спазване на техническите характеристики на мерките за информация и публичност. Проектът предвижда следните дейности за публичност: А) изработване и отпечатване на информационна дипляна – дипляната ще съдържа информация за ОПРЧР, проекта и фирмата. Тя ще се разпространява сред клиенти на книжарницата и чрез информационния център на Габровската търговско-промишлена палата. Предвидено е отпечатването на 1500 бр. Б) хартиени торби с визуализация – торбичките ще се използват за популяризиране на проекта сред клиентите на книжарницата, тъй като в тях ще се опакова закупена стока. По този начин ще се разпространява информация, че фирмата е бенефициент по европейски проект.
Дейност 3: Провеждане на обучение по дигитални компетентности Дейността ще започне с избор на изпълнител за двете обучения. Поръчката ще бъде обща с оглед спазване разпоредбите на закона. Съгласно изискванията, обучителният център, който ще изпълнява дейности 3 и 4 трябва да бъде лицензиран от НАПОО с утвърдени програми за двете обучения. Всички избрани 5 души от целевата група ще преминат обучение по ключова компетентност 4 – дигитални компетенции. Обучението е нужно, тъй като дигиталните компетенции са основни при работата на младежите като продавач-консултанти. Обучението ще се извърши съгласно утвърдена от НАПОО програма. По време на обученията ще бъдат попълвани анкети за удовлетвореност с оглед прилагане на някакви корективни методи. След приключване на обученията ще бъдат проведени изпити за оценка на усвояването на материала. На успешно завършилите ще се издаде удостоверение.
Дейност 5: Избор на изпълнител и доставка на оборудване за разкритите работни места За пълноценния трудов процес, новоразкритите работни места трябва да бъдат обезпечени с необходимото офис и техническо оборудване. За целта отново ще се проведе процедура за избор на външен доставчик на оборудването, съгласно заложените в бюджета спецификации. Предвиденото оборудване покрива нуждите от адекватни условия за работа на новонаетите младежи и обезпечаване функциите им на консултант-продавачи. Всеки от младежите ще разполага с касов модул (работен плот за компютър с чекмедже за заключване на пари), компютърна конфигурация, принтер и баркод четец.
Дейност 6: Осигуряване на заетост на младежите от целевата група във фирмата Дейността е задължителна съгласно Насоките. Фирма Книжарница М-прес ООД ще осигури заетост на младежите, успешно преминали обученията, за срок от 12 месеца. Те ще бъдат назначени като продавач-консултанти във фирмата.
Дейност 4: Провеждане на професионално обучение за продавач-консултанти Дейността е нужна, тъй като ще допринесе за теоретичната подготовка на младежите от целевата група, които в последствие ще се реализират като „продавач-консултанти”. За изпълнението й ще отговаря външна фирма – лицензиран от НАПОО обучителен център, който ще бъде избран след провеждане на процедура. За възлагането ще се изготви цялостна документация за участие, включително техническа спецификация, на които трябва да отговаря изпълнението на обществената поръчка. По време на обученията ще бъдат попълвани анкети за удовлетвореност с оглед прилагане на някакви корективни методи. Обучението е специализирано, професионално и ще се проведе съгласно утвърдена програма. Ще включва следните теми: здравословни и безопасни условия на труд, основи на правото, обща теория на пазарното стопанство, икономика и организация на вътрешната търговия, стокознание, счетоводна отчетност, маркетинг и реклама и др. След края на обучението ще се проведе изпит и на успешно завършилите ще се издаде удостоверение на втора степен от професия.
Дейност 1: Управление на проекта Тази дейност е основополагаща, тъй като от нея зависи правилното изпълнение на всички останали дейности. За целите й ще бъде сформиран екип за управление, състоящ се от ръководител и координатор. Приложени са автобиографии. За счетоводните дейности ще се използва фирмата, която обслужва Книжарница М-прес. Екипът по проекта ще осъществява вътрешен контрол и мониторинг по изпълнението на дейностите. Екипът на проекта ще провежда регулярни срещи, ще комуникира с целевите групи, със заинтересовани страни, с Изпълнители, с ДБТ, с УО на ОПРЧР. Всеки член на екипа ще отчита извършената работа, ще участва в подготовката на технически и финансови отчети. Екипът отговаря за спазването на времевата рамка за изпълнение на дейностите, както и за измерването на индикаторите и оценка на резултатите. От правилното разпределение на задачите на екипа и взаимоотношенията с всички заинтересовани страни зависи изпълнението на целите по настоящия проект.
Дейност 2: Провеждане на процедура за подбор на младежи от целевата група За схемата „Ново работно място” има утвърдена процедура за подбор на представители от целевата група. Ще се следват зададените стъпки, като процедурата ще се извърши съвместно с Бюрото по труда. Стартира с подаване на заявка в ДБТ за осугуряване на 5 младежи, изготвяне на „дълъг списък” от безработни представители на целевата група, екипът на проекта ще изготви “Кратък списък” на лица от целевата група, с които ще се проведе индивидуално интервю за включване в проектните дейности по конкретния договор за безвъзмездна финансова помощ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 357 BGN
Общ бюджет: 63 031 BGN
БФП: 63 031 BGN
Общо изплатени средства: 63 030 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 271 BGN
2014 30 543 BGN
2015 19 216 BGN
63 030 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 281 BGN
2014 25 962 BGN
2015 16 333 BGN
53 575 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 991 BGN
2014 4 581 BGN
2015 2 882 BGN
9 455 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз