Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0071-C0001
Номер на проект: 13-13-72
Наименование: Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 25.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на висока степен на ефективност на процеса на разработване и прилагане на местни политики за развитие чрез прилагане на интегриран подход
Дейности: Дейност 1: Осигуряване на необходимата организация и управление на проекта
Дейност 2: Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Белоградчик
Дейност 3: Извършване на комплексен анализ на развитието на общината през настоящия програмен период
Дейност 4: Разработване на Общински план за развитие на община Белоградчик за периода 2014-2020
Дейност 5: Дейности по информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
Артипо ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 034 BGN
Общ бюджет: 73 921 BGN
БФП: 73 921 BGN
Общо изплатени средства: 73 921 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 807 BGN
2014 58 114 BGN
2015 0 BGN
73 921 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 436 BGN
2014 49 397 BGN
2015 0 BGN
62 833 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 371 BGN
2014 8 717 BGN
2015 0 BGN
11 088 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: Сключени договори с екипа.
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: Проведени работни срещи на екипа.
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Представени в УО технически и финансови доклади.
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: План-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Технически задания и подписани договори с изпълнители
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Механизъм за наблюдение и вътрешна оценка на проектните дейности и резултати
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Проведено тридневно обучение
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Изготвен Комплексен анализ на развитието на общината през настоящия програмен период
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: SWOT анализ
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г
Индикатор 13 (Д) Дейност 5: Осъществени пресконференции
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: мултимедийни презентации
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Изработен банер
Индикатор 16 (Д) Дейност 5: Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 17 (Д) Дейност 5: Изработени брошура
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: Публикации на интернет -страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз