Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0195-C0001
Номер на проект: ESF-1113-03-13001
Наименование: "Създаване на нови работни места във фирма "Старт" АД
Бенефициент: "Старт"АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта:  Намаляване на младежката безработица, изграждане на икономика на знанието и повишаване на конкурентоспособността на фирмата и заетите в нея.  Насърчаване, мотивиране за трудова реализация и създаване на условия за достъп до активен трудов живот на безработните лица, както и по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот.
Дейности: Дейност 6. Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места за представителите на целевите групи Спецификата на дейността на организацията и конкретните работни места, на които ще бъдат наети представителите на целевата група, обуславя нуждата от закупуване на инструменти и оборудване, необходими за пълноценното извършване на възложените задачи от новонаетите, в това число: компютър, принтер, бюро, стол, шкафове; кабели за диагностика на контролери; измерителен прибор (мултицет); работни инструменти; комплект ключове; комплект отвертки; комплект звездогаечни ключове; комплект инструменти за електроника; инструментални маси; информационни табла; уред за диагностика на вибрации по машините; измервателни прибори за акумулаторни батерии; комбинирани клещи; прибор за измерване на температурата; електронна везна за експресен анализ на оловен окис; лабораторно оборудване за анализ; дигитален шублер; индикатор дебеломер; и други инструменти и оборудване необходимо за създаването на новите работни места и за пълноценното интегриране на новонаетите в работния процес на предприятието.
Дейност 3. Подбор на представители на целевата група  Осъществяване на контакт с представители на ДБТ за съдействие при сформирането на целевата група по проекта;  Провеждане на интервюта с кандидати за участие в проектните дейности;  Сформиране на целевата група от отговарящите в най-висока степен на изискванията на съответното работно място по проекта лица;  Подписване на индивидуални договори за обучение с избраните представители на целевата група за включване в обучение по проекта.
Дейност 8. Анализ и оценяване на резултатите от изпълнение на дейностите по проекта Разработване на оценка на проведеното обучение и успешността на проекта за целевата група като цялостно се разгледа до колко кандидатите са усвоили, приложили и изпълнили знанията и задълженията си в организацията кандидат.
Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт  Създаване на екип отговарящ за управлението, наблюдението и координацията на дейностите по проекта;  Сключване на договори между членовете на екипа и Кандидата;  Създаване на методология за управление на проекта;  Адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта.
Дейност 9. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси” Отпечатване на флаери, дипляни, плакати и табла. Публикации в специализирани издания и съобщения за проекта на Интернет.
Дейност 10. Наблюдение и вътрешен мониторинг за изпълнението на дейностите и резултатите от тях Въвеждане на система за вътрешна оценка; наблюдение, самооценка, въвеждане на корективи.
Дейност 5. Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност Предоставяне на обучение на заетите лица относно спецификата на работа във фирмата, фирмените правила и етика, но също така и фокус върху техниките за преодоляване на всякакъв вид стрес на работното място. Обучението е насочено към създаване на позитивна нагласа за повишаване на самочувствието и увереността на работниците, както с цел повишаване на ефективността чрез избягване и преодоляване на стресови ситуации по време на работа. Всички представители на целевата група ще преминат курса на обучение по избраната ключова компетентност като ще бъдат разпределени в две групи от по 10 човека всяка. Обученията ще са с продължителност 31 часа, като в процеса на работа се използват различни интерактивни методи (дискусии, ролеви игри, симулации, работа по казуси и др.), с които се цели придобиването и упражняването в защитени условия на практически знания и умения. След проведеното обучение на всички участници в курса ще бъде издаден сертификат за успешното завършване.
Дейност 2. Управление на проекта  Координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта;  Ежемесечно отчитане за хода на работата;  Периодичен финансов контрол;  Финансово осигуряване на управлението на проекта;  Финансово и техническо отчитане на изпълнението на проекта;  Организиране и провеждане на тръжни процедури.
Дейност 7. Осигуряване на заетост за всички успешно завършили обучение представители на целевата група Сключване на трудов договор за срок от дванадесет месеца между „Старт” АД и подбраните и завършили успешно курса на обучение представители на целевата група по проекта.
Дейност 4. Провеждане на професионално обучение на целевата група Представителите на целевата група ще бъдат разделени на две групи, като всяка група ще премине курс на обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професия в зависимост от спецификата на работните позиции на новонаетите. Ще бъдат организирани курсове за придобиване на квалификация по следните професионални направления:  Учебна група 1 съставена от 11 човека за обучение част от професия “Електромонтьор ”, код 522020, Специалност “Електрически машини и апарати”, код 5220201 – втора степен на професионална квалификация – 300 учебни часа, за представителите на целевата група, които ще бъдат заети на следните позиции: Инженер, контролно - измервателни прибори и автоматика; Електромонтьор електрически машини и апарати; Оператор токоизправители; Водач, електро и мотокар.  Учебна група 1 съставена от 9 човека за обучение част от професия „Оператор в металургията”, код 521080, Специалност “Металургия на цветните метали“, код 5210802 – втора степен на професионална квалификация – 300 учебни часа, за представителите на целевата група, които ще бъдат заети на следните позиции: Монтьор оловни акумулатори, оператор на COS машина; Работник, добив на оловен прах; Леяр оловни решетки. Обучението е насочено към придобиване на знания и умения по основна и специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на изпити по теория и практика на професията и специалността. Успешно завършилите курса на обучение получават удостоверение за професионално обучение и възможността за натрупване на трудов стаж в организацията на Кандидата.
Дейност 11. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта Изготвяне на: месечни справки; междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 207 345 BGN
Общ бюджет: 86 147 BGN
БФП: 86 147 BGN
Общо изплатени средства: 86 147 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 469 BGN
2015 44 678 BGN
86 147 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 249 BGN
2015 37 976 BGN
73 225 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 220 BGN
2015 6 702 BGN
12 922 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз