Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0059-C0001
Номер на проект: 13-13-60
Наименование: Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Искър
Бенефициент: Община Искър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 24.10.2013
Дата на приключване: 24.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики на община Искър в ефективна координация и партньорство с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността започва със сформиран екип за управление на проекта, който ще се състои от Ръководител, Kоординатор и Счетоводител, които разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта. Ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан ежемесечен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. Част от задълженията на екипа за управление на проекта включват изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. С особено внимание ще се следи правилното попълване и поддържане на Досието на проекта. Поддържането и съхраняването на необходимата документация по проекта ще е съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи.
Дейност 2: Разработване на документации и избор на изпълнители за изпълнение на дейностите по проекта В рамките на тази дейност ще се осъществи подготовката и провеждането на необходимите процедури за възлагане на обществени поръчки. Ще бъде избран изпълнител чрез директно възлагане по реда на чл. 14, ал.5 т. 2 от ЗОП, с предмет „Изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители за дейностите по проекта”. Изпълнителите ще се избират при спазване на принципите публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Видът на всяка конкретна процедура ще бъде съобразен с изискванията на Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и стойност за съответната дейност, предвидена в бюджета на проекта. За постигане целите на проекта ще бъдат проведени следните процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на външни изпълнители за: 1) Изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители за дейностите по проекта; 2) Разработване на анализи, изследвания необходими за разработване на общинския план (например анализи на икономическото и социалното състояние, SWOT анализ анализи разходи-ползи), Провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие с оглед разработване на общински план за развитие в периода 2014-2020 г. и Разработване на общински план за развитие 2014-2020; 3) Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация и провеждане на съпътстващи обучения свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол; 4) Информация и публичност. С избраните изпълнители ще бъдат подписани съответните договори. След сключване на договорите ще се пристъпи към изпълнение на дейностите, предвидени в проекта.
Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Искър Изготвянето на правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация ще бъде осъществено от изпълнител, избран чрез публична покана по реда чл. 14, ал. 4, т. 2 на ЗОП. Изпълнението на дейността е в пълно съответствие със стратегическите политики на национално ниво и ниво ЕС, включително и със стратегията на ЕС „Европа 2020”. Мониторинг : събира, регистрира и докладва информацията, касаеща всички аспекти от изпълнението на проекта. Мониторингът е връзката между планирането и контрола.. Той установява дали начинът на реализиране на политиките постига заложените цели, ако се осъществява правилно. Контрол: процес, състоящ се най-общо от три основни стъпки: измерване на напредъка в посока постигане на целите; оценка на предстоящите задачи и вземане на навременни решения за изпълнение на корективни мерки за постигане на целите. Последваща оценка: извършва се за изпълнението на документите за стратегическо планиране. Оценката се извършва не по-късно от една година след изтичане на периода на действие на документите за стратегическо планиране, уточнени в чл. 9, т. 4 – 7 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Неотменна част от тези документи е и общинския план за развитие. Съгласно чл. 34 ал. 2 от ЗРР последващата оценка включва: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Кметът на общината ще внесе за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие. Минимумът от компоненти, които ще бъдат обект на мониторинг и контрол са:  Сравнение между предвидения график и реалното изпълнение;  Сравнение между планираните и изпълнените дейности на месечна база;  Сравнение на планирания бюджет с реално извършените разходи;  Наличност и използване на предвидените ресурси;  Техническо изпълнение и отчитане на индикаторите по реализацията на политиките след приключване на програмния период на общинския план за развитие; Наличната фактическа информация ще бъде обект на постоянен анализ и усъвършенстване (ex ante, interim, ex post). Въвеждането на разработените правила и методики ще се осъществи с акт (решение) на общинския съвет на община Искър.
Дейност 4: Провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие с оглед разработване на общински план за развитие в периода 2014-2020 г. В съответствие със Закона за обществени поръчки ще бъде избран изпълнител за извършване на дейността, чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП. Община Искър в процеса на изпълнение на посочения програмен период е извършила актуализации на своя ОПР и е извършена междинна оценка на ОПР и при извършването на последващата оценка на изпълнявания общински план за развитие респективно ще бъде съобразена с тях. Нейното съдържание се състои от следните задължителни компоненти: оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите, оценка на общото въздействие, оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси, изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално развитие. Квалификацията на експертите, участващи в изготвянето на оценка на изпълнявания общински план за развитие ще бъде съобразена изцяло със законово заложените изисквания с цел постигане на максимално професионални и обективни резултати. Оценката ще се проведе по реда на чл. 42 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРР.
Дейност 5: Разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за разработване на общинските планове за развитие Елемент от структурата на ОПР е разработването на анализи, проучвания и изследвания на икономическото, социалното, екологичното развитие на общината. За целите на проучванията, изследванията и анализите ще бъдат използвани статистически данни, както и всяка друга обективно изготвена и представена официална информация. Компонентите на анализа на икономическото и социално развитие на общината съгласно Методическите указания за разработване на общински планове за развитие (2014 - 2020г.) основно ще включват:  Обща характеристика/профил на общината;  Състояние на местната икономика;  Развитие на соиалната сфера и човешките ресурси;  Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията;  Екологично състояние и рискове;  Административен капацитет  SWOT – анализ /качествен аналитичен и прогностичен метод, който дефинира действието на вътрешните и външните фактори за развитие на общината и възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието. Приложима е общата матрица за този вид анализ, отразяваща взаимодействието на вътрешните фактори (силни и слаби страни), и външните фактори (възможности и заплахи)/. Анализът ще бъде проблемно ориентиран и ще обхваща идентифициране на икономическите, социалните и екологичните проблеми, както и тяхното териториално измерение, като се направят съответните изводи и се посочат тенденциите за развитие на общината на базата на вътрешния й потенциал и условия за развитие. Анализът на ключови области и тенденции в развитието на общината - следва да очертава както проблемите и дефицитите, така и целевите сфери на развитието, които да послужат за разработване и обосноваване на стратегическата част на общинския план за развитие. За изпълнение на дейността ще бъде избран външен изпълнител по реда на ЗОП чрез публична покана по реда на чл. 14, ал.4, т. 2.
Дейност 6: Разработване на общински план за развитие на Община Искър за периода 2014-2020 г. ОПР (2014-2020) на Община Искър ще бъде разработен като логическа последователност от взаимосвързани предшестващи и съпътстващи дейности. В процеса на неговото концептуализиране и изготвяне ще бъде приложена освен аналитичната, изследователската, статистическата и др. информация, а също така ще бъде приложен проактивен подход на участие на всички заинтересовани страни в процеса- като гаранция за прозрачност и демократичност при осъществяване на базови процеси при формулирането на стратегически документи и респективните конкретни политики от публичните органи. ОПР като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. ОПР (2014-2020) на община Искър ще се изготви съгласно изискванията на ЗРР, Правилника за неговото приложение, както и Методическите указания за разработване на ОПР (2014-2020). За разработването на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. ще бъде избран външен изпълнител съгласно правилата на ЗОП чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2.
Дейност 7: Провеждане на съпътстващо обучение, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Искър За изпълнението на тази дейност ще бъде проведено петдневно обучение за общо 10 участника (в това число служители от общината, които са пряко и косвено ангажирани с процесите и заявилите интерес СГО). Обучението, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол ще се проведе след изпълнение на дейността „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Искър”. Обучението ще обхваща комплексно разясняване на изготвените механизми от теоретична и от приложна гледна точка с конкретни примери и представяне на доказани добри практики. Ще бъдат представени и механизми за участие на всички заинтересовани страни и начини за включването им в процесите на проследяване и контрол на изпълняваните общински политики. След завършване на обучението, ще бъдат предоставени съответните удостоверяващи документи за служителите и СГО, които са го преминали. За изпълнение на дейността ще бъде избран външен изпълнител по реда на ЗОП чрез публична покана по реда на чл. 14, ал.4, т. 2.
Дейност 8: Информация и публичност по проекта В рамките на проекта се предвижда провеждане на 2 конференции в гр. Искър пред обществеността за представяне на проекта (в началото) и за популяризиране на резултатите от проекта (в края на проекта). На конференциите ще бъде оповестено, че проектът се финансира от ОПАК и ще бъдат спазени изискванията за визуална идентификация. За осъществяване на дейността ще бъде избран изпълнител чрез директно възлагане по реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП За популяризиране на проекта ще бъдат изготвени следните информационни материали: • Информационна брошура Брошурата ще бъде издадена в началото на проекта в тираж 100 бр. – за представяне на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта и безвъзмездната финансова помощ от ЕС и в тираж 100 бр. в края на проекта за представяне на постигнатите резултати. Тя ще бъде разпространена сред заинтересованите страни и ще бъде оформена в съответствие с изискванията за визуална идентификация на ЕС. • Информационна табела – 1 бр. Табелата ще бъде поставена на видно място в сградата на общинската администрация. Ще предоставя информация за наименованието на проекта, финансовия принос на Общността, както и периода на изпълнение на проекта и др. • Банери – 2 бр.; • 100 папки; • 100 химикалки. Всички информационни материали ще съдържат текст указващ, че проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския съюз и националния бюджет на Република България. Те ще включват също флага на ЕС, названието “Европейски съюз”, логото и слогана на ЕСФ – “Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”, името на Оперативна програма “Административен капацитет”, логото и слогана на ОПАК – “ОПАК. Експерти в действие”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 646 BGN
Общ бюджет: 68 581 BGN
БФП: 68 581 BGN
Общо изплатени средства: 68 581 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 68 195 BGN
2015 386 BGN
68 581 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 966 BGN
2015 328 BGN
58 294 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 229 BGN
2015 58 BGN
10 287 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Администрации с повишена ефективност и ефикасност при изпълнението на стратегически документи и провеждане на общински политики
Индикатор 3 Проведени процедури за избор на външни изпълнители
Индикатор 4 Извършена качествена оценка на изпълнявания общински план за развитие
Индикатор 5 Изготвена аналитична база/ анализи, проучвания и изследвания/ на развитието на община Искър
Индикатор 6 Разработен Общински план за развитие на община Искър 2014-2020
Индикатор 7 Проведено петдневно обучение на 10 души
Индикатор 8 Проведена информационна кампания
Индикатор 9 Дейност 1: Успешно изпълнен и отчетен проект
Индикатор 10 Дейност 2: Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 11 Дейност 3: Разработени правила и методика за: -мониторинг при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация;-контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация;-последваща оценка при изпълнението на конкретни полит
Индикатор 12 Дейност 3: Въведени правила и методика за: -мониторинг при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация;- контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация;- последваща оценка при изпълнението на конкретни полити
Индикатор 13 Дейност 4: Извършена оценка на изпълнявания общински план за развитие
Индикатор 14 Дейност 5: Разработен анализ на икономическото и социално развитие на общината
Индикатор 15 Дейност 6: Изготвен Общински план за развитие на община Искър за периода 2014-2020 г.
Индикатор 16 Дейност 7: Проведени съпътстващи обучения
Индикатор 17 Дейност 7: Обучени служителите от общинската администрация и на структурите на гражданското общество
Индикатор 18 Дейност 8: Проведени пресконференции
Индикатор 19 Дейност 8: Издадени и разпространени брошури за популяризиране на проекта
Индикатор 20 Дейност 8: Поставена информационна табела
Индикатор 21 Дейност 8: Изработени банера
Индикатор 22 Дейност 8: Разпространени папки
Индикатор 23 Дейност 8: Разпространени химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз