Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0003-C0001
Номер на проект: 08-12-2/23.04.2008
Наименование: Активни граждани - открита местна власт
Бенефициент: Сдружение "Знание" - гр. Ловеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Утвърждаване на партньорския подход структури на гражданското общество-местни власти за повишаване на общественото доверие към общинските администрации чрез прозрачност на работата, улеснен достъп до информация и участие в изграждането на механизъм за обществен контрол
Дейности: 1.Оценка на прилагането на нормативни документи, свързани с организацията и вътрешния процес на администрацията за предоставяне на информация и административни услуги и въвличане на обществеността Анкетиране на граждани, анкетиране на СГО и фирми, кабинетно проучване и интервюиране на служители на общинакс администрация Ловеч
2. Оценка на механизмите за мониторинг и контрол (вътрешен и външен) Независима оценка на процеса за вътрешен и външен мониторинг и контрол
3. Анализ на прозрачността и корупционния риск (потенциални места за корупция, корупционни практики) Анализ на риска на системата, процедурите и човешкия фактор - изследване на потенциалните "горещи" точки на висок корупционен риск
4. Оценка на дейността на кметските и квартални съвети и взаимодействието им с общинската администрация Оценка на 10 села от община Ловеч и 3 квартални съвета от град Ловеч за ефективността на работа на съветите и как кметствата си взаимодействат с администрацията и гражданите
5.1 Промотиране на добри практики, свързани с отварянето на администрациите към гражданите Събиране и промотиеане на добри практики от България в областта на доброто управление и отварянето на администрациите към гражданите
5.2. Проучване опита на страна-членка на ЕС за участието на гражданите от малки населени места в предложения, инициативи при обсъждане и решаване на проблеми на местната общност На среща с представители на администрацията и СГО ще бъде представена успешна европейска практика за въвличане на гражданите от малките населени места, СГО и граждански групи във формулирането на местни политики
6. Отправяне на препоръки за подобряване на методологията на обслужване на клиентите, механизмите за обратна връзка, отчетността и превенция на корупцията и въвличане на гражданите Отправяне на препоръки за конкретни промени, свързани с работата на общинския съвет, кметовете и кметските наместници, общинската администрация, както и относно финансовото управление, управлението на общинската собственост, административното обслужване, организирането на обществени поръчки
7. Обучение за представители на СГО “Достъп до обществена информация” 2-дневно обучение за 25 представители на СГО
8. Обучение за представители на НПО “Иницииране на форум дискусии” 2-дневно обучение с 25 СГО от Ловешка община
9. Усъвършенстване на интернет страницата на администрацията Усъвършенстване на интернет страницата на общинска администрация Ловеч според очакванията и потребностите на СГО
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Изпълнители:
"Печатница Дъга" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 915 BGN
Общ бюджет: 117 902 BGN
БФП: 117 902 BGN
Общо изплатени средства: 117 902 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 28 783 BGN
2009 86 344 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 775 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 902 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 24 466 BGN
2009 73 392 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 359 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 217 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 317 BGN
2009 12 952 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 416 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 685 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 изработена анкета във връзка с дейност 1.
Индикатор 2 попълнени анкети
Индикатор 3 Събрана количествена и качествена информация във връзка с дейност 1.
Индикатор 4 Обсъдени критерии за оценка във връзка с дейност 2.
Индикатор 5 Взето мнение от СГО във връзка с дейност 2.
Индикатор 6 Взето мнение от фирми във връзка с дейност 2.
Индикатор 7 Качество на оценката във връзка с дейност 2.
Индикатор 8 Независимост на оценката във връзка с дейност 2.
Индикатор 9 Качество на анализ
Индикатор 10 Идентифицирани потенциални гнезда на корупция
Индикатор 11 Анализ на риска в общинска администрация Ловеч и кметства в общината
Индикатор 12 Отправени препоръки и изводи във връзка с дейност 3.
Индикатор 13 Проучена дейността на кметски съвети на 10 села от община Ловеч
Индикатор 14 Оценен механизъм на взаимодействие с гражданите и администрацията
Индикатор 15 Отправени препоръки и изводи във връзка с дейност 4.
Индикатор 16 Проучен опит на 5 български общински администрации
Индикатор 17 Генерирани най-малко 4 нови идеи за подобрения
Индикатор 18 Подготвен Отчет от посещенията с изводи и коментари във връзка с дейност 5.1.
Индикатор 19 Сравнителен анализ на дейността на община от страна-членка на ЕС и България
Индикатор 20 Конкретност на препоръки във връзка с дейност 6.
Индикатор 21 Изпълнимост на препоръките във връзка с дейност 6.
Индикатор 22 Релевантност на препоръките във връзка с дейност 6.
Индикатор 23 25 души, представители на СГО са подобрили своите знания и умения да търсят достъп до обществена информация
Индикатор 24 25 души, представители на СГО са подобрили своите знания и практически умения да инициират дискусии
Индикатор 25 Поискан обществен диалог по тема, важна за общността
Индикатор 26 Он-лайн дискусионен форум
Индикатор 27 Он-лайн предложения и анкети
Индикатор 28 Електронен информационен бюлетин
Индикатор 29 Свободно пространство за СГО и фирми
Индикатор 30 дискутиране 3 важни за общността теми
Индикатор 31 въвлечени всички заинтересовани страни по темата (СГО, бизнес, образование, институции..)във връзка с дейност 10.
Индикатор 32 отправени 5 препоръки във връзка с дейност 10.
Индикатор 33 Подобрен план за мониторинг на проекта
Индикатор 34 Проведени срещи на екипа на проекта
Индикатор 35 Дадени препоръки за подобряване на системата
Индикатор 36 Включени теми в информационните материали
Индикатор 37 Спазен план за разпространение
Индикатор 38 Спазен медиен план


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз