Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0150-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за ефективно социално включване на обезкуражени младежи чрез модел на взаимопомощ
Бенефициент: Сдружение "Институт за трудови и социални изследвания"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 21.10.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за ефективно социално включване на обезкуражени младежи чрез модел на взаимопомощ
Дейности: Дейност 1: Изграждане на операционен мениджмънт и координация между ИТСИ (Кандидат), ОТБ (Партньор), ОТБ България (Партньор) и Агенция по заетостта (Асоцииран партньор). Създаване на мрежа, която ще включва Кандидата и Партньорите; създаване на Група за координация, в която ще участват представители на Кандидата и Партньорите, и която ще наблюдава и координира дейностите на проекта; адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателно разпределение на задачите между Кандидата и Партньорите; сключване на договори между членовете на екипа и Кандидата.
Дейност 2: Осигуряване на материална база и консумативи за осъществяване на дейностите по проекта. Осигуряване на методически наръчник за въвеждане на модела на взаимопомощ; закупуване и редовно доставяне на материали и консумативи (хартия, папки, тефтери за флипчарт, бележници, химикалки, маркери, тонери за принтер и други), с които ще се изпълняват дейностите по проекта; наемане на оборудвани зали за провеждане на семинари, презентации и обучения.
Дейност 3: Превод на документи, методически материали и симултанен превод. Превод на документите, материалите и методическите наръчници, които са необходими за адаптиране и прилагане на иновативния модел в България; Симултанен превод необходим при провеждане на семинари и конференции с участието на чуждите партньори. Дейността ще обхваща двустранни преводи:  от английски на български;  от български на английски;
Дейност 4: Популяризиране на проекта и на ОП „РЧР”. Провеждане на PR-кампания за постигане на гражданска позиция по развитието на човешките ресурси; отпечатване на дипляни, плакати и табла; заснемане на видеофилм за проекта и неговите цели; изграждане на интернет страница с информация за проекта и иновативния модел на взаимопомощ; организиране на разяснителни семинари.
Дейност 5: Изучаване на опита и методите на партньорите. Провеждане на един работен семинар в Великобритания, на който българските експерти ще обменят опит и знания с експертите от Англия. По този начин експертите на ВО ще имат възможността да се запознаят с реалното функциониране на иновативния модел за взаимопомощ. Това би позволило правилното адаптиране и успешно внедряване на модела в България.
Дейност 6: Проучване на българската действителност и нагласите към прилагане на иновативния модел сред целевите групи. Разработване на анкети; провеждане на социологическо проучване сред младежи, групи в риск, безработни и други заинтересовани лица; проучване и анализ на нуждите на целевите групи; анализ на резултатите и изводи за нагласите към модела и необходимостта от адаптирането му. Посредством направените изводи и анализ на нуждите и нагласите на заинтересованите лица ще се осигури правилното адаптиране и успешно внедряване на модел на взаимопомощ за подкрепа на целевите групи.
Дейност 7: Адаптиране на иновативния модел към нуждите на целевите групи. Отразяване на изводите от направения анализ към модела на взаимопомощ; Проектиране и изграждане на модел, адаптиран към потребностите на целевите групи; Адаптиране, разработване и усвояване на Наръчник за организиране и управление на проекти за взаимопомощ.
Дейност 8: Набиране на участници в целевите групи и запознаването им с модела и целите на проекта; Набиране на група от 12 човека представители на групи в риск от Великобритания, чието участие ще бъде подсигурено от страна на английския партньор. Фондация ОТБ България ще осигури участието на представители на приемащата целева група от Дом за деца лишени от родителски грижи на територията на България. Сформиране на група от трайно безработни, обезкуражени младежи от страна на Водещата организация със съдействието на Агенция по заетостта в ролята й на Асоцииран партньор. Организиране на разяснителен семинар за участниците от целевите групи, на който да бъдат запознати с тяхната роля в проекта и начина на функциониране на иновативния модел за взаимопомощ на групи в риск.
Дейност 9: Прилагане на модела на взаимопомощ между членовете на целевите групи; Едноседмично социално взаимодействие на лицата от целевите групи с цел подпомагане на децата лишени от родителски грижи и мотивация за последващо социално включване. Социалното взаимодействие ще се състои в всекидневни срещи между обезкуражените трайно безработни младежи от България и групите в риск от Англия в Дома за деца лишени от родителски грижи. Осъществяване на различни дейности по подпомагане на целевата група от Дома за деца лишени от родителски грижи с цел поощряване на развитието на трудови навици, позитивната нагласа към доброволчеството, мотивираността за успешно включване в пазара на труда, социално включване и кариерно развитие.
Дейност 10: Подкрепа за социалното включване на участниците в целевите групи чрез провеждане на кариерни семинари и мотивационни обучения; Организиране и провеждане на пет дневни паралелни кариерни семинари и мотивационни обучения за двете целеви групи от България и от Англия. Обучението ще бъде разделено на два модула:  Професионално ориентиране и консултиране с продължителност 15 часа;  Мотивационно обучение с продължителност 15 часа.
Дейност 11: Управление, координация и вътрешен мониторинг на изпълнението на проекта; Координиране на дейностите от Групата за координация; ежемесечно отчитане за хода на работата от екипа на проекта пред Групата за координация; дистанционно обсъждане на казуси, възникнали в хода на дейността; периодичен финансов контрол; финансово осигуряване на управлението на проекта: изплащане на възнаграждения на екипа на проекта; осигуряване функционирането на офиса на проекта – режийни разходи, консумативи, материали и други административни разходи.
Дейност 12: Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта. Изготвяне на: месечни справки; междинни и на заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 628 BGN
Общ бюджет: 177 122 BGN
БФП: 177 122 BGN
Общо изплатени средства: 177 121 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 177 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 526 BGN
2014 0 BGN
2015 139 595 BGN
177 121 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 150 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 897 BGN
2014 0 BGN
2015 118 656 BGN
150 553 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 629 BGN
2014 0 BGN
2015 20 939 BGN
26 568 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой проведени срещи и съвместни консултации за изграждане на операционен мениджмънт между Кандидата и Партньора
Индикатор 2 (Д) Проведени процедури за изпълнение на Дейност 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11.
Индикатор 3 (Д) Проведени съвместни консултации за адаптиране и прилагане на модела на взаимопомощ
Индикатор 4 (Д) Проведено мотивационно обучение.
Индикатор 5 (Д) Проведени мониторингови проверки
Индикатор 6 (Д) Изготвени справки и доклади за отчитане на дейностите
Индикатор 7 (Д) Създаден екип и група за координация, разпределение на отговорностите
Индикатор 8 (Д) Осигурени: консумативи; методически помагала; превод; материали за публичност; семинари; проучване на нагласите; застраховки за обучаемите; логистика; Мотивационно обучение одит.
Индикатор 9 (Д) Адаптиран и приложен модел на взаимопомощ
Индикатор 10 (Д) Обучени лица от целевите групи
Индикатор 11 (Д) Създадени критерии за съответствие между постигнати и очаквани резултати
Индикатор 12 (Д) Верифицирани отчети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз