Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0495-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-02001
Наименование: "Работни места за работни младежи"
Бенефициент: "ДЕСИТА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се създаде заетост и възможности за професионална реализация на безработни младежи до 29 години във фирма „Десита”ЕООД.
Дейности: Дейност 5: Оборудване на разкритите работни места Дейността включва закупуване на оборудване за нуждите на работните места. Тъй като се предвижда фирмата да задържи 6 души на работа и те ще бъдат разпределени да работят в различните бази на фирмата – обучителния център, административния офис и автокозметичния център, работните им места трябва да бъдат обезпечени с необходимото офис и техническо оборудване. За всеки задържан на работа човек от целевата група ще бъде осигурен компютър (настолен, лаптоп, таблет), работно бюро и стол. Ще бъдат закупени шкафове и стелажи за съхранение на папки, както и специфично техническо офис оборудване: факс, ламинатор, копирна машина шредер и др. Тяхното предназначение е да създадат условия за работа на новоназначените младежи и да обезпечат функциите им на офис секретари.
Дейност 7: Осигуряване на информация и публичност Тази дейност включва реализацията на: - конференция – след извършване подбора на младежите от целевата група, те ще бъдат представени пред представители на медиите, бизнес партньори и държавни организации; ще се изясни какво е участието им в проекта; ще споделят своите очаквания; ще се представят основните цели и дейности по проекта; - изготвяне и отпечатване на брошура – информацията в брошурата ще бъде за проекта, целите и дейностите му, очакваните резултати, контакти на фирмата; - изработване на информационна табела – Ще бъдат изработени 3 табели, които ще бъдат монтирани на административния офис на фирмата в центъра на гр. Габрово, както и на обучителния център и автокозметичния център, за да бъде видна от най-голям брой граждани и потребители на услугите на „Десита” ЕООД. Табелата ще се използва за визуализация и ще популяризира проекта, оперативната програма, ЕСФ и ЕС. Ще съдържа информация за общия бюджет и периода на изпълнение. Предвидени са 3 броя, тъй като и в трите бази на фирмата ще работят новоназначените младежи. Дейностите за информация и публичност са задължителни според Насоките с оглед осигуряване на широка информираност за проекта и финансиращите органи. Дейностите за информация и публичност ще се извършват при спазване на техническите характеристики на мерките за информация и публичност. Дейностите по информация и публичност ще допринесат за преодоляване на липсата на ангажираност от страна всички заинтересовани страни и обществото и за своевременно информиране и активизиране на гражданското участие и диалог.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейност 1 включва: • цялостно управление на дейностите по проекта • наблюдение на индикаторите и вътрешна оценка на изпълнението на проекта • финансова и техническа отчетност • координация между членовете на екипа В рамките на дейността ще се сключат договори с членовете на екипа, ще им бъдат изготвени задания за работа. За осъществяване на координация при изпълнението на проекта ще бъдат провеждани регулярни срещи, ще се следи работата на Изпълнителите и спазването на договореностите с тях, ще се прави оценка на резултатите и ще се изготвят необходимите технически и финансови отчети. Дейността е основополагаща за цялостното изпълнение на проекта и постигане на набелязаните цели. От степента на вътрешна организация и контрол на екипа по проекта зависи навременното и качествено изпълнение на всяка проектна дейност. Изпълнението на проектните дейности ще допринесе за постигане на целите на програмата. По проекта ще бъдат наети в екипа за изпълнение ръководител и координатор, които са на трудови договори към фирмата-кандидат „Десита”. Фирмата ще поеме заплащането на счетоводител от счетоводна кантора, с която има сключен договор.
Дейност 6: Наемане на младежите от целевата група на новоразкритите във фирмата работни места Дейността е задължителна съгласно Насоките. Фирма „Десита” ЕООД ще осигури заетост на младежите, успешно преминали обученията за срок от 12 месеца. Те ще бъдат назначени като административни секретари в трите бази на фирмата: административния офис, обучителния център и автокозметичния салон.
Дейност 3: Подбор на младежи от целевата група Дейността ще се извърши съгласно правилата за провеждане на процедурата за подбор на представители от целевата група по приоритетна ос 1 на ОПРЧР и конкретно за процедурата „Ново работно място”. Ще бъде подадена заявка в ДБТ за осугуряване на оптимален брой младежи. Кандидатът ще се запознае с т.нар. „дълъг списък” от безработни представители на целевата група, изготвен от Бюрото по труда. Екипът на проекта ще изготви “Кратък списък” на лица от целевата група, с които ще се проведе индивидуално интервю за включване в проектните дейности по конкретния договор за безвъзмездна финансова помощ. След провеждането на индивидуални интервюта с потенциалните кандидати и окончателния им подбор, Кандидатът по проекта ще подпише индивидуални споразумения с избраните представители на целевата група за включване в конкретния проект, с ясно регламентирани права и задължения.
Дейност 2: Избор на изпълнители по реда на ПМС 69/11.03.2013г. Съгласно направените бюджетни разчети, три от дейностите по проекта трябва да се възложат на външни изпълнители чрез провеждане на процедура по ПМС 69/11.03.2013г., а именно доставката на оборудване, дейностите за информация и публичност и застраховката на оборудването в рамките на проекта. За възлагането им следва да се изготви цялостна документация за участие, включително техническите спецификации, на които трябва да отговаря изпълнението на всяка обществена поръчка. Чрез провеждането на процедури по ПМС 69/11.03.2013г. за възлагане на обществени поръчки ще се постигне конкретизиране и детайлизиране на заданието и избор на най-подходящи изпълнители. Съгласно бюджета на проекта доставката на оборудването ще бъдат възложено чрез събиране на три оферти, а дейностите по информация и публичност и застраховката на оборудването ще бъдат директно възложени. Цялостният процес на провеждане на процедурите ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Дейност 4: Провеждане на 2 вида обучения Тази дейност включва две поддейности: А) провеждане на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация - втора квалификационна степен; Б) провеждане на обучение по ключови компетентности; 6 представителя на целевата група ще преминат обучение за офис секретар и дигитални компетенции. Професионалното обучение ще се проведе по програма за придобиване на 2 степен от професия и ще бъде 665 часа. Обучението ще се провежда 6 дена в седмицата. То е за професия офис секретар (код 346010), специалност административно обслужване. Второто обучение е по ключови компетенции. Всички 6 души от целевата група ще преминат и обучение по ключова компетентност 4 – дигитални компетенции. Обучителна организация и по двете обучения ще бъде самата фирма-кандидат. След приключване на обученията ще бъдат проведени изпити за оценка на усвояването на материала. На успешно завършилите ще се издаде удостоверение. От своя страна младежите от целевата група ще попълнят въпросници за оценка на обучението след първия месец и резултатите ще покажат дали са нужни някакви корегиращи действия.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПАНДА-ПЕН ООД
Кредо -3М ООД
Книжарница Сокол ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 177 BGN
Общ бюджет: 60 183 BGN
БФП: 60 183 BGN
Общо изплатени средства: 60 181 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 035 BGN
2014 30 028 BGN
2015 17 118 BGN
60 181 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 080 BGN
2014 25 524 BGN
2015 14 550 BGN
51 154 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 955 BGN
2014 4 504 BGN
2015 2 568 BGN
9 027 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз