Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0487-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-01003
Наименование: "Новите работни места - гаранция за подобрена производителност на "РМЗ Горна Оряховица" ЕООД"
Бенефициент: "РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 01.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: - Да се създадат нови работни места и се подобри производителността на „РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА” ЕООД, чрез наемане трима млади безработни до 29-годишна възраст, осигуряване на обучение и оборудване на работните им места.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и създаване на система за управление на проекта. Описание на дейността: В настоящата дейност се предвижда да се изгради работещ екип за управлението и организацията на дейностите по проекта. Екипът ще се състои от двама доказани експерти- ръководител и счетоводител, участвали в разработването на настоящия проект. Със събирането на екипа ще се разпределят задълженията и ще се планира организацията на дейностите по проекта. Ще се разработи вътрешен Правилник за дейността по проекта, където ще бъдат разписани точно задълженията и отговорностите на всеки член на екипа. Така сформирания екип ще започне работа незабавно след сключване на Договора по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ще приключи дейността си с предаване на окончателния технически и финансов отчет. Създадения Екип за работа по настоящия проект ще отговаря за цялото администриране на дейностите, възлагането на поръчки по ПМС 55, изготвянето на междинните и окончателни доклади, текущата кореспонденция с УО и т.н. Обосновка на дейността: От създаването на екип за управление на проекта и неговата успешна работа зависи цялостното изпълнение на останалите дейности. Настоящата дейност е необходима за успешното администриране, реализиране и отчитане на проекта
Дейност 2: Подбор и обучение на младежи. Описание на дейността: В настоящата дейност се включват три основни етапа: Етап 1: Подбор на безработни младежи: В Етап 1 се предвижда да бъде проведена процедура за подбор на безработни младежи до 29 г. отговарящи на спецификата на целевата група по проекта и на търсените образователни степени и ценз. При провеждането на подбора неизменно ще бъдат следвани насоките на ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» , ПРОЦЕДУРА BG051PO001-1.1.13 - «НОВО РАБОТНО МЯСТО». Обявените свободни позиции ще бъдат- Разкройчик метал с код по НКПД 7214-2011- 1бр.; Шлосер с код по НКПД 7222-3011- 2бр. При провеждането на подбора ще бъдат спазени хоризонталните принципи: равенство между половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, или други. Етап 2: Избор на обучаваща организация: Екипът по проекта ще проведе проучване на организациите предлагащи обучение по Ключова компетентност 5- Умения за учене. Ще бъде избрана обучаваща организация в съответствие с изискванията на ПМС 69, която да обучи младежите. Етап 3: Провеждане на обучение по Ключова компетентност 5- Умения за учене: В настоящия етап се предвижда подбраните младежи, да се обучат в ключова компетентност 5- Умения за учене, в рамките на 30 учебни часа. Планирано е обучението да продължи 5 работни дни по 6 часа всеки ден и да се проведе от избраната обучителна организация в обучителна зала в рамките на Горна Оряховица. Успешно завършилите ще получат съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения. Предвидено е за периода на провеждане на обучението безработните млади хора да получават стипендии Обосновка на дейността:Макар и новоучредено, дружеството „РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА” ЕООД, разполага с добре подготвени работници и специалисти, доказали професионалните си качества, през годините на работа в машиностроенето. Това предимство е съпътствано от неблагоприятна възрастова структура на персонала. За да се осигури запазване на нивото на квалификация на персонала и едновременно с това се предприемат стъпки към подмладяването му, мениджърският екип провежда последователна политика за привличане на млади хора в дейността на фирмата. Ето защо на новосъздадените и оборудвани със средства от проекта работни места ще бъдат заявени в бюрото по труда младежи с подходящо образование, на които ще бъде предложена работа, след предвиденото задължително обучение за придобиване на ключови компетентности – умения за учене. Тези умения са необходими от една страна за по-бързото запознаване и овладяване на новата за младежите техника и от друга за обучение чрез ползване на дългогодишния опит на по-възрастните им колеги. Това ще осигури по-добри възможности за адаптация на младежите в работната среда и ще съдейства за успешната им професионална реализация.
Дейност 3: Създаване и оборудване на нови работни места Описание на дейността: Екипа за управление на проекта, съвместно с мениджърския екип ще обособи 3 места в основния производствен цех на „РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА” ЕООД за новосъздадените работни места. Ще се проучат доставчиците на машини и оборудване, опериращи на пазара и в съответствие с изискванията на ПМС 69 ще се закупи заявеното оборудване, а именно: 1брой лентоотрезна машина и 2 броя винтоверти. Със закупените машини ще се оборудват три броя нови работни места в рамките на предвидените по бюджета средства. Обосновка на дейността: Привличането на млади хора и подобряването на производителността в „РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА” ЕООД изисква осигуряването на необходимите инвестиционни разходи за обновяване на производствената база на дружеството. Предоставената възможност от схемата мотивира ръководството на фирмата освен да наеме младежи за работа, да създаде и оборудва нови работни места, специално за тях. Така ще се съчетаят успешно стремежът за модернизация и обновяване на производствените мощности от една страна и от друга привличането на млади специалисти за работа във фирмата. Със закупената лентоотрезна машина ще се създаде заетост на единия от наетите младежи, а двата закупени винтоверти ще се използват за работа от шлосерите, което ще гарантира наемането на работа на другите двама младежи в продължение на 12 месеца.
Дейност 4: Наемане на обучени младежи на работа. Описание на дейността: В настоящата дейност се предвижда безработните млади хора успешно завършили обучението си да започнат работа в новоразкритите и новооборудвани работни места. На младежите се предвижда да се предложат три работни места: - Един позиция за Разкройчик метал с код по НКПД 7214-2011; - Две позиции за длъжността Шлосер с код по НКПД 7222-3011 И за трите работни места ще бъдат предложени трудови договори за 12 астрономически месеца и заплащане и осигурителни вноски в рамките на МОП. Обосновка на дейността: Дейност 4 е изключително важна за настоящото проектно предложение. С успешната реализация на дейността се реализират общата и специфичните цели на проекта. Дейността е в логическа последователност на Дейност 2 и Дейност 3. С настоящата дейност на практика ще се завърши реализацията на два фактора в производствения процес- обновление и приемственост, от една страна на персонала и от друга на оборудването. Всичко това ще допринася за внедряване на иновативни решения в производството и за утвърждаване на фирмата в силно конкурентната среда.
Дейност 5: Дейности по информация и публичност. Описание на дейността: В целия процес на реализация на настоящия проект се предвижда да се провеждат разнообразни дейности за осигуряване на информация и публичност. В реализация на настоящата дейност ще бъдат изработени и разпространени 1000 бр. диплени (А4, двустранна, цветна), а в допълнение ще се постави 1 бр. паметна табела за проекта в работните помещения на „РМЗ ГОРНА ОРЯХОВИЦА” ЕООД. При изпълнението на всички дейности за информация и публичност ще се наблегне на ролята на Европейския социален фонд и на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Всички резултати от проекта ще бъдат обобщени и ще се съхраняват в специална папка. Обосновка на дейността: Дейността е необходима за осигуряване на информация сред лицата включени в проекта, местната общност и медиите. Реализацията на дейността ще гарантира и публичността при разходване на средствата от ЕС при спазване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1828/2006 на Комисията- за визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 380 BGN
Общ бюджет: 18 312 BGN
БФП: 18 312 BGN
Общо изплатени средства: 18 312 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 676 BGN
2014 0 BGN
2015 13 636 BGN
18 312 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 975 BGN
2014 0 BGN
2015 11 590 BGN
15 565 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 701 BGN
2014 0 BGN
2015 2 045 BGN
2 747 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз