Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0033-C0001
Номер на проект: ESF-1113-02-09001
Наименование: "Обучение по специалност "Армировка и бетон" и създаване на нови работни места в строителството за младежи в "ДОНЕВ СТРОЙ" ЕООД"
Бенефициент: "ДОНЕВ СТРОЙ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за намаляване на младежката безработица посредством обучение, извършване на инвестиционни разходи за създаване на нови работни места за целевата група и наемане на млади безработни лица до 29-годишна възраст.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта Описание – Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване и канцеларски материали за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане/съгласно утвърдената Методологията за възнагражденията/ и вътрешен контрол на проектните дейности. обосновка – необходимост да се гарантира ефективното и ефикасно управление на проекта и постигането на предвидените резултати
2. Подбор на 5 представителя от целевата група за включване в проекта Описание – крайните бенефициенти ще бъдат избрани при спазване на съответните процедури, утвърдени от Агенция по заетостта и прилагани при подборите, провеждани в ДБТ Сливен, след което с тях ще бъдат сключени договори за обучение. обосновка – за успешното изпълнение на проекта и постигане на заложените цели, резултати и индикатори е необходимо да бъдат избрани подходящи, мотивирани за включване в обучение и заетост представителя от целевата група – безработни младежи до 29 г. За да се гарантира успешното завършване на обученията е необходимо с всички избрани младежи да се сключат договори за обучение преди началото на самите обучения.
3. Провеждане на процедури по ПМС 69 Описание – Провеждане на съответните процедури за избор на изпълнители съгласно ПМС 69 за дейностите, свързани с осигуряване на публичност, за обучението за придобиване на професионална квалификация и обучение за придобиване на ключови компетенции и за доставка на оборудване. обосновка – за успешното изпълнение на дейностите по проекта и постигане на заложените цели, резултати и индикатори е необходимо да бъдат избрани подходящи подизпълнители, които точно и в срок да изпълнят възложените им поръчки.
4. Предоставяне на професионално обучение Описание – Провеждане на професионално обучение /ПО/ по Специалност „Армировка и бетон”, код по СППОО 5820303, част от професия „Строител”. Втора степен на професионална квалификация - 300 уч.ч. за част от професия за 5 представители на целевата група. Изплащане на стипендии на обучаемите, обвързано с присъствие на занятията. обосновка – за успешното изпълнение на дейностите по проекта и постигане на заложените цели, резултати и индикатори е необходимо да бъдат обучени избраните 5 подходящи представители на целевата група, тъй като равнището на професионална квалификация на работната сила, особено на безработните лица не отговаря на изискванията и търсенията на пазара на труда. Конкретното ПО ще подпомогне новоназначените работници в строителната фирма при изпълнение на техните задължения на оператор на мобилна машина за производство на бетонови изделия. Предвидените стипендии ще мотивират допълнително обучаемите за успешно участие в обучението.
5. Предоставяне на обучение по ключова компатентност Описание – Провеждане на обучение по КК за 5 представители на целевата група - КК 4 - Дигитална компетентност Microsoft Access. Microsoft Excel. Работа с бази данни и електронни таблици. Изплащане на стипендии на обучаемите, обвързано с присъствие на занятията. обосновка – за успешното изпълнение на дейностите по проекта и постигане на заложените цели, резултати и индикатори е необходимо да бъдат обучени избраните 5 подходящи представители на целевата група /ЦГ/, тъй като равнището на квалификация на работната сила, особено на безработните лица не отговаря на изискванията и търсенията на пазара на труда. Конкретната КК ще подпомогне новоназначените работници в строителството при изпълнение на техните задължения, свързани с подготвяне на заявки за материали и отчети. Предвидените стипендии ще мотивират допълнително обучаемите за успешно участие в обучението.
6. Доставка на оборудването и обособяване на работното място. Описание – Подизпълнителят, избран по правилата на ПМС 69, с който Кандидатът ще сключи договор, ще достави оборудването – Машина за производство на бетонни тухли по метода на вибропресоване със сменяеми матрици, миксер за бетон, два броя сменяеми матрици – необходими за създаването на разнообразна продукция, с цел нейната конкурентоспособност на пазара и по-добра реализация на проектната дейност, детайлно описани в приложение Б4. За обособяването на новите работни места ще се използва закупено оборудване – Машина за производство на оградни тухли, тухли тип „Колона”, коминни тела, единични тухли и други елементи от бетонови смеси; сменяеми матрици, към основната машина, за създаване на широка гама от продукция; Миксер за бетон, който миксира бетоновата смес за производство на оградни тухли, тухли тип "Колона", коминни тела, единични тухли и други елементи ОБОСНОВКА – Тази дейност е необходима за подпомагане на работодателя за създаване и запазване на нови работни места във фирмата. За обособяване на новите работни места е необходимо да бъде закупено това оборудване. Основната машина се обслужва от трима работника, а миксера – от двама.
7. Дейности за осигуряване на публичност Описание – Дейности за осигуряване на публичност ще се осъществяват в съответствие с изискванията за информиране и публичност са описани подробно в чл. 6 от Приложение I на Договора за безвъзмездна финансова помощ и в Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП РЧР, Кандидатът ще прилага подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Публичността на дейностите по проекта ще се осъществява чрез: - Поставяне на информационна табела на входа на офиса на „ДОНЕВ – СТРОЙ” ЕООД - Издаване и разпространение на 100 информационни брошури, бележници и химикали - Начална и заключителна пресконференция - Две прессъобщения с информация за напредъка по проекта - Визуализиране на двете мобилни машини за производство на бетонови изделия, закупени със средства от БФП обосновка – Кандидатът е длъжен да информира обществеността относно помощта, получена от европейските фондове, поради което при изработването и/или отпечатването на материали по проекта, задължително на заглавната страница ще изисква от подизпълнителя да се посочват процедурата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи.
8. Осигуряване на заетост в „ДОНЕВ – СТРОЙ” ЕООД - Описание – всички успешно завършили обученията ще бъдат назначени за минимум 12 месеца като работници в „ДОНЕВ – СТРОЙ” ЕООД. С тях ще се сключат трудови договори и ще изпълняват функциите на: - Оператор на машина за производство на бетонови изделия в работен процес – 3 лица, - Бетонджия – 2 лица, Бетонджиите ще подготвят бетоновата смес за производство на оградни тухли, тухли тип "Колона", коминни тела, единични тухли и други елементи посредством Миксера за бетон, а Операторите ще изработват бетонни тухли по метода на вибропресоване със сменяеми матрици посредством закупената Машина Обосновка – тази дейност ще допринесе за създаване на нови работни места и подобряване на жизненото равнище на наетите лица. Дейността е насочена и към намаляване на безработицата в община Сливен, и по-конкретно младежката безработица в региона.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 175 BGN
Общ бюджет: 68 637 BGN
БФП: 68 637 BGN
Общо изплатени средства: 68 637 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 087 BGN
2015 42 549 BGN
68 637 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 174 BGN
2015 36 167 BGN
58 341 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 913 BGN
2015 6 382 BGN
10 296 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз