Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0055-C0001
Номер на проект: 58-111-55-246
Наименование: Изграждане на четири главни канализационни колектора на територията на район “Овча Купел”
Бенефициент: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 15.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда изграждане на следната инженерна инфраструктура: - изграждане на канализационни колектори за смесени битови-фекални и дъждовни води с обща дължина 8 725м. - подмяна на съществуващ и строителство на нов водопровод по линиите на колекторите - с обща дължина 3 687м. - ревизионни шахти за обслужване и поддръжка на колектора и включване на второстепенни клонове; - изграждане на преливни шахти за дъждовни води; - възстановяване на пътната настилка по трасето на колектора; - директно свързване към канализационната мрежа на 154 нови потребители и пречистване на отпадните води на 229 нови потребители.
Дейности: Подготовка на проекта Прединвестиционно проучване, финансови и икономически анализи, преценка за ОВОС, оценка за съвместимостта с НАТУРА 2000
Проектиране
Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки строителство
Строителство Сумата включва непредвидени разходи
Етап на експлоатация
Техническа помощ за организация и управление на проекта
Одит на проекта
Надзор по време на строителсвото Строителен надзор, Авторки надзор, Инвеститорски контрол
Публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 561 037 BGN
Общ бюджет: 7 038 839 BGN
БФП: 6 956 457 BGN
Общо изплатени средства: 6 952 998 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 956 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 112 207 BGN
2011 3 152 189 BGN
2012 2 781 799 BGN
2013 711 845 BGN
2014 - 433 270 BGN
2015 - 1 371 771 BGN
6 952 998 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 567 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 689 766 BGN
2011 2 521 751 BGN
2012 2 225 439 BGN
2013 569 476 BGN
2014 - 346 616 BGN
2015 - 1 097 417 BGN
5 562 398 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 388 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 422 441 BGN
2011 630 438 BGN
2012 556 360 BGN
2013 142 369 BGN
2014 - 86 654 BGN
2015 - 274 354 BGN
1 390 600 BGN
Финансиране от бенефициента 2 253 163 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изграждане на канализационни колектори
Индикатор 2 Водопровод
Индикатор 3 Свързаване на население към канализационната мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз