Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0479-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-01001
Наименование: "Обучение, заетост и нови работни места за безработни младежи"
Бенефициент: ГелеСофт ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 21.10.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности за обучение, закупуване на оборудване и назначаване на работа да се постигне:  Повишаване на икономическата активност;  Интеграция на уязвимите групи и не активните лица на пазара на труда;  Да се стимулира наемането на работа на млади безработни лица до 29-годишна възраст;  Възможност за обучение на младежите в зависимост от потребностите на работодателя.
Дейности: 1. Сформиране на екип и създаване на система за управление на проекта. В управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие три лица - ръководител, счетоводител и координатор. Със събирането на екипа ще се разпределят задълженията и ще се планира организацията на дейностите по проекта. Ще се разработи вътрешен Правилник за дейността по проекта, където ще бъдат разписани точно задълженията и отговорностите на всеки член на екипа.
2. Осигуряване на материалите и консумативите за нуждите на проекта. Доставката на консумативите ще бъде от Изпълнител, който ще бъде избран по реда на ПМС 69. Ще се закупят и осигурят консумативите, които се необходими за нормалната работа и отчетност на екипа по проекта.
3. Информиране и популяризиране на проекта. Изработването на материалите ще бъде от Изпълнител, който ще бъде избран по реда на ПМС 69. Проекта ще бъде обозначен с информационно табло пред офиса на Кандидата, а също така и с обяснителни табели, които ще се поставят пред и в офиса на Кандидата, също така и в учебните зали. Ще се отпечатат и рекламни листовки, които ще съдържат информация за дейностите и целите на проекта, данни за броя обучаващи се безработни лица, за проведените курсове за професионално обучение и ключови компетентности, както и за последващата заетост. По време на изпънение на проекта ще се направи и публикация/интервю в местната преса. Тъй като Интернет вече е един от основните начин за получаване на информация за голяма част от хората, в страницата ще бъдат публикувани подробна информация за дейностите и целите на проекта, данни за обучените безработни лица, за проведените курсове, за последващата заетост. По този начин всички работодатели и други заинтересовани лица от региона ще имат директен достъп до актуална информация за възможностите за провеждане на обучителни курсове и резултатите след това обучение. По този начин изключително много ще разшири кръга от заинтересованите, които ще са косвени бенефициенти по проекта.
4. Подбор на курсистите за обучение. Обучаемите безработни трябва да отговарят на следните начални изисквания: да са регистрирани в ДБТ безработни младежи до 29-годишна възраст. Също така лицата трябва да отговарят и на условията за изискуемото от ЗПОО и ЗНЗ минимално входящо образователно ниво за съответната професия и специалност. По нататъшния подбор на безработните лица ще се осъществи по Процедура утвърдена от Агенцията по Заетостта, с активното участие на водещата организация и служители от ДБТ.
5. Провеждане на входящ тест за курсистите по КК 2 – Общуване на чужд език. Преди започване на обученията на 3-те лица по курс 2 „Английски език – ниво А1”, ще се проведе входящ тест за всички курсисти. Целта на теста е да се определи какво е нивото на знания по езика на курсистите.
6. Провеждане на курс 1 - “Оператор на компютър”. Ще се проведе курс за професионално обучение за 1 квалификационна степен по професия “Оператор на компютър” за 3 участника. Учебните занятия ще се провеждат 5 дни в седмицата по 6 часа на ден. Продължителността на курса е 300 часа. Обучението ще се проведе от Изпълнител, който ще бъде избран по реда на ПМС 69 и има лиценз за обучение по тази професия. Изпълнителя ще осигури и необходимите материали за обучението. Наименованието на обучението по съответната специалност, съдържанието на курса, броят на участниците, хорариумът и вида документ за завършване са дадени в таблицата към т.5.2.1, а учебния план на курса е в Приложение А.УП. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите и за изплащането на пътни и стипендии. Също така за контрол при провеждане на обучението ще се попълнят от курсистите входящи и изходящи анкетни карти.
7. Провеждане на курс 2 - “Английски език – А1” Ще се проведе курс за обучение по ключова компетентност 2 - курс 2 „Английски език – ниво А1” за 3-та участника. Учебните занятия ще се провеждат 5 дни в седмицата по 6 часа на ден. Продължителността на курса е 100 часа. Обучението ще се проведе от Изпълнител, който ще бъде избран по реда на ПМС 69. Изпълнителя ще осигури и необходимите материали за обучението. Наименованието на обучението по съответната ключова компетентност, съдържанието на курса, броят на участниците, хорариумът и вида документ за завършване са дадени в таблицата към т. 5.2.1, а учебния план на курса е в Приложение А.УП. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите и за изплащането на пътни и стипендии. Също така за контрол при провеждане на обучението ще се попълнят от курсистите входящи и изходящи анкетни карти.
8. Полагане на изпит и издаване на документи на успешно завършилите курсовете. Приключване на обучението е с полагане на изпит по теория и практика, като оценяването се извършва съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по професия чрез изпитен тест и практическа задача. По ключова компетентност изпита е под формата на тест.
9. Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за новите работни места. Доставката на оборудването ще се извърши от Изпълнител, който ще бъде избран по реда на ПМС 69. Ще се закупят и осигурят оборудване и обзавеждане, които се необходими за нормалната работа на новозначените служители. Техните отговорности и задължения за описани в Дейност 10. Средствата за закупуване на предложеното оборудване са разходи по правилата на ЕФРР (кръстосано финансиране). Необходимостта от това финансиране е, че с предложеното за закупуване оборудване ще се оборудват 3-те нови работни места. Връзката с дейностите по проекта е пряка, защото по този начин ще се спомогне за разкриването на новите работни места и нормалното извършване от служителите на задълженията си. Оборудването ще способства за въвеждане на нови, новаторски методи за презентиране на услугите и продуктите на Клиента. Също така за по-доброто обслужване на клиентите, както и тяхното обучение за работа с тези услуги и продукти.
10. Разкриване на нови работни места и назначаване на работа на завършилите курсисти. След приключване на обученията с 3-та курсисти ще се сключат трудови договори за срок от 9 месеца. Икономическата дейност на Кандидата е 6209-Други дейности в областта на информационните технологии. Курсиста, който е показал най-добро усвояване и прилагане на модулите за презентация и работа с графични приложения ще бъде назначен като Специалист мултимедия (НКП-25136010). Основните му задължения ще бъдат да се разработват мултимедийни презентации, реклами и уроци, свързани с работата на Кандидата и по заявка на клиенти. Другите двама курсисти ще бъдат назначени на длъжности: Организатор продажба и реклама (НКП-33393021) и Специалист поддръжка приложения (НКП-35123011). Основните им задължения ще бъдат да работят с настоящи и бъдещи клиенти относно презентиране, рекламиране, консултиране и поддръжка на услугите и продуктите на Кандидата.
11. Изготвяне на междинни отчети за изпълнението на проекта. Ще се изготвят междинни отчети - технически и финансови, съгласно договора за финансиране. Ще се събират и документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, присъствени форми, удостоверения, анкетни карти и други).
12. Заключителен отчет. Приключване на работата по проекта и изготвяне на финални технически и финансови отчети. Ще се съберат всички необходими материали и документи (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, присъствени форми, анкетни карти и други), както и такива, които доказват успешното приключване на обученията (заповеди и протоколи от изпитите и комисиите, документи за завършено обучение).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 590 BGN
Общ бюджет: 31 130 BGN
БФП: 31 130 BGN
Общо изплатени средства: 31 064 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 518 BGN
2014 10 954 BGN
2015 13 593 BGN
31 064 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 540 BGN
2014 9 311 BGN
2015 11 554 BGN
26 405 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 978 BGN
2014 1 643 BGN
2015 2 039 BGN
4 660 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз