Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0043-C0001
Номер на проект: 58231-С024
Наименование: Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра”
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение е свързано с подготовка на финансов анализ и тръжни документи за избор на ръководител на Звеното за управление на проекта, избор на строител, строителен надзор, с които впоследствие да се кандидатства за строителство по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” – Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци. С изпълнението на проекта ще се финансира и ще се разреши основния проблем, а именно: намаляващия обем на Регионалното депо за твърди битови отпадъци и изчерпване на възможностите на експлоатираните досега клетки 1.1 и 1.2, което налага незабавното му разширяване с две нови клетки – 2.1 и 2.2.
Дейности: Организация и управление на проекта Дейностите, свързани с организация и управление на проекта ще се осъществяват от експерти от Община Враца и Община Мездра. При стартирането на проекта те ще се срещнат и ще дискутират общите и конкретни отговорности, плана за действие, процедурите и всички необходими дейности за успешното изпълнение на проекта. Тези работни срещи ще включват също: • Запознаване членовете на екипа с целите на проекта, дейностите и резултатите; • Разпределяне на задълженията между експертите, включени в екипа; • Определяне на правила за работа и докладване; • Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност. Дейността включва периодични заседания на екипа, отчетност, анализ на възникнали проблеми, решения за усъвършенстване на дейностите по проекта. Дейността включва и водене на финансово-счетоводната документация, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта, осъществяване на одит от дипломиран външен експерт-счетоводител, изготвяне на междинни и окончателни отчети по проекта.
Осигуряване публичност на проекта Информационната кампания за представяне и популяризиране на проекта ще се осъществява от експерт от Община Враца и включва: • Организиране на 2 брифинга за популяризиране на проекта с представители на общинските администрации на Враца и Мездра и журналисти от двата града; • публикуване на информация за проекта в регионалната преса – четири публикации; • подготовка и периодично излъчване на радио и TV анонси • публикуване на информация за проекта на Интернет страниците на Община Враца (www.vratza.bg) и Община Мездра ( www.mezdra.bg)
Подготовка и провеждане на тръжни процедури 1.Изработване на работен проект за клетки 2.1. и 2.2 за Регионално депо за неопасни отпадъци - Община Враца. 2.Избор на изпълнител за изготвяне на финансов анализ 3.Избор на изпълнител за подготовка н Дейността включва изготвяне на 5 технически спецификации съгласно ЗОП, отправяне на покани към потенциални изпълнители, оценка на предложенията, избор на съответни изпълнители и подписване на договори с тях.
Изготвяне на работен проект за изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци – Враца и Мездра Дейността е свързана с изработване на работен проект за изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци – Враца и Мездра. Включва доклад за резултати от инженерно – геоложки проучвания, третиране на инфилтриралите води, площадка за сепариране, рекултивация на Клетки 2.1 и 2.2; 1.1 и 1.2 на обект „Депо за неопасни отпадъци гр. Враца и гр. Мездра” и проектиране на Клетки 2.1 и 2.2.
Изготвяне на финансов анализ Дейността е свързана със събиране на необходимите за финансовия анализ данни, тяхната обработка и съответните изводи, свързани с икономическата обосновка на инвестиционния проект за изграждане на Клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци – Община Враца и Община Мездра.
Подготовка на тръжна документация по тръжни процедури 3-5 Дейността включва изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедура по ЗОП за: • избор на ръководител на инфраструктурен проект в съответствие с изискванията по ПМС194; • избор на строител на инфраструктурния проект; • избор на изпълнител на строителния надзор.
Издаване на необходимите оценка на съвместимостта и решения/разрешителни по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие Дейността е свързана с предоставяне на необходимата информация пред РИОСВ – Враца и заплащане на съответни такси за съответните решения/разрешителни.
Партньори
Партньори:
Община Мездра
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 118 502 BGN
Общ бюджет: 95 262 BGN
БФП: 95 262 BGN
Общо изплатени средства: 95 262 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 79 650 BGN
2010 0 BGN
2011 15 612 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 262 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 67 703 BGN
2010 0 BGN
2011 13 270 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 973 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 948 BGN
2010 0 BGN
2011 2 342 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 289 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз