Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0050-C0001
Номер на проект: 13-11-30
Наименование: „ЕФЕКТИВНО, ЕФИКАСНО И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА С Т Р А Ж И Ц А”
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 15.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване работата на общинска администрация Стражица чрез прилагане на съвременни аналитични методи за повишаване на ефективността, ефикасността и усъвършенстване на организационната структура и премахване на дублиращи се функции.
Дейности: Дейност 1: Управление и отчитане на проекта. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта; координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители; сключване на договори с тях и управление на договорите; координиране и организиране на служителите на общината за участие във Функционалния анализ и обучение; контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта; публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината; комуникация с Управляващия орган на ОПАК; изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади; финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК; разплащане към избраните изпълнители и др. Поддейност 1: Управление на проекта В управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие 3 души – ръководител, координатор и счетоводител. Със събирането на екипа ще се разпределят задълженията и ще се планира организацията на дейностите по проекта. Поддейност 2: Отчитане на проекта Ще се изготвят междинни отчети - технически и финансови, съгласно договора за финансиране. Ще се събират документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, присъствени форми, удостоверения, сертификати, графици, списъци за получени материали и консумативи, анкетни карти и други). След приключването на проекта ще се изготвят и заключителните отчети.
Дейност 2. Подготовка на тръжна документация за обществена поръчка и избор на изпълнители (комплексна поръчка) по Дейности 3 „Изготвяне на Функционален анализ на община Стражица”, 4 „Съпътстващо обучение за повишаване на капацитета на служителите на Тази дейност ще се възложи на външен изпълнител след публична покана и разглеждане на постъпилите оферти. Поканата ще бъде публикувана на страницата на Община Стражица и екипът за управление на проекта, заедно с привлечени експерти по обществените поръчки от администрацията, ще направи избор и определи изпълнителя, който да подготви тръжната документация в съответствие с изискванията на ЗОП. След подготовката и одобряването на тръжните книжа ще бъде обявена процедурата съгласно изискванията на ЗОП, ще се наберат офертни предложения и ще се избере изпълнител на дейности 3, 4 и 5 от проекта.
Дейност 3. Изготвяне на Функционален анализ на Община Стражица Избраният след провеждането на тръжна процедура изпълнител на дейностите 3, 4 и 5 ще извърши Функционален анализ на Общинска администрация Стражица в съответствие с Единна методология за провеждането на функционален анализ в държавната администрация и Наръчник за нейното изпълнение. Резултатите от Анализа ще бъдат представени на заинтересованите страни, които ще го обсъдят на работна среща. Същият изпълнител ще подготви в зависимост от заключенията и препоръките на Анализа последващи документи под формата на планове за действие, работни механизми и системи за подобряване на ефективността и ефикасността на работата на Общинска администрация Стражица.
Дейност 4. Съпътстващо обучение за повишаване на капацитета на служителите на Община Стражица за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на основните и функции и изграждане на институционална идентичност на администрацията. Тази дейност ще се осъществи във връзка със запознаването на служителите с резултатите от проведения Функционален анализ на администрацията и за прилагане на последващите го планове за действие, работни механизми и системи за подобряване на ефективността и ефикасността на работата на Общинска администрация Стражица. Предвижда се провеждане на двудневно обучение на 20 човека – ръководители и служители. Институционалната идентичност ще бъде постигната чрез изработване и въвеждане на отличителни знаци и аксесоари за служителите, указателна табела за разположението на кабинетите, табели за врати и външна информационна витрина за съобщения. Друг компонент на създаването на идентичност с институцията ще бъде церемонията по представяне на нови служители.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейността съдържа следните поддейности: Поддейност 1: Провеждане на встъпителна и закриваща пресконференции. Поддейност 2: Периодична информация в регионални вестници. Поддейност 3: Периодична информация в общинския вестник. Поддейност 4: Изработка и разпространение на 2 брошури за представяне на целите и резултатите на Проекта. Поддейност 5: Документиране на дейностите от проекта със снимков и видео- материали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИП 2000" ЕООД
"БЕФТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 522 BGN
Общ бюджет: 70 246 BGN
БФП: 70 246 BGN
Общо изплатени средства: 70 246 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 700 BGN
2014 55 546 BGN
2015 0 BGN
70 246 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 495 BGN
2014 47 214 BGN
2015 0 BGN
59 709 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 205 BGN
2014 8 332 BGN
2015 0 BGN
10 537 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 3 Брой проведени работни срещи и работни групи
Индикатор 4 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 5 Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Д1: Обособени 3 позиции за екипно управление: ръководител, координатор и счетоводител; Финален доклад за цялостното изпълнение на проекта.
Индикатор 7 (Д) По Д1: Минимум 10 бр. проведени работни срещи на екипа; Междинни доклади по етапното проектно изпълнение;
Индикатор 8 (Д) По Д2: 1.Подготвена тръжна документация. 2.Проведена обществена поръчка за избор на изпълнител/и на външни услуги. 1.Проведена оценка и анализ на настоящото състояние на функционалната и организаци-онна структура на община Стражица; 2. Разработе
Индикатор 9 (Д) По Д3: 4.Разработена система за управление на изпълнението, вкл. индикатори към нея. 5.Изготвени доклади за изпълнението на отделните етапи на функционалния анализ с представени анализи,пред-ложения и др.
Индикатор 10 (Д) По Д3: Проведени обсъждания на междинните резултати от проучванията и направените предложения в рамките на срещите на консултативната
Индикатор 11 (Д) По Д3: работна група
Индикатор 12 (Д) По Д4: 1.Въведени конкретни механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури и на институционал-ната идентичност 2. Проведено обучения
Индикатор 13 (Д) По Д4: 3. Проведени церемонии за представяне на нови служители
Индикатор 14 (Д) По Д5: 1.Проведени пресконферен-ции
Индикатор 15 (Д) По Д5: 2.Информаци-онни брошури, представящи целите на проекта и резултатите от неговото изпълнение.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз