Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0035-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Управление и развитие на капацитета на Българско водородно общество за изпълнението на успешни програми за НИРД чрез оборудване на научно-приложни лаборатории в областта на енергоспестяващите технологии"
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "БГ Н2 ОБЩЕСТВО"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 14.10.2013
Дата на приключване: 14.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Управление и развитие на капацитета на Българско водородно общество за изпълнението на успешни програми за НИРД чрез оборудване на научно-приложни лаборатории в областта на енергоспестяващите технологии"
Дейности: 22. Изпълнение на дейност 12 (Създаване на Лаборатория „Електролиза и фотоелектролиза”)
14. Изпълнение на дейност 7 (Доставка на ДМА за Лаборатория „Неконвенционални водородни технологии”)
25. Подготовка на дейност 15 (Изготвяне на комуникационен план)
20. Изпълнение на дейност 10 (Доставка на консумативи и материали за въеждане на оборудването на Лаборатория „Водородни технологии”в експлоатация)
24. Изпълнение на дейност 14 (Учебно-квалификационна лаборатория „Водородни технологии”)
3. Подготовка на дейност 2 (Подготовка на тръжните досиета и осъществяване на предварителен контрол от УО)
11. Подготовка на дейност 6 (Провеждане на процедура по ПМС №55 и сключване на договор с доставчик)
21. Изпълнение на дейност 11 (Създаване на Лаборатория „Технологии на горивните елементи и енергийна ефективност”
15. Подготовка на дейност 8 (Провеждане на процедура по ПМС №55 и сключване на договор с доставчик)
13. Подготовка на дейност 7 (Провеждане на процедура по ПМС №55 и сключване на договор с доставчик)
16. Изпълнение на дейност 8 (Доставка на консумативи и материали за въеждане на оборудването на Лаборатория „Неконвенционални водородни технологии”в експлоатация)
2. Изпълнение на дейност 1 (Организация и управление на проекта)
6. Изпълнение на дейност 3 (Доставка на ДМА за Лаборатория „Технологии на горивните елементи и енергийна ефективност”)
26. Изпълнение на дейност 15 (Дейности по визуализация и публичност)
12. Изпълнение на дейност 6 (Доставка на консумативи и материали за въвеждане на оборудването на Лаборатория „Електролиза и фотоелектролиза” в експлоатация)
19. Подготовка на дейност 10 (Провеждане на процедура по ПМС №55 и сключване на договор с доставчик)
4. Изпълнение на дейност 2 (Провеждане на процедури по избор на доставчик съгласно ПМС №55)
9. Подготовка на дейност 5 (Провеждане на процедура по ПМС №55 и сключване на договор с доставчик)
5. Подготовка на дейност 3 (Провеждане на процедура по ПМС №55 и сключване на договор с доставчик)
10. Изпълнение на дейност 5 (Доставка на ДМА за Лаборатория „Електролиза и фотоелектролиза”)
1. Подготовка на дейност 1 (Формиране на екип по управление на проекта и актуализация на плана за действие)
7. Подготовка на дейност 4 (Провеждане на процедура по ПМС №55 и сключване на договор с доставчик)
8. Изпълнение на дейност 4(Доставка на консумативи и материали за въеждане на оборудването на Лаборатория „Технологии на горивните елементи и енергийна ефективност” в експлоатация)
17. Подготовка на дейност 9 (Провеждане на процедура по ПМС №55 и сключване на договор с доставчик)
18. Изпълнение на дейност 9 (Доставка на ДМА за Лаборатория „Водородни технологии”)
23. Изпълнение на дейност 13 (Лаборатория „Неконвенционални водородни технологии”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Аквахим" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 629 330 BGN
Общ бюджет: 4 101 650 BGN
БФП: 3 486 403 BGN
Общо изплатени средства: 3 434 324 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 486 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 725 866 BGN
2014 720 528 BGN
2015 1 987 930 BGN
3 434 324 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 963 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 616 986 BGN
2014 612 449 BGN
2015 1 689 740 BGN
2 919 175 BGN
В т.ч. Национално финансиране 522 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 108 880 BGN
2014 108 079 BGN
2015 298 189 BGN
515 149 BGN
Финансиране от бенефициента 640 470 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Създадени лаборатории за провеждане на приложни изследвания
Индикатор 5 Изпълнени дейности по публичност и информиране=изпълнен 1 брой комуникационен план


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз