Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0004-C0001
Номер на проект: 13-11-4
Наименование: Повишаване ефективността на общинска администрация Кричим
Бенефициент: Община Кричим
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 11.10.2013
Дата на приключване: 11.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на предпоставки за по-добро управление чрез повишаване ефективността на общинска администрация Кричим.
Дейности: Дейност № 1 Организация и управление Дейността по организация и управление на проекта включва: • оперативно управление и мониторинг на проекта; • провеждане на процедури съгласно ЗОП; • изготвяне на отчетната документация по проекта. Оперативното управление и мониторинг на проекта е насочено към текущото управление и наблюдение за реализирането на планираните дейности. Екипът на проекта ще бъде двучленен - ръководител и счетоводител. Естеството на дейностите налага възлагането им на изпълнител/и. Екипът на проекта ще отговаря за провеждане на процедури за избор на изпълнители, съобразно действащото законодателство. Изготвяне на отчетна документация по проекта е свързана със създаване на предпоставки за навременно подготвяне на необходимите документи, стриктно и навременно предаване на отчетната документация, съгласно правилата на ОПАК и изискванията на УО на програмата.
Дейност № 2 Извършване на функционален анализ, разработване на препоръки и изготвяне на План за действие за оптимизиране на функциите и организационно структуриране, План за подобряване ефективността, План за подобряване на ефикасността и икономичнос В рамките на тази дейност ще се извърши функционален анализ на общинска администрация Кричим, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Ще бъде извършен анализ на релевантността, ефикасността и ефективността на администрацията. В резултат на анализа ще се разработят препоръки за подобрение – изработен и предложен План за действие за оптимизиране на функциите и организационно структуриране, План за подобряване ефективността, План за подобряване на ефикасността и икономичността на общинска администрация Кричим. Ключов елемент от осъществяване на дейността е провеждане на съпътстващо обучение, свързано с проведения функционален анализ. В рамките на еднодневно обучение служителите на общинската администрация ще бъдат информирани с резултатите от проведения функционален анализ и резултатите от него. Целта на дейността е служителите да бъдат запознати с промените, да разберат техния смисъл и значение за подобряване на работа им, както и да се осигури тяхното участие и подкрепа. Лекторите ще разработят програмата и ще приоритизират темите в съответствие със спецификата на организацията и резултатите от проведения функционален анализ. Провеждането на информационна кампания, включва организиране на кръгла маса със заинтересованите страни, подготовка и разпространение на 100 бр. относно проведения функционален анализ и резултатите от него.
Дейност № 3 Анализ и изработване на предложения, актуализиране и усъвършенстване на нормативната база в общинска администрация Кричим Целта на дейността е да се проучи детайлно и анализира задълбочено съществуващата нормативна база в общинска администрация Кричим. Ще бъдат анализирани, актуализарани и усъвършенствани правилници, правила, инструкции, процедури и други документи. При необходимост ще бъдат разработени нормативни докуменити, които ще дадат възможност да се осигури по-голяма ефективност в дейността на администрацията.
Дейност № 4 Изработване на стратегия за организационно развитие на общинска администрация Кричим, включваща и модели за управление на промяната Изработването на стратегията за организационно развитие включва преглед, анализ и оценка на съществуващото положение в организацията. Определяне на приоритетите, ключовите цели и задачи в дейността, съобразени с външните условия, възможности и заплахи на средата. Разработване на план за действие относно организационното развитие на общинската администрация. Част от стратегията е и разработване на модели за управление на промяната.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се осъществят разнообразни мерки, насочени към популяризиране на проекта, неговите цели, дейности, постигнати резултати, източници на финансиране. По-конкретно в процеса на изпълнение на проекта ще бъде извършено следното: • Провеждане на две пресконференции- встъпителна и заключителна; • Статии в печатни медии; • Разработване и разпространение на флаери за началото и края на проекта; • Информационна табела;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Асеми" ЕООД
"ЛИДАС 88" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 529 BGN
Общ бюджет: 62 942 BGN
БФП: 62 942 BGN
Общо изплатени средства: 62 942 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 705 BGN
2014 6 486 BGN
2015 41 751 BGN
62 942 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 499 BGN
2014 5 513 BGN
2015 35 489 BGN
53 501 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 206 BGN
2014 973 BGN
2015 6 263 BGN
9 441 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) Д1: Проведени работни срещи на ЕОУ
Индикатор 4 (Д) Д1: Изпълнени проектни дейности
Индикатор 5 (Д) Д2: Извършен функционален анализ
Индикатор 6 (Д) Д2: План за действие за оптимизиране функциите и организационно структуриране
Индикатор 7 (Д) Д2: План за подобряване ефективността
Индикатор 8 (Д) Д2: План за подобряване на ефикасност и икономичност
Индикатор 9 (Д) Д2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) Д2: Проведена информационна кампания с отпечатани брошури
Индикатор 11 (Д) Д3: Правилници
Индикатор 12 (Д) Д3: Правила
Индикатор 13 (Д) Д3: Инструкции
Индикатор 14 (Д) Д3: Процедури
Индикатор 15 (Д) Д3: Др. документи
Индикатор 16 (Д) Д4: Стратегията за организационно развитие, с включени модели за управление на промяната
Индикатор 17 (Д) Д5: Пресконференции
Индикатор 18 (Д) Д5: Статии в печатни медии
Индикатор 19 (Д) Д5: Табела
Индикатор 20 (Д) Д5: Флаери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз