Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0032-C0001
Номер на проект: 58-111-32-223
Наименование: Изграждане канализация и доизграждане на водопровод с. Първомайци
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 22.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект - „Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с.Първомайци” - се явява завършващ етап от предприетите до момента дейности по изграждане на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в с.Първомайци. С реализиране на проекта се цели да се развие екологичната инфраструктура и да се допринесе за опазване на околната среда, подобряване качеството на живот и постигане на балансирано устойчиво развитие. С успешното изпълнение на проекта очакваме да бъдат постигнати следните резултати: Възстановена чистота на водите на р. Янтра. Осигурен достъп до водопроводната мрежа на 1673 жители. Включване на отпадните води на 4455 е.ж. към РПСОВ Г.Оряховица- Д. Оряховица – Лясковец. Отвеждане на 39 л/с отпадни води до РПСОВ. Подобряване жизнената среда на 2710 жители на населеното място. Основни продукти, създадени по проекта ще бъдат: -изработен работен проект за изграждане на водопровод; -изработен работен проект за канализационна мрежа; -изработване на ра
Дейности: Дейност 5: Разработване на работен проект за изграждане на канализация с.Първомайци Разработване на работен проект за изграждане на канализация с.Първомайци
Дейност 3: Изгогвяне на финансов и икономичекси анализ и анализ на ползите и разходите за проект "Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с.Първомайци" Изгогвяне на финансов и икономичекси анализ и анализ на ползите и разходите за проект "Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с.Първомайци"
Дейност 11: "Одит на проекта" Одит на проекта
Дейност 4: Разработване на проектно предложение за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект Разработване на проектно предложение за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект
Дейност 6: Избор на изпълнители за "Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с.Първомайци"; за "Независим строителен надзор"; за "Инвеститорски контрол" Избор на изпълнители за "Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с.Първомайци"; за "Независим строителен надзор"; за "Инвеститорски контрол"
Дейност 10: "Популяризиране и публичност на проекта" Популяризиране и публичност на проекта
Дейност 2: Изготвяне на работен проект за обект "Водоснабдяване на с.Първомайци" Изготвяне на работен проект за обект " Водоснабдяване на с.Първомайци"
Дейност 9: "Въвеждане на обекта в експлоатация" Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 8: "Извършване на геодезическо заснемане" "Извършване на геодезическо заснемане"
Дейност 12: "Организация, управление и контрол на проекта" Организация, управление и контрол на проекта
Дейност 7: Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с.Първомайци; Упражнавяне на независим строителен надзор; Упражняване на инвеститорски контрол Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с.Първомайци; "Упражнавяне на независим строителен надзор"; "Упражняване на инвеститорски контрол"
Дейност 1: Разширение водопроводна мрежа с.Първомайци Разширение на водопроводната мрежа на с.Първомайци
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 235 930 BGN
Общ бюджет: 9 008 182 BGN
БФП: 6 546 246 BGN
Общо изплатени средства: 6 546 246 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 546 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 923 593 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 923 593 BGN
2013 5 538 134 BGN
2014 0 BGN
2015 - 839 074 BGN
6 546 246 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 236 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 738 874 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 738 874 BGN
2013 4 430 507 BGN
2014 0 BGN
2015 - 671 259 BGN
5 236 997 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 309 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 184 719 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 184 719 BGN
2013 1 107 627 BGN
2014 0 BGN
2015 - 167 815 BGN
1 309 249 BGN
Финансиране от бенефициента 4 978 037 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Работен проект за изграждане на водопроводна мрежа с обща дължина 6360м.
Индикатор 2 Работен проект за изграждане на канализационна мрежа с обща дължина 39865м.
Индикатор 3 Изготвен доклад за финансов, икономически анализ и анализ "разходи-ползи".
Индикатор 4 Изграждане и доизграждане на водопроводна мрежа с обща дължина 9741м.
Индикатор 5 Изградена канализационна мрежа с обща дължина 39865м.
Индикатор 6 Работен проект за помпена станция 1 и колектори 1, 2 и 3


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз