Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0081-C0001
Номер на проект: ДОПТ-28/30.09.13;ДОПТ-2/17.03.15;ДОПТ-1/21.03.17
Наименование: „Разработване и въвеждане на Управленска информационна система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на всички проекти на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), финансирани по Оперативна програма „Транспорт” (2007-2013)”
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 19.07.2013
Начална дата: 30.09.2013
Дата на приключване: 21.03.2017
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е оптимизиране и модернизиране на процесите на планиране, управление, архивиране, наблюдение и оценка на пътните програми и проекти на Агенция „Пътна инфраструктура”, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС. Подкрепа при осъществяването на Приоритетна ос 2 от ОПТ(2007-2013), по която АПИ е Бенефициент.
Дейности: 3. Разработване в АПИ на Управленска Информационна Система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на всички проекти на АПИ, финансирани по ОПТ.
5. Мерки по информация и публичност
2. Анализ на процесите в дирекция ИПОПТКФ на АПИ и определяне на нуждите.
4. Въвеждане в АПИ на Управленска Информационна Система. Тестване на системата. Обучения за работа с УИС.
1. Управление на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АБАТИ АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 848 146 BGN
Общ бюджет: 322 800 BGN
БФП: 322 800 BGN
Общо изплатени средства: 322 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 322 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 322 800 BGN
322 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 274 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 274 380 BGN
274 380 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 48 420 BGN
48 420 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Анализ на процесите в дирекция ИПОПТКФ на АПИ и определяне на нуждите
Индикатор 2 2. Доставен приложен сървър
Индикатор 3 3. Доставен сървър бази данни
Индикатор 4 4. Доставени скенери
Индикатор 5 5.Разработена, въведена в АПИ и напълно функционираща Управленска Информационна Система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на всички проекти на АПИ, финансирани по ОПТ.
Индикатор 6 6.Изготвена пълна техническа и експлоатационна документация на системата
Индикатор 7 7. Обучения за работа с УИС.
Индикатор 8 8. Отпечатани рекламни материали.
Индикатор 9 9. Монтирана информационна табела
Индикатор 10 10. Изработени ролбанери
Индикатор 11 11.Публикация в интернет на информация за проекта
Индикатор 12 12. Публикация в печата на информация за проекта
Индикатор 13 13. Пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз