Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.19-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2013
Начална дата: 25.09.2013
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на благосъстоянието и устойчиво интегриране на маргинализирани общности, чрез прилагане на взаимодопълващи се комплексни мерки и подходи.
Дейности: 4.1. Създаване на звено за координация. Провеждане на обучение на служителите от звеното за координация За целите на проекта ще бъде създаден специално звено за координация, включващо 6 експерта и 5 медиатора, за ефективно подпомагане на процесите на интегриране и социално включване, предвидени в проектните дейности с целевите групи. Звеното включва лица, служители на ОА Дупница.
4.2. Разработване на методологически и методически инструменти за подобряване качеството на местните политики за интеграция на маргинализирани общности Дейността предвижда изготвяне, обсъждане и приемане на механизъм за координация между държавните и общински органи и институции за обмен на информация и взаимодействие при изпълнението на проектните дейности, така че да се гарантира: постигането на устойчива заетост на лицата в трудоспособна възраст, предоставянето на образователни услуги и такива за превенция на ранното отпадане от училище, достъп до здравни услуги, програми за социални услуги, предоставяне на посреднически услуги от Дирекция «Бюро по труда» и др.
4.3. Разработване, регулярно проследяване и анализ на изпълнението на индивидуални планове за трайна интеграция за представителите на целевите групи, съдържащи конкретни мерки за осигуряване на достъп до пазара на труда, образование, социално включва Звеното за координация ще изпълнява ангажиментите по разработване, регулярно проследяване и анализ на изпълнението на индивидуални планове за трайна интеграция за представителите на целевите групи.
4.4. Кампания за набиране на крайните бенефициенти по проекта. Организиране на публични събития, срещи и дискусии Дейността ще стартира с широко разпространение на информация сред населението на община Дупница чрез различни източници, за да бъдат привлечени за включване в проекта лица, отговарящи на предварително заложените критерии.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 211 952 BGN
Общ бюджет: 93 556 BGN
БФП: 93 556 BGN
Общо изплатени средства: 119 480 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 390 BGN
2015 77 089 BGN
119 480 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 032 BGN
2015 65 526 BGN
101 558 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 359 BGN
2015 11 563 BGN
17 922 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.2)
Индикатор 2 (Д) лица с повишени умения за работа с целевите групи
Индикатор 3 (Д) приет механизъм за координация между държавните и общински органи и институции за обмен на информация и взаимодействие при изпълнението на проектните дейности
Индикатор 4 (Д) Разработена методика за оценка на нуждите и управление на паричен общински жилищен фонд.
Индикатор 5 (Д) подобрено взаимодействие между заинтересовани страни и прилагане на механизъм за координация
Индикатор 6 (Д) Разработена нова политика за ефективно подобряване на жилищните условия в община Дупница, актуализирана Наредбата за настаняване в общински жилища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз