Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0065-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Модернизиране на инфраструктурата на ИОНХ-БАН за повишаване на иновативния му капацитет и конкурентоспособност в областта на екотехнологиите и технологии, свързани със здравето на хората"
Бенефициент: И-т по обща и неорганична химия
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Модернизиране на инфраструктурата на ИОНХ-БАН за повишаване на иновативния му капацитет и конкурентоспособност в областта на екотехнологиите и технологии, свързани със здравето на хората"
Дейности: Подготовка и закупуване на плануваното оборудване
Набиране на оферти от различни фирми, производители на плануваното оборудването
Провеждане на публичен търг
Избор на доставчик и организация на плащането
Закупуване на необходимите консумативи
Подготовка на помещенията и инфраструктурата за монтиране на новото оборудването
Организация на доставката, монтажа и пускането в действие на закупеното оборудване
Назначение на техническите екипи и обучението им от страна на фирмите доставчици
Обучение на целевите групи ползва-тели на апаратурите. Подготовка за преминаване на ефективен режим на работа
Популяризиране възможностите на закупеното оборудване
Административно управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Аквахим" АД
КЕМ АНАЛИТИКАЛ СЪРВИСИС
Bruker BioSpin GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 935 408 BGN
Общ бюджет: 1 995 654 BGN
БФП: 1 696 306 BGN
Общо изплатени средства: 1 929 697 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 696 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 008 670 BGN
2015 921 027 BGN
1 929 697 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 441 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 857 369 BGN
2015 782 873 BGN
1 640 242 BGN
В т.ч. Национално финансиране 254 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 151 300 BGN
2015 138 154 BGN
289 455 BGN
Финансиране от бенефициента 341 543 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Изготвени технически спецификации
Индикатор 5 Закупено ново оборудване..
Индикатор 6 Създадена инфраструктура за новото оборудване
Индикатор 7 Функциониращи апарати
Индикатор 8 Обслужващ персонал
Индикатор 9 Обучение на специалисти
Индикатор 10 Визуализация на проекта..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз