Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0250-C0001
Номер на проект: ДО1-4515/24.09.2013
Наименование: Да се научим да живеем заедно
Бенефициент: ЦДГ "Слънчо" - гр. Пещера
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 24.09.2013
Дата на приключване: 24.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на по-успешна социална реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез повишаване на самосъзнанието им и засилване на мотивацията им за включване в социалните процеси в училище и общността.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление.
Дейност 2 Обучение на педагогическите кадри работещи с ученици от ромски произход.
Дейност 3 Създаване на клубове по интереси.
Дейност 4 Подготовка на деца в ранна детска възраст 3-6 години за бъдещо пълноценно включване в образователния процес.
Дейност 5 Работа с родители.
Дейност 6 Кампания за етническа толерантност ,,Да се научим да живеем заедно"
Дейност 7* Визуализация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 004 BGN
Общ бюджет: 98 393 BGN
БФП: 98 393 BGN
Общо изплатени средства: 98 382 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 001 BGN
2014 34 364 BGN
2015 40 017 BGN
98 382 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 401 BGN
2014 29 210 BGN
2015 34 015 BGN
83 625 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 600 BGN
2014 5 155 BGN
2015 6 003 BGN
14 757 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз