Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0269-C0001
Номер на проект: ДО1-4463/19.09.2013
Наименование: Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община „Тунджа”
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 17.09.2013
Дата на приключване: 17.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта: Прилагане на специфичен ефективен и ефикасен модел на образователна интеграция на децата от етническите малцинства в малките населени места от селски тип. Подобряване на условията за социализация и образователна интеграция на деца от етнически малцинствени групи в 18-те общински детски градини чрез гарантиране на равен достъп до образование и обучение; създаване на подкрепяща образователна среда за по-активното и пълноценно включване на децата в образователния процес, повишаване на тяхната мотивация и приобщаване на родителите към ценностите на образованието на техните деца.
Дейности: Дейност 1 Формиране на екип за организация и управление на проекта.
Дейност 2 Тръжни процедури-провеждане на процедури за избор на изпълнител.
Дейност 3 Подобряване на вътрешната и външна среда в детските градини.
Дейност 4 Специализирано обучение на педагози и помощник-възпитатели за работа в мултиетническа среда.
Дейност 5 Специализирано обучение на педагози за работа в творческите ателиета ,,Заедно".Специализирано обучение на педагози от детските градини-партньори по проекта за работа в творческите ателиета ,,Заедно.
Дейност 6 Адаптиране към образователния поцес на деца от етническите малцинствени групи.
Дейност 7 Подготовка на деца в ранна детска възраст 3-4 години за социализация в детската градина. Сформиране на групи за допълнителни занимания с деца на 3-4 години, чийто майчин език не е български.
Дейност 8 Провеждане на проучване от деца в задължителна предучилищна възраст, свързани с тяхната културна идентичност.
Дейност 9 Сформиране на творчески ателиета ,,Заедно" за работа с деца от етническите малцинства и с деца от български етнически произход в направления:фолклор и традиции на различните етноси играво култура и пресъздаване/детски театър и драматизация, направления-приложни дейности.
Дейност 10 Кампания за етническа толерантност и създаване на по-добра социална среда в детските градина и извън нея.
Дейност 11 Дейности за информиране и публичност.
Дейност 12 Супервизия и мониторинг по проекта. Външен независим одит.
Партньори
Партньори:
Целодневна детска градина ,,Атанас Христов", с. Безмер, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Слънце", с. Ботево, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Радост", с. Бояджик, община Тунджа
Обединено детско заведение ,,Дечка Сюлемезова", с. Веселиново, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Детелина", с. Генерал Инзово", община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Пролет", с. Дражево, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Изворче", с. Кабиле, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Мики Маус", с. Козарево, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Люляче", с. Крумово, община Тунджа
Обединено детско заведение ,,Щурче", с. Кукерово, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Звънче", с. Маломир, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Усмивка", с. Окоп, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Здравец", с. Победа, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Роза", с. Роза, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Звездица", с. Скалица, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Кольо Тенев", с. Тенево, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Валентина Терешкова", с. Ханово, община Тунджа
Целодневна детска градина ,,Иглика", с. Чарган, община Тунджа
Изпълнители:
"ТЕМПУС-2000" ООД
"Аксес Консулт" ЕООД
ДОН - ТУР - ТРАНС ООД
АИКБ КОНСУЛТ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 206 958 BGN
Общ бюджет: 155 627 BGN
БФП: 155 627 BGN
Общо изплатени средства: 155 626 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 392 BGN
2014 58 123 BGN
2015 56 111 BGN
155 626 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 183 BGN
2014 49 405 BGN
2015 47 694 BGN
132 282 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 209 BGN
2014 8 718 BGN
2015 8 417 BGN
23 344 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз