Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/019-03
Наименование: Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 25.09.2013
Дата на приключване: 25.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: Създаване на предпоставки за устойчиво развитие и растеж на град Смолян, чрез осигуряване необходимите ресурси и укрепване на капацитета на Община Смолян за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ. Специфичните цели са: 1. Да се осигурят необходимите средства и предпоставки за генериране и подготовка на готови инвестиционни проекти (project pipeline) за оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. 2. Осигуряване на списък с одобрени «готови за финансиране» проекти, които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян.
Дейности: дейност 3 - Одит на проекта
дейност 5 - Обществени форуми;
дейност 1 - Управление
дейност 7 - Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проект
дейност 8 - Отчетност
дейност 2 - Публичност
дейност 4 - Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
дейност 6 - Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и технически паспорти
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 661 BGN
Общ бюджет: 426 003 BGN
БФП: 426 003 BGN
Общо изплатени средства: 310 299 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 426 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 192 381 BGN
2015 117 918 BGN
310 299 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 362 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 163 524 BGN
2015 100 230 BGN
263 755 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 857 BGN
2015 17 688 BGN
46 545 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 (Д) (Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз