Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0095-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/055-02
Наименование: „Ремонт и реконструкция на читалища в Oбщина Елин Пелин”
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 23.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектопредложение е подобряване на услугите в областта на културата в Община Елин Пелин, чрез обновяване на свързаната с тях инфраструктура, което ще допринесе за повишаване на качеството и средата на живот, а оттам и за устойчивото развитие на общината. Настоящото проектно предложение по същество представлява инвестиция в човешкия капитал на общината като решаващ фактор за съживяването и икономическото развитие на региона. Подобрените обществени услуги ще повишат прив
Дейности: дейност 1 Подготовка и изпълнение на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Строително-монтажни работи (СМР)
дейност 4 Извършване на строителен надзор от фирма изпълнител
дейност 5 Извършване на авторски надзор
дейност 7 Изготвяне на документацията по проекта
дейност 8 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 230 600 BGN
Общ бюджет: 3 540 078 BGN
БФП: 3 540 078 BGN
Общо изплатени средства: 3 561 206 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 540 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 51 467 BGN
2011 1 521 019 BGN
2012 2 281 615 BGN
2013 - 108 BGN
2014 - 108 022 BGN
2015 - 184 766 BGN
3 561 206 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 009 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 43 747 BGN
2011 1 292 866 BGN
2012 1 939 373 BGN
2013 - 92 BGN
2014 - 91 818 BGN
2015 - 157 051 BGN
3 027 025 BGN
В т.ч. Национално финансиране 531 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 720 BGN
2011 228 153 BGN
2012 342 242 BGN
2013 - 16 BGN
2014 - 16 203 BGN
2015 - 27 715 BGN
534 181 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите За НЧ “Елин Пелин” – гр. Елин Пелин
Индикатор 4 Икономия на енергия от обновяване на сградите За НЧ “Светлина” – гара Елин Пелин
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите За НЧ “Стоян Богданлийски” – с. Габра
Индикатор 6 Икономия на енергия от обновяване на сградите За НЧ “Иван Вазов” – с. Нови Хан
Индикатор 7 Икономия на енергия от обновяване на сградите За НЧ “Отец Паисий” – с. Мусачево
Индикатор 8 Икономия на енергия от обновяване на сградите За НЧ “Безсмъртие” – с. Лесново
Индикатор 9 Икономия на енергия от обновяване на сградите За НЧ “Иван Вазов” – с. Столник
Индикатор 10 Население, използващо библиотечния фонд
Индикатор 11 Създаване на нови работни места: - постоянни и временни ..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз