Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0133-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/044-02
Наименование: Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ “Павел Бобеков„ и Дневен център за деца с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: - Да се осигури подходяща и рентабилна социална инфраструктура за деца, допринасяща за устойчивото развитие на община Панагюрище.
Дейности: дейност 1 (Установаване на екип за управление на проекта)
дейност 2 (Доставка на рекламни материали)
дейност 3 (Организиране на конференция за запознаване с проекта)
дейност 4 (Избор на изпълнител по ЗОП за извършване на одит за енергопотребление и сертифициране)
дейност 5 (Извършване на одит за енергопотребление)
дейност 6 ( Избор на изпълнител по ЗОП за изработване на технически и работен проект на сградите)
дейност 7 ( Изработване на технически и работен проект на сградите на база на идейния проект)
дейност 8 (Избор на изпълнител по ЗОП за осъществяване на основния ремонт)
дейност 9 (Осъществяване на основния ремонт)
дейност 10 (Избор на изпълнител по ЗОП за внедряване на отоплителната и слънчеви инсталации )
дейност 12 (Избор на изпълнител по ЗОП за осъществяване на строителен надзор )
дейност 13 (Строителен надзор)
дейност 11 (Внедряване на отоплителна инсталация с основен възобновяем енергиен източник-биомаса )
дейност 14 (Избор на изпълнител по ЗОП за доставка на оборудване)
дейност 15 (Доставка на оборудване)
дейност 16 (Издаване на сертификат за енергийна ефективност в съответствие с ЗЕЕ)
дейност 17 (Конференция за предоставяне на резултатите от проекта)
дейност 18 (Извършване на одит по проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 387 620 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите,
Индикатор 4 Създаване на нови работни места постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз