Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0128-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/034-02
Наименование: „Реконструкция и обновяване на сграда на ДДУИ „Света Екатерина”, с. Искра”
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект си поставя за основна цел да подобри социалната инфраструктура и да осигури интегриране на групи в неравностойно положение чрез ремонт на социално заведение за деца с умствена изостаналост на територията на общината.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за изпълнение по проекта
Дейност 2. Провеждане на процедури съгласно НВМОП за строително-ремонтни работи, доставка на оборудване и за строителен надзор.
Дейност 3. Извършване обследване за енергийна ефективност на ДДУИ “Св. Екатерина”
Дейност 4. Строително – ремонтни работи
Дейност 5. Закупуване и монтиране на оборудване
Дейност 6. Информация, публичност и популяризиране на проекта.
Дейност 7. Мониторинг, контрол и отчетност
дейност 8. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 947 617 BGN
Общ бюджет: 708 138 BGN
БФП: 708 138 BGN
Общо изплатени средства: 708 138 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 708 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 502 576 BGN
2011 0 BGN
2012 205 562 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
708 138 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 601 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 427 190 BGN
2011 0 BGN
2012 174 728 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
601 917 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 75 386 BGN
2011 0 BGN
2012 30 834 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 221 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на сградите
Индикатор 3 €Създаване на нови работни места:- постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз