Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0132-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/028
Наименование: “Създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в Община Провадия”
Бенефициент: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 18.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Устойчиво и интегрирано развитие на община Провадия чрез рентабилна, обновена и модернизирана образователна инфраструктура
Дейности: 1. Начална презентация и визуализация
2. Тръжни процедури за изпълнение на строително-монтажни работи
3. Избор на лицензирана фирма за извършване на строителен надзор
4. Тръжна процедури за доставка на оборудване
5. Тръжна процедури за доставка и монтаж на стълбищни платформи.
6. Изпълнение на строително-монтажни работи.
7. Доставка и монтаж на оборудването
8. Доставка и монтаж на стълбищни платформи
9. Вътрешен мониторинг и, контрол по изпълнение на проекта
10. Приемане на обектите
11. Одит на проекта
12. Финална презентация и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 920 126 BGN
Общ бюджет: 4 340 927 BGN
БФП: 4 340 927 BGN
Общо изплатени средства: 4 340 927 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 340 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 848 082 BGN
2012 492 845 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 340 927 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 689 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 270 870 BGN
2012 418 918 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 689 788 BGN
В т.ч. Национално финансиране 651 139 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 577 212 BGN
2012 73 927 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
651 139 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания
Индикатор 5 Индикатор: Нови постоянни и временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз