Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0131-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие на иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Университета в Ковънтри
Бенефициент: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 10.09.2013
Дата на приключване: 10.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Развитие на иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Университета в Ковънтри
Дейности: Организиране на обмяна на опит на ръководители на проекти, служители и представители на ВСУ с CUE
Управление на проекта
Изграждане на мрежа и електронна платформа за стартиране на e-working обмен между ВСУ и CUE
Експериментиране на модела в реална обучителна среда чрез създаване на Международна академия „Знание и иновации”
Осигуряване на информираност и публичност
Контрол и проследяване на резултатите
Учредяване фонд за финансиране на иновативни студентски идеи
Проучване опита на CUE в областта на: • Предприемачески стратегии за по-лесна адаптация на работниците и служителите и предприятията към промените • Развитие на нови умения за нови работни места и по-конкурентноспособни предприятия • Развитие на
Разработка на адаптиран модел и план за действие за трансфер на опита на CUE в обучението по предприемачество във ВСУ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 233 379 BGN
Общ бюджет: 206 332 BGN
БФП: 206 332 BGN
Общо изплатени средства: 206 332 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 206 332 BGN
206 332 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 175 383 BGN
175 383 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 30 950 BGN
30 950 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Разработен модел за трансфер на опита на CUE в обучението по предприемачество във ВСУ
Индикатор 5 Изградена електронна платформа за стартиране на e-working обмен между ВСУ и CUE
Индикатор 6 Брой лица, участвали в обучения в рамките на семинари и майсторски класове
Индикатор 7 Проведени семинари :-)
Индикатор 8 Проведени майсторски калсове
Индикатор 9 Проведена международна конференция :-)
Индикатор 10 Проведени работни срещи :-)
Индикатор 11 Публикувани ресурси в електронната платформа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз