Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0598-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-11007
Наименование: "Подобряване условията на труд "Декси Консулт" ЕООД"
Бенефициент: "Декси Консулт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 05.09.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Тази дейност ще се извършва от управленския екип на проекта по време на целия период на реализация на проекта и ще включва: • Наблюдение на изпълнението за установяване и предвиждане на отклонения от плана на проекта; • Наблюдение и контрол на дейностите на проекта по отношение на време, използвани ресурси и постигнато качество на за отделните етапи. • Изготвяне на технически и финансови отчети за изпълнението на проекта; • Провеждането на срещи на екипа на проекта за установяване на постигнатия напредък, веднъж месечно; • Управление на обхвата, времето, разходите, рисковете, комуникациите, промените и измерителите на проекта от страна на неговия управленски екип; • Предприемане на корективни мерки, за да се осигури изпълнението на проектът навреме, в рамките на бюджета и с необходимото качество. Управленският екип за администриране на проекта се състои от ръководител, счетоводител и координатор. Те ще сключат граждански договори с фирмата за изпълнението на ангажиментите си по проекта. Членовете на екипа ще носят отговорност за правилното и законосъобразното изпълнение на набелязаните дейности. Екипът на проекта ще отговаря и за запазване поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали, за срок съгласно чл. 3 ал. 3 от Регламент 1998/2006 г. или чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност ще бъдат окомплектовани и архивирани от екипа за съхранение в срок, указан в чл. 3, ал. 3 от Регламент 1998/2006. чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006.
Дейност 2. Тръжни процедури За изпълнение на целите на проекта и реализиране на предвидените дейности ще бъдат проведени следните тръжни процедури по ПМС69/2013 г.: - Избор на изпълнител на Дейност3. ”Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Декси Консулт ЕООД” - Избор на изпълнител на Дейност 8. „Публичност и визуализация на проекта” - Избор на изпълнител за модернизация и обезопасяване на съществуващ обект и колективни средства за защита, предвидени в дейност 4 - Избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло, предвидени за закупуване в дейност 5. - Избор на изпълнител за внедряване на BS OHSAS 18001:2007 - Избор на изпълнител за сертифициране на BS OHSAS 18001:2007 Подготовката на тръжните процедури ще бъде извършена от член на екипа за управление на проекта с юридическо образование При провеждане на тръжните процедури и при възлаганене на дейностите на изпълнителите, Декси Консулт ЕООД ще спазва разпоредбите на Общите насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл.52 от Регламент (ЕО) 1605/2002 и за спазване на принципа на безпристрасност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС ( Приложение И)
Дейност 3.Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на Декси Консулт ЕООД Изпълнението на дейността ще се базира на измерването на факторите на работната среда. Въз основа на получените данни, както и документалните сведения от цялата документация на фирмата, свързана с прилагане на изискванията на ЗЗБУТ, ще се пристъпи към разработване на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност. Документът ще бъде структуриран в следните обособени части: 1. Въведение – описание на сегашното състояние относно съдържание и управление на основните и спомагателни дейности, използвани технологии и материали,работни помещения и оборудване, показатели за ефективност на трудовата дейност, документи и процедури за управление на персонала, условията на труд и управление на дейността по осигуряване на безопасност и здраве. 2. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, разработени и внедрени оценки на риска; 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на прилагането и усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в Декси Консулт ЕООД. Ще бъдат описани методите и средствата, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите ; 4. Заключение – ще се направи извод за състоянието на организацията на трудовия процес , ще се определят приоритетите, ще се препоръчат необходимите действия и определят необходимите ресурси за тях.
Дейност 4. Модернизация и обезопасяване на съществуващи обекти и закупуване на колективни средства за защита За реализиране на дейността ще бъдат закупени следните средства за колективна защита: - Аспирационна система за заваряване – представлява колективно средство за комбинирана защита от прах и газове. Ще бъде монтирана в обособената клетка за заваряване, намираща се в халето за провеждане на практика в сградата, намираща се на ул. „Г. М. Димитров”. Аспирационата ситема служи за улавяне и извеждане на отделените газове при заваряване. Към настоящия момент всички, които се намират в халето – и преподаватели и обучаемите лица са подложени на вредното въздействие на отделяните газове и металните частци, които се отделят при заваряване и почистване на заваръчните шевове. - 2 броя климатици за подобряване на микроклимата в двете зали за теоретично обучение в Учебния център, намиращ се на ул. „Г.М. Димитров”. Климатиците ще бъдат инвенторен тип и с достатъчна мощност да поддържат оптимален температурен режим в двете помещения с обем 148 кубични метра всяко. Към настоящия момент не се използват никакви съоръжения за подобряване на микроклимата в помещенията. От подобряването на микроклимата ще се възползват както преподавателите, който преподават, така и обучаемите –около 40 човека. - Ще бъде закупен 1 брой климатик за подобряване на микроклимата в базата за теоретично обучение намираща се на ул.”Г.С.Раковски”, Климатика ще бъде инвенторен тип и с достатъчна мощност да поддържа оптимален температурен режим в помещенинието с обем 82 кубични метра. Към настоящия момент не се използват никакви съоръжения за подобряване на микроклимата в помещенията. От подобряването на микроклимата ще се възползват както преподавателите, който преподават, така и обучаемите –около 20 човека. - Ще бъде изграден окачен таван от гипсокартон с цел намаляване на микроклимата в на първия етаж, в обособените помещения за провеждане на практика в сградата, намираща се на ул. „Г. М. Димитров”. Височината на помещението е 3,2 м и е изключително трудно да се поддържа нормална температура за провеждане на практика. Таванът е площ 288 кв.м. - Ще бъдат закупени 6 броя ергономични стола с цел подобряване ергономията при работа. Закупените столове ще заменят обикновените посетителски столове, които се използват от персонала. Столовете ще бъдат използвани от служителите на работни позиции управител, секретар, технически сътрудник, архивист, деловодител
Дейност 5. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло За осигуряване на лична защита на персонала ще бъдат закупени: - защитен фотосоларен шлем за заварчици Към настоящия момент се използват 2 бр. предпазна маска за заваряване, на която не е обозначена степен на защита и стандарт, на които да отговаря. Ще бъде закупен 1защитен фотосоларен шлем с автоматично затъмняващ се филтър (9-13), олекотен с опция- подвижен екран,отговарящ на стандарти EN 166, EN 175 , които ще бъде използван от преподавателя в професионално направление преподавателя „Машиностроене, металообработване и металургия” и от преподавателя в професионално направление „ Строителство”, при провеждане на практическите часове по заваряване - предпазна престилка за заварчици Към момента се използват престилки с неясен производител, обикновенна комбинация от плат и кожа. Ще бъдат закупени 2 бр.престилки от цепена телешка кожа, отговарящи на стандарти EN 420; EN 388; EN 407. Те ще бъдат използвани използвани от преподавателя в професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия” и от преподавателя в професионално направление „Строителство”, при провеждане на практическите часове по заваряване - ръкавици предпазни за заваряване Към момента се използват ръкавици с неясен производител, обикновенна комбинация от плат и кожа. Ще бъдат закупени 2 бр.ръкавици от цепена телешка кожа, с памучна подплата, дължина 35 см., топлоустойчиви - за заварчици с кевларени конци, отговарящи на стандарти EN 420; EN 388; EN 407 . Ръкавиците ще се от преподавателя в професионално направление преподавателя „Машиностроене, металообработване и металургия” и от преподавателя в професионално направление „ Строителство”, при провеждане на практическите часове по заваряване - гамаши от естествена кожа за заварчици Към настоящия момент не са използвани. Ще бъдат закупени 2 чифта гамаши, отговарящ на стандарти EN 420; EN 388; EN 407 , които ще бъдат използвани използвани от преподавателя в професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия” и от преподавателя в професионално направление „Строителство”, при провеждане на практическите часове по заваряване - каска защитна Към настоящия момент се използват каски на които не е означен клас на защита и не отговарят на стандарт EN 397. Предвидени са да бъдат закупени 2 броя каски за защита от падащи предмети,отговарящи на стандарт EN 397- Физични методи за изпитване на каски, предпазващи от падащи предмети, защита от токов удар до 1000V, околожка с шест точково закрепване, възможност за поставяне на антифони. Те ще бъдат използвани преподавателя в професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия” и от преподавателя в професионално направление „ Строителство”. Каските са необходими, тъй като при провеждане на практиката и в двете направления са изложени на риск от удар от падащи предмети - антифони Към настоящия момент не се използват. В съответствие с препоръките на трудовата медицина ще бъдат закупени 2 броя антифони за предпазване от шум и са с технически характеристики:средна норма на заглушаване 33 dB, отговарящи на стандарт EN 352-1- ЕС за защитни средства срещу шум (външни антифони за каска). Антифоните ще бъдат използвани от преподавателя в професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия” и от преподавателя в професионално направление „ Строителство”. Антифоните са необходими, тъй като при провеждане на практиката и в двете направления са изложени на риск от висок шум -Полумаски за дихателна защита, със сменяеми филтри Ползваните към момента полумаски и филтри са с увеличено съпротивление на въздушната струя и са некомфортни за носене. Ще бъдат закупени 2 броя филтриращи полумаски за защита от частици с клапан за издишване и слой въглен, регулируем ремък и полихлоропренов каучук, отговарящи на стандарти EN 140 Средства за защита на дихателните органи. да отговаря на Европейските стандарти: EN 140. Полумаската е с комбинирана защита от прах и газове. Приложения: ВиК, Строителство, Боядисване със спрей, Опасни материали, Заваряване. Полумаските ще бъдат използвани от преподавателя в професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия” и от преподавателя в професионално направление „ Строителство”. - Прахов филтър за полумаска Консуматив към полумаската, одобрен според ЕN 143, годен за повторна употреба според EN 143:2000/A1:2006. Ще бъдат закупени за всяка маска по една опаковка, съдържаща два броя. - Студо и водозащитно яке Към настоящия момент се използва обикновено работно облекло. Ще бъдат закупени 3 броя студо и водозащитно якета, отговарящи на изискванията на стандарт ЕN 342 „Определя основните и допълнителни изисквания към студозащитни облекла”. Якетата ще бъдат използвани от преподавателя в професионално направление преподавателя „Машиностроене, металообработване и металургия”; преподавателя в професионално направление „ Строителство” и преподавателя в професионално направление „ Електротехника и енергетика” . - Студо и водозащитен полугащеризон. Към настоящия момент се използва обикновено работно облекло. Ще бъдат закупени 3 броя полугащеризони, отговарящи на Европейския стандарт:ЕN 342 Определя основните и допълнителни изисквания към студозащитно работно облекло. Полугащеризоните ще бъдат използвани от преподавателя в професионално направление преподавателя „Машиностроене, металообработване и металургия”; преподавателя в професионално направление „ Строителство” и преподавателя в професионално направление „ Електротехника и енергетика” . - Обезопасяващо лятно яке Към настоящия момент се използва обикновено работно облекло. Ще бъдат закупени 3 броя обезопасяващи якета изработени от антистатичен памучен плат пробан, обработен против горимост, отговарящо на европейския стандарт:EN 340 Определя основните изисквания към работно облекло, EN 11612 Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък,EN 1149 Защитно облекло. Електростатични свойства. Метод за изпитване за измерване на специфично повърхностно съпротивление. Якетата ще бъдат използвани от преподавателя в професионално направление преподавателя „Машиностроене, металообработване и металургия”; преподавателя в професионално направление „ Строителство” и преподавателя в професионално направление „ Електротехника и енергетика”. - Обувки летни защитни Към настоящия момент се използват обикновени работни обувки, които нямат степен на защита. Ще бъдат закупени 3 броя обувкиестествена кожа, антистатично PU/PU ходило. Работните обувки са антиалергични, с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Отговарят на европейския стандарт:EN 345 Определя основните и допълнителни изисквания към обезопасяващи обувки за професионална употреба, включващи защитни елементи (бомбе), защитаващи при удар, като те се изпитват на ниво 200 J. Ще бъдат използвани от преподавателя в професионално направление преподавателя „Машиностроене, металообработване и металургия”; преподавателя в професионално направление „Строителство” и преподавателя в професионално направление „Електротехника и енергетика” . - Диелектрично килимче Към настоящия момент не се използва. Ще бъдат закупени 1 диелектрично килимче, които служат за защита при работа под напрежение до и над 1000 V, като допълнително електрозащитно средство; в закрити електрически уредби: в разпределителни уредби, разпределителни табла, разпределителни съоръжения в клетки и шкафове, в комплектни разпределителни уредби. Килимчетата са изработени от висококачествен каучук. Електроизолационни свойства при работа под напрежение до 20 kV, с размери: 750мм/750мм/6мм, отговарят на ГОСТ 4997-75. Ще бъде използвано от преподавателя в професионално направление „Електротехника и енергетика”.
Дейност 6. Внедряване и сертифициране на стандарт за безопасност и здраве BS OHSAS 18001:2007 в Декси Консулт ЕООД Тази дейност е разделена две развнопоставени части – едната е внедряване на стандарта, а другата е сертфицирането му и ще бъде извършена от двама различни изпълнители. ЧАСТ РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ ще се изпълни на няколко етапа: Етап “Планиране” – идентификация на опасности за здравето и безопасността, оценка и контрол на риска, идентификация на приложими правни или други изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата. Целта на резултатите от тези дейности е да послужат за основа на СУЗБУТ; Дефиниране на политика и цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на СУЗБУТ с определени срокове и отговорности за постигане на общите цели и политиката по ЗБУТ. Етап “Изпълнение” -изготвяне на организационна структура със задължения и отговорности по ЗБУТ;Определяне на квалификацията и необходимостта от подходящо обучение за изпълнение на съответните отговорности и задължения по ЗБУТ;Осигуряване на средства за осведомяване, комуникация и консултация на персонала с информация за СУЗБУТ, която се отнася до него;Поддържане на определена документация на СУЗБУТ; правила за управлението й; Въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове;Програми за поддържане на готовност за действие при аварии и извънредни ситуации. Етап “Проверка” - измерване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ;Разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия;Поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ; управление на записите; Провеждане на вътрешни одити; извършване на преглед от ръководството. Етап “Действие” Етапът обхваща горните елементи по отношение на действия, които се предприемат за тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното подобряване на СУЗБУТ ЧАСТ СЕРТИФИКАЦИЯ също се състои от няколко етапа: Етап 1 - ще се оцени общата готовност за сертификация. Този одит ще се проведе на площадката на фирмата. Етап 2 на сертификационния одит ще се осъществи на базата на получените резултати от провеждането на Етап 1. По време на одита одиторът/одиторският екип ще направят проверка на изпълнението на всички изисквания на Правилата и стандарта с цел оценка на системата за управление. Одиторите ще запишат всичките си наблюдения. Ако по време на одита се установят отклонения от изискванията на Правилата и стандарта, фирма Декси Консулт ЕООД ще бъде информира за това и ще се съгласуват последващи коригиращи действия до пълното съответствие с изискванията. При нормално протичане на одита водещият одитор ще представи наблюденията си от одита по време на закриващата среща. Одиторският екип ще обобщи наблюденията си и ще документира препоръката си в писмен доклад, който ще бъде предоставен на органа по сертификация и на фирма Декси Консулт ЕООД Етап 3 – сертификация. След извършването на сертификационния одит при пълно спазване на процедурата на базата на предоставения доклад и други запис сертифициращия орган ще вземе решение за сертификация. Всички решения за сертификация са обект на контрол от страна на Надзорния съвет на органа по сертификация. При положително решение, Декси Консулт ЕООД ще получи сертификат, който ще покрива одитирания обхват на дейността на фирмата
Дейност 7. Обучение на служители при внедряване на стандарт за безопасност и здраве BS OHSAS 18001:2007 в Декси Консулт ЕООД Дейността ще бъде изпълнена като поредица от тематични обучения, групирани в отделни модули. Ще бъдат обучени всички 13 служители на фирмата. Всички те ще преминат курс от 50 учебни часа обучения, групирани в тематични модули. Програмата на обученията ще бъде изпълнена по график, разработен от Външния изпълнител и утвърден от работодателя, в рамките на 10 посещения на обучаващата организация. След преминаване на пълния курс от обучения на участниците ще бъдат връчени сертификати. Фирмата изпълнител ще подготви и раздаде по време на обучението на обучителни материали със съдържанието на следните тематични модули. 1.Oбхват 2.Позоваване 3.Tермини и определения 4.Изисквания към Системата за управление на здравето и безопасността при работа 5.Общи изисквания – Политика; Планиране;Внедряване и функциониране; Проверка;Преглед на ръководството 6.Изграждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа 7.Одитиране и сертификация на СУЗБР.
Дейност 8. Публичност и визуализация на проекта Тази дейност ще бъде изпълнена съгласно Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”. Дейността включва: - - Организиране на две пресконференции. Първата ще се организира при стартирането на проекта, за да се оповестят целите на проекта и предвидените дейности за постигането им . Втората ще бъде организирана при приключването на проекта, за да се оповестят постигнатите резултати. - - Поставяне на една постоянна табела на входа на Декси Консулт ЕООД - - Поставяне на стикери на закупеното оборудване и инвентар - - Публикуване на четири информационни материала в печатните медии. - - Поставяне на 3 информационни табла пред офиса на проекта, пред базата за теоретично обучение на ул.” Г.С.Раковски” и пред Учебния център на ул.”Г.М. Димитров” - Всички документи, свързани с изпълнението на проекта ще съдържат в себе си емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в Приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз, позоваване на ЕСФ: „ Европейски социален фонд” ; послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: ”Инвестира във вашето бъдеще”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 721 BGN
Общ бюджет: 75 002 BGN
БФП: 75 002 BGN
Общо изплатени средства: 74 993 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 544 BGN
2014 0 BGN
2015 57 449 BGN
74 993 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 912 BGN
2014 0 BGN
2015 48 832 BGN
63 744 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 632 BGN
2014 0 BGN
2015 8 617 BGN
11 249 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз