Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.14-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня
Бенефициент: Община Девня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2013
Начална дата: 04.09.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаването качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход.
Дейности: 4. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация Повишаване на професионалната квалификация с цел адаптиране и конкурентоспособност на пазара на труда
6. Осигуряване на заетост при работодател на лицата от целевата група Създаване на предпоставки за последваща заетост Формиране на активно поведение на пазара на труда при лицата от целевата група Придобиване на професионални и трудови умения Подобряване условията на живот чрез решаване на проблема за трудова заетост
3. Осигуряване на мотивационно обучение Засилване мотивацията на представителите на целевата група за обучение и работа; предоставяне на знания за професиите, изискванията и тенденциите на пазара на труда; изграждане на умения за себеизследване и себеутвърждаване
1. Подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на организация за провеждане на обучения; сключване на договор с изпълнител Провеждане на процедура съгласно действащото законодателство
Организация и управление на дейностите по проекта Прозрачно, ясно и ефективно изпълнение на дейностите по проекта
2. Активиране на икономически неактивните и обезкуражени лица с оглед регистрацията им в дирекции „Бюро по труда” Провокиране на активното поведение на пазара на труда на неактивните и обезкуражени лица
5. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на лицата от целевата група чрез повишаване на квалификацията, предоставяне на чуждоезиково обучение и обучение по ИКТ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 526 848 BGN
Общ бюджет: 499 453 BGN
БФП: 499 453 BGN
Общо изплатени средства: 294 502 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 499 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 000 BGN
2014 0 BGN
2015 194 502 BGN
294 502 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 424 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 85 000 BGN
2014 0 BGN
2015 165 327 BGN
250 327 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 000 BGN
2014 0 BGN
2015 29 175 BGN
44 175 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 брой лица започнали работа
Индикатор 3 Брой лица, преминали обучение по професионална квалификация и ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз