Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0031-C0001
Номер на проект: 13-11-23
Наименование: Oптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Своге
Бенефициент: Община Своге
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 02.09.2013
Дата на приключване: 02.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Своге
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на структурата и осигуряване на по-ефективно функциониране на администрацията на Община Своге.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на тази дейност ще се сформира екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Екипът ще състави работен план за изпълнението на проекта. Планът ще включва разпределение на отговорностите, координиране изпълнението на дейностите и сроковете за тяхното изпълнение. В рамките на тази дейност екипът ще провеждат месечни работни срещи, ще изготвя периодични отчети за напредъка по изпълнението на проекта и ще следи за изпълнението на договорените отношения с изпълнителите.
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация Дейностите по проекта ще се изпълнят чрез възлагане при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. В рамките на тази дейност ще бъде разработена необходимата документация за възлагане на две обществени поръчки. Процедурите за избор на изпълнител ще се проведат при спазване изискванията на ЗОП. Планира се процедурите да бъдат следните: Първата процедура ще бъде за основните дейности по проекта – 3 и 4 и дейност 5 – съпътстващите обучения. Предвид обхвата на дейностите не се предвижда процедурата да бъде разделена на лотове. Втората процедура ще обхваща дейности 6 и 7, които са със сходен обхват и следва да бъдат обединени в една процедура. Изработването на тръжните процедури ще бъде възложено на външен юрист посредством процедурата „Публична покана”.
Дейност 3. Извършване на функционален анализ в администрацията на Община Своге съгласно единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация Извършването на функционалния анализ на община Своге ще се извърши чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ при следните етапи: • Планиране и подготовка; • Провеждане на функционалния анализ; • Анализ на данните и приключване на функционалния анализ; • Наблюдение и мониторинг на изпълнението на анализа. Първият етап е подготвителната фаза, в която ще бъдат ангажирани ръководството и администрацията на общината, като важна предпоставка за създаване на приемствена среда. Последното е важно за установяване на добра комуникация, и оттам – получаване на точна и навременна информация. На следващо място ще бъдат идентифицирани всички заинтересовани страни. Акцентът на анализа ще бъде уточнен върху релевантността на функциите и организационното структуриране, ефективността и ефикасността на администрацията. Вторият етап ще включва анализ на текущото състояние, преглед на законодателството, регламентиращо структурата и дейността на общината, идентифициране на областите на политика, за които отговаря общината, идентифициране, групиране и анализ на правомощията на структурите на общината, изготвяне на препоръки и план за организационното структуриране на администрацията, изготвяне на препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията, изготвяне на препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността, и преглед на организационно-управленския модел на общината и идентифициране на препоръки за извеждане извън администрацията на нетипични функции, премахване на излишни и дублиращи се функции. Третият етап включва дефиниране на приоритетни области и предложения за подобрение, изготвяне на план за действие, изготвяне на доклад за извършения функционален анализ и препоръки за повишаване ефективността на администрацията посредством организационни и структурни промени. Четвъртият етап включва изготвяне на план за мониторинг и е логичното продължение на функционалния анализ. Наблюдението на изпълнението представлява гаранция за устойчивост на постигнатите резултати. Наблюдението на изпълнението ще се извършва от длъжностни лица, определени от кмета на общината, които ще бъдат задължени да му представят доклади.
Дейност 4. Изготвяне на стратегия за оптимизация на администрацията, работните процеси и актуализиране на нормативната база в Община Своге В следствие на анализа ще бъдат идентифицирани проблемните звена в администрацията, след което ще се инициира анализ на съществуващите методологии, процедури и вътрешни правила и текущото състояние на процесите в общината - нивото на организираност, ефикасност, дублирани операции, обмен на информация вътре и вън в структурата. Дейността предвижда преглед на всички общински структури и функции. В рамките на дейността ще се изготви стратегия за оптимизация в следствие на приоритетите и политиките на общината. Ще се извърши актуализация на вътрешно -нормативната база, която води до дублиращи се функции и операции (напр. вътрешни правила за работа, длъжностни характеристики, длъжностното разписание, методологиите, заповеди за работни процеси и т.н.) и ще се направят препоръча извършване на организационни промени, по отношение на човешките ресурси и за повишаване на продуктивността на персонала за единица работно време. Дейността ще спомогне за отчитане на натовареността на отделните звена и числеността на служителите спрямо функциите и дейностите. Също така ще се идентифицирани случаи на необосновано разделяне на една функция. Анализът ще покаже наличие или липса на функции на вътрешни звена от общата администрация, които са типични за специализирана – и обратно.
Дейност 5. Изпълнение на стратегията за действие и мониторинг на изпълнението Изпълнението на стратегията за действие предполага проектите на документи, разработени от външния изпълнител при извършване на функционалния анализ, да се превърнат в реална база при функционирането на отделните отдели и звена в общинската администрация. Мониторингът на изпълнението предполага периодично информиране на всички заинтересовани страни за изпълнението на препоръките (стратегията за действие), изразяващо се в подготовка и представяне на доклад за статуса на изпълнение на предвидените мерки.
Дейност 6: Провеждане на информационна кампания за заинтересованите страни, свързани с извършвания функционален анализ За резултатите от проведения функционален анализ на административната структура на Община Своге се информират идентифицираните заинтересовани страни. Подготвеният доклад по анализа ще бъде комуникиран с лицата, които носят отговорността за изпълнението на функциите и дейностите на административната структура, познават спецификата на дейността й и ще бъдат ангажирани с реализирането на плана за действие. В резултат от тази дейност ще бъде проведена среща - кръгла маса за обществено обсъждане на извършвания функционален анализ със заинтересованите страни. В събитието ще вземат участие 50 участника – представители на гражданите и бизнеса, за които ще бъдат предвидени работни материали и кафе-пауза.
Дейност7. Дейности за информация и публичност По време на изпълнението на проекта се предвиждат дейности за информиране и визуализация на резултатите. Дейността цели да се проведе мащабна информационна кампания, която да запознае широката общественост с предприетите мерки за оптимизация на дейността на администрацията. Като основни дейности, свързани с информационното покритие на проекта се предвижда: • Пресконференция за стартиране на проекта • Брошури • Банери • Публикации в пресата • Заключителна пресконференция Пресконференцията за стартиране на проекта ще запознае всички заинтересовани страни в Своге с целите на проекта. Заключителната пресконференция ще оповести резултатите от проекта. При осъществяването на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания, описани в Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПРЕС ПРОДУКТ ЛАЙН" ООД
ЛА ФИТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 318 BGN
Общ бюджет: 71 191 BGN
БФП: 71 191 BGN
Общо изплатени средства: 71 191 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 664 BGN
2014 45 118 BGN
2015 8 409 BGN
71 191 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 014 BGN
2014 38 350 BGN
2015 7 148 BGN
60 512 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 650 BGN
2014 6 768 BGN
2015 1 261 BGN
10 679 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Дейност 1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 5 Дейност 1: Изготвен план за действие
Индикатор 6 Дейност 1: Отчети за проследяване на напредъка
Индикатор 7 Дейност 1: Договори с екипа
Индикатор 8 Дейност 2: Общи условия
Индикатор 9 Дейност 2: Технически задания
Индикатор 10 Дейност 2: Подписани договори
Индикатор 11 Дейност 3: Извършени функционални анализи
Индикатор 12 Дейност 3: Планове за действие
Индикатор 13 Дейност 3: Доклади за извършен функционален анализ
Индикатор 14 Дейност 3: Прегледи на организационно- управленския модел на общината
Индикатор 15 Дейност 3: Брой изготвени стратегии
Индикатор 16 Дейност 3: Елементи на стратегията: изследване на работните процеси
Индикатор 17 Дейност 3: Изследване на общинските отдели
Индикатор 18 Дейност 4: Прегледани документи- съществуващите методологии, процедури и вътрешни правила и текущото състояние на процесите
Индикатор 19 Дейност 4: Предложени мерки и препоръки за оптимизация- брой анализирани нормативни актове, правилници
Индикатор 20 Дейност 4: Документи, по които са изготвени предложения
Индикатор 21 Дейност 4: Разработени вътрешни правила и методология
Индикатор 22 Дейност 5: Вътрешни документи
Индикатор 23 Дейност 5: Доклад за мониторинг
Индикатор 24 Дейност 5: Публикуван доклад
Индикатор 25 Дейност 6: Брой участници в кръгла маса
Индикатор 26 Дейност 7: Проведени пресконференции
Индикатор 27 Дейност 7: Разработени и разпространени информационни брошури
Индикатор 28 Дейност 7: Изработени банери
Индикатор 29 Дейност 7: Публикувани съобщения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз