Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0011-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-12
Наименование: "Моят дом" - 3 ЦНСТ за деца с увреждания и ЗЖ
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 29.08.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта, в съотвтествие с Националните карти на резидентните и съпътстващи услуги, ще се разкрият три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище. Новите услуги ще осигурят предоставяне на качествена грижа за децата и младежите с увреждания и ще предоставят индивидуализирана подкрепа в най-добрия интерес на детето, съобразено с възможностите и ресурсите на средата.
Дейности: Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от предварително избрания екип от 6 члена: ръководител, координатор проект, счетоводител, технически сътрудник и човешки ресурси, експерт публичност, експерт подбор на персонала. Автобиографиите на екипа са приложени към проектното предложение. Екипът ще провежда регулярни работни срещи и ще изготвя протоколи от своята работа. Функционирането на екипа ще бъде подчинено изцяло на план-графика на дейностите по проекта. Основните поддейности в работата на екипа включват: 1.1 Изготвяне на искания за плащания, технически доклади и финансови отчети, доклади за напредък. Екипът ще подготвя авансово и междинни искания за плащания, придружени от съответните технически доклади и финансови отчети с копия от разходно-оправдателни и други доказателствени документи, доказващи изпълнението на дейностите по проекта. В края на изпълнение на проекта екипът ще подготви окончателно искане за плащане, придружено от окончателен технически доклад и финансов отчет. Функционирането на екипа ще бъде подчинено на всички изисквания и указания на УО на ОПРЧР, както и с изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ. 1.2. Мониторинг. По проекта ще се осъществява текущ и периодичен мониторинг. Екипът за управление на проекта ще ръководи, контролира и наблюдава процеса по изпълнение на дейностите по проекта, като при констатиране на нередности ще уведомява Управляващия орган на ОПРЧР.
Информация и публичност Дейността включва следните елементи: - организиране и провеждане на 2 пресконференции по време на изпълнение; - изработване на рекламен „банер”; - изработване на информационни табели; - изработване на информационни брошури и материали; - осигуряване на 5 публикации в електронни/печатни медии. - Провеждане на публична дискусия в местната общност за популяризиране на проекта - Провеждане на ден на отворените врати за запознаване на съседската общност; - Заснемане на един видео клип за процеса и настаняването на децата - Записване и излъчване на радио спот. Целта на дейностите по информиране и публичност е широко да се популяризират дейности по проекта, неговата цел, задачи и резултати, като се разпространи информация до широк кръг лица и се споделят ценностите на оперативната програма, подпомогне се успешното реализиране на дейностите през ангажирането на общността в процеса на изпълнение и се популяризира добрата практика както и способства за преодоляване на предразсъдъците спрямо децата с увреждания и улеснява тяхното приемане от общността.
Наемане на персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи, предвидени да бъдат разкрити на съответната целева територия Това е подготвителната дейност за стартиране функционирането на социалните услуги по проекта. С наемане на необходимия персонал ще се гарантира предлагането на качествена услуга и ще се гарантира нужното внимание в най-добрия интерес на децата при организацията и осъществяването на тяхното преместване. За целта съгласно методическите указания ще бъде нает персонал, като се спазват изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца и Методиката за определяне на длъжностите и персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Необходимият персонал за 3 ЦНСТ-та и 1 ЗЖ е: Общ персонал 1 ръководител (общ за 4-те социални услуги) 1 психолог, почасова заетост Персонал ЦНСТ (за 1 ЦНСТ): 1 социален работник 3 възпитатели 5 детегледачи 0,3 медицинска сестра 0.3 Техническа поддръжка (на непълно работно време) 0.6 хигиенист Персонал ЗЖ (за 1): 1 социален работник 3 трудотерапевти По този начин персоналът общо за двете услуги възлиза на 37 човека: 1 ръководител (общ за 4-те социални услуги) 1 психолог 1 медицинска сестра 4 социални работници 9 възпитатели 3 трудотерапевти 15 детегледачи 1 техническа поддръжка 2 хигиенисти Наемането на персонала ще се извърши след изготвяне на изисквания за всяка от длъжностите и разпространение на информация за свободните работни места. Предвид огромното значение на персонала за успешното реализиране на дейността ще бъде ангажиран експерт подбор на персонал в екипа за управление на проекта за времето на подготовка (месеци от 1 до 3), който ще организира подбора и процедурата по подбор и критериите за съответните позиции в процеса на наемане. Експертът ще разработи на база изискванията за длъжностите съответните профили на компетенции и въпросници и скали за оценка на кандидатите, както и ще консултира и участва в процеса на оценка – по документи и събеседване. За успешното реализиране на преместването на децата и осигуряване на необходимата им специализирана подкрепа, съответстваща на здравословното, емоционално и психическо състояние, както и за подготовка на услугите за тяхното приемане в преходния период на подготовка ще бъдат ангажирани услугите на следните приложни специалисти и консултанти: Приложни специалисти в подкрепа на преместването на децата Приложените специалисти ще бъдат ангажирани в работата по подготовката на преместването, като съдействат и осигуряват дейностите да бъдат осъществени по начин, който напълно отчита специфичните потребности на децата и осигурява в най-пълна степен подходящата грижа в процеса на преместване и като заявка за реализирането на подходяща грижа за тях при функционирането на услугата. Приложните специалисти осигуряват специализираният подход към потребностите на децата – от здравна, емоционално-поведенческа, психиатрична, възпитателна и социална гледна точка. Така определените приложни специалисти позволяват да се даде отговор на комплексните проблеми, които имат децата от специализираните институции. Педиатър Невролог Психиатър Поведенчески психолог Кинезитерапевт Рехабилитатор Логопед Специален педагог Приложен специалист „Индивидуален план за грижи” Консултанти в подкрепа на изпълнението на проекта Консултантите подпомагат изпълнението на проекта и реализирането на качествена грижа за децата, съобразно методическите указания и добрите стандарти и практики в социалната работа. Юрист Приложен специалист „Методик, развитие на услугата” За наемане на консултантите, екипът ще разработи критерии за подбор и ще проведе процедура за подбор с публикуване на обяви на сайта на Община Монтана, общинското радио и Бюрото по труда. Експертите ще предоставят подкрепа в процеса на подготовка на децата за преместване и подготовка на услугата за функциониране.
Подготовката за преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в новоразкритите услуги. Тази дейност е необходима, за да бъде осъществен процеса на подготовка и преместване на децата и младежите в новите резидентни услуги изцяло съобразен с техния най-добър интерес, с пълно внимание за тяхното емоционално и психическо състояние, както и да се намали максимално травмата от преместването. Дейността е свързана, също така с подготовката на самата услуга и персонала в нея за посрещане на децата и за прилагане на индивидуализиран подход към всяко дете, отчитащ неговите особености. 4.1. Координация и комуникация с ОЗД за определяне на децата и младежите – потребители на социалните услуги, които ще бъдат настанени в новите резидентни услуги. Настаняването в социалните услуги се осъществява от Отдел Закрила на детето по местонахождение на социалната услуга. ОЗД към ДСП Монтана ще издаде направленията или заповедите за ползване на социалните услуги. Издаването на направленията ще бъде съобразено с проведените оценки на потребностите на децата и младежите по проект „Детство за всички”, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Министерството на здравеопазването и Агенция за социално подпомагане. 4.2. Комуникация и координация със специализираните институции, където са настанени децата, които ще се преместват. След подаване на информация от ОЗД за децата, които са насочени за настаняване в социалните услуги екипът ще осъществи връзка и координация със специализираните институции, от които идват децата и запознаване с историята на децата, техните индивидуални оценки и планове за преместване. Координацията ще се осъществи по телефон и чрез командировка на няколко члена на екипа и консултант за посещаване на място на институциите. 4.3.Запознаване на екипа и консултантите с историята и особеностите на всяко дете или младеж. Екипът и консултантите по проекта ще се запознаят с профилите на децата, които ще се преместват и съгласно получената информация за изготвените в специализираните институции плановете за преместване на всяко дете персонала на новите услуги ще изготви собствен план за преместване на всяко дете, мерките и действията за полагане на необходимите грижи, експертните консултации и подкрепа и съответно общ план за организация на преместването децата и младежите към всяка от новите услуги. 4.4. Подготовка на децата за преминаване към услугата ЦНСТ и ЗЖ. Екипът ще изготви и план за организация на дейностите по подготовка на преместването, като отчете особеностите на всяко дете и ангажира специализираните експерти, съобразно индивидуалните потребности на децата. Екипът ще се отнесе с особено внимание към този толкова важен за благополучието на децата момент, като отчете цялата сложност и необходимост от координация със множество заинтересовани страни. В процеса ще бъдат активно ангажирани родителите (където, съгласно оценката е преценено, че е възможна реинтеграция), насочеността е да се изгради доверие между детето и член на персонала, както и да се осигури необходимата му комплексна подкрепа при преместването. Принципите на социалната работа изискват подготовката да включва активно общуване преди настаняването в центъра на детето или младежа от минимум една седмица с екипа на центъра – заедно и поотделно, в рамките на два часа на ден – само или в група с другите деца, които ще бъдат обитатели на Центъра за настаняване от семеен тип. Така екипът и децата взаимно се наблюдават, опознават един друг. Това ще бъде приложено съобразно възможностите и в зависимост от местонахождението на специализираната институция или ДМСГД, от която ще се премества детето. При всички случаи това ще бъде и отправната точка при планиране на дейностите за опознаване и подготовка на премесването и при децата от по-отдалечени населени места. Предвидени са по няколко командировки на членове на екипа и експерти до специализираните институции. Преживяното и наблюденията върху детето се обсъждат на екипна среща, подпомогната от експерти, според спецификата на случая, води се протокол, анализира се ситуацията, правят се изводи, отчитат се грешки; набелязват се нови стъпки в общуването, както и конкретни дейности на подкрепа преди, по време и след преместването. Екипът, подпомогнат от експертите паралелно изготвя и програма за организация на живота в преходния няколко седмичен адаптивен период след преместването за всяко дете. При изпълнение на тази дейност ще бъдат посетени всички деца и младежи, които ще бъдат преместени от членове на персонала, за да се подготвят те за преместване. В посещенията на децата ще бъдат ангажирани всички членове на екипа, както и експертите – консултанти, ангажирани с процеса на подготовка на преместването. Поради липсата на информация за децата – техните особености и потребности, както и за мястото, от което ще бъдат изведени, при планирането на командировъчните се наложи прилагането на гъвкав подход. При командироването както персонала, така и експертите ще бъдат в екипи от по три лица, които ще се допълват и така ще бъдат постигнати и двата водещи принципа – максимално добро запознаване и подготовка на децата за преместването и подготовка на самия персонал и опознаването му с децата. Очакванията са 12 от децата да постъпят от ДМСГД Берковица, а останалите 32 деца и младежи да постъпят от по-отдалечени места. Посещенията имат за цел – запознаване с детето, запознаване с неговите особености и специфични потребности, опознаване на начина му на живот в естествената му среда и реализиране на плана за преместване. Планирани са достатъчно посещения, така, че да бъде обърнато индивидуално внимание на всяко дете и да позволят първоначално запознаване с личността и състоянието му, събиране на необходимата информация и опознаването му с възможно най-широк кръг от персонала, който ще поеме грижата за него и ще съобрази особеностите му при подготовката на услугата за стартиране. Всички посещения се отнасят за периода на подготовка на децата за преместване. Посещенията от страна на експертите за подготовка на децата имат за цел, събиране на специфична информация за състоянието, провеждане на консултативно-терапевтични дейности и съдействие за организация на преместването и подготовката на приемащите услуги. Тъй като състоянието на децата не е изяснено, водени от постигането на техния най-добър интерес залагаме възможност да бъдат организирани посещения на екипи от по 3-ма експерти с различна сфера на компетенции. За реализирането на командировъчните ще бъде изготвен график, след стартиране на проекта, постъпване на информация за децата и дестинациите, от които ще бъдат насочени и след координация с институциите и запознаване с техните планове за преместване В рамките на дейността ще бъде организирано и опознаване на новото място на живот – за децата и младежите, които са в подходящ здравословно състояние и за които е възможно да се организира транспортирането им до новите услуги ще бъде организирано запознаване със социалната услуга на място – в рамките на няколко часа, което включва опознаване на бъдещата стая, дневните, кухнята и трапезарията, както и непосредственото пространство около сградата. Осъществяването на тези посещения е свързано с координация със специализираната институция и финансиране по проект „Детство за всички”. 4.5. Организация на настаняването на децата След преминаване на опознавателните дейности съгласно индивидуалните планове за преместване на всяко дете, се пристъпва към организация на преместването. Настаняването на децата е предвидено да се осъществи поетапно, не едновременно, съобразно плановете за преместване и степента на подготвеност на децата. Предвиден е специализиран транспорт за лежащо болните деца, както и обикновен транспорт за децата, които не са обездвижени. Всички деца ще пътуват придружени от член (ове) на персонала на новите услуги. В процеса на преместване се включват членове на екипа на услугата, експерти, съобразно особеностите и спецификите на децата и се осъществява по предварителен план график, изготвен от екипа. 4.6. Координация и комуникация с дейностите по деинституционализация, услугите в общността, образованието и здравеопазването. Тази поддейност включва: - координация с останалите дейности по проектите за деинституционализация, чрез координация и комуникация с Регионалния екип по деинституционализация. - Административна подготовка на необходимите документи за преместването, организиране на процеса по настойничество и попечителство, проучване и подготовка на процеса за осигуряване на лични лекари и специалисти за периода на доставка на услугата. - Подготовка и координация със социалните, здравните, образователните и културните услуги в общността за осигуряване на възможности за тяхното интегриране в техните дейности, чрез провеждане на работна среща и с активното посредничество на Общината; - Събиране на информация и подготовка за провеждане на входната оценка на потребителите и изготвяне на план за текущо оценяване на развитието на децата и младежите след преместването, консултиране със специалистите и консултантите на работните подходи и осигуряване на приемствеността на грижата. - Подготовка на персонала за изготвяне на стартови индивидуални планове за грижа, определяне на задачите за периода за наблюдение и адаптация. 4.7. Подготовка на услугите за приемане на децата Макар и завършени от към строително ремонти дейности социалните услуги ЦНСТ и ЗЖ изискват в този период да бъдат напълно подготвени като жилища на децата и младежите, които предстои да ги населят. Това включва закупуване и въвеждане в употреба на всичкия домакински инвентар, необходим за нормален живот, осигуряване на вещите, които осигуряват индивидуалността, хигиената, сигурността, уюта и домашната атмосфера, съгласно поставените задачи от Методиката за доставка на услугата. Включено е и осигуряване на условия за индивидуализиране на помещенията и последващата грижа съобразно индивидуалността, възрастта, желанията и потребностите на конкретните деца, които ще бъдат настанени в резидентната услуга. Като част от изпълнение на тази дейност ще бъдат закупени и консумативи и материали, необходими и свързани с периода на преместването на децата и младежите в новоразкритите услуги, произтичащи от индивидуалните потребности на всяко дете и младеж (по предоставен опис) и приложените технически задания за изготвяне на инвестиционни проекти на фаза работен проект за сградите на 3-те ЦНСТ за деца с увреждания и апартамента за ЗЖ, съгласувани одобрени от ДАЗД. Тъй като в техническите задания, които са за изготвяне на инвестиционни проекти не са предвидени консумативи и материали, тъй като не влизат в обсега на ЗУТ и допустимите разходи по ОПРР, се налага по настоящия проект да бъдат закупени консумативи и материали за 3-те ЦНСТ и ЗЖ, за да не се изпада в ситуация настанените деца да бъдат на голи матраци и без завивки и спално бельо. Предвидено е закупуването на пердета (синоним на „завеси”) от материя, която не предполага задържане на прах и други алергени, като с това ще бъде изпълнено техническото изискване за избягване на тъкани, които способстват за развитие на алергии (като например тежки материи тип плюш или друг плътен и влакнест материал) и тези изисквания бъдат включени в специфичната заявка към външния изпълнител. След консултация със специалисти беше потвърдено, че пердета от тънки и лесни за пране материи са важни за уюта в жилището и не представляват опасност за развитие на алергии. Ако сред децата има такива, които изискват специално внимание поради характера на заболяването / състоянието си, това ще бъде напълно съобразено, съобразно препоръките на експерт-консултантите по дейност 4, и при грижата и при всички, свързани с нея битови вещи.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания Дейността предвижда да бъдат разкрити 3 ЦНСТ за деца с увреждания в Община Монтана. ЦНСТ за деца с увреждания е социална услуга, предназначена за дългосрочно настаняване на деца с интелектуално и/или физическо увреждане, които нямат възможност да живеят със своите семейства или в друга форма на семейна грижа. Целта на услугата е да осигури максимално близки до семейните условия за живот на деца с увреждания, като предоставя специализирана подкрепа за развитие и необходимите битови условия, емоционална и психологическа стабилност, социални контакти и живот в общността. Център за настаняване от семеен тип”6 е комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица. Новоразкритата услуга ще функционира съобразно изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Изграждането и функционирането на услугата трябва да бъде съобразено с факта, че децата с интелектуални или физически увреждания имат някои специфични потребности, в резултат на уврежданията си и дългогодишната си институционализация. Предоставянето на социалната услуга ще бъде съобразено с изградената инфраструктура и концепцията за организация на живота в услугата на три нива – индивидуално – през личната стая и пространство, групово в малката група (3 групи от по 4 до 5 деца), в която децата са на сходна възраст и ниво на функциониране и могат да изградят близост и приятелства и общите дейности и занимания в които участват всички жители на ЦНСТ – като хранене, вечерни занимания , тържества и др. Въпреки че приготвянето на храната в ЦНСТ ще се осъществява с кетъринг, на децата ще се даде възможност да започнат да се включват постепенно в дейностите от ежедневието и подготовката на храна. За да се осигури качество на живот на децата и младежите, настанени в ЦНСТ и ЗЖ, през тяхното социално включване в социалните услуги в общността и другите обществени услуги непосредствено след периода на адаптиране децата ще започнат да бъдат ангажирани в дейности, свързани с напускане на ЦНСТ. Осигуряване на специализирана медицинска помощ, рехабилитация, дневна грижа и интегрирано обучение е един от ключовите въпроси от доставката на социалната услуга – за тях ще се е намерило решение в периода на подготовка и при доставката ще се предоставя необходимата подкрепа на децата и тяхното социално интегриране. При невъзможност да се осигури дневна грижа в общността за всички деца и младежи ежедневието ще бъде така организирано, че да се постигне ясно разграничаване на дейностите от него от тези в мястото за живот и ще бъдат осигурени смислени и развиващи занимания. Специализираните консултации и рехабилитацията ще бъдат организирани по възможност извън сградата на ЦНСТ, но при необходимост може да са свързани и с посещения на място на рехабилитатор. Поради невъзможността да се предвидят всички потребности, възникващи от характера на децата, които ще бъдат настанени в социалните услуги – доставката ще изготви план за действие при проблемно и агресивно и автоагресивно поведение, което изисква специализирано консултиране на екипа за изготвяне на модел за действие. Предвид възрастовите особености и възможностите за общуване и придвижване – ще бъдат прилагани различни вариантни на социално включване и намиране на дейности и занимания, свързани с излизане от услугата и взаимодействие с общността – пазаруване, разходки, игра в общите градинки и прочие. Предоставянето на услугата е свързано с настаняването на 12 деца от специализирани институции, като част от процеса на деинституционализация, както и осигуряване на две места във всяко ЦНСТ за деца с увреждания от общността лишени от родителски грижи и насочени към услугата от Отдел „Закрила на детето”. Децата и младежите, настанени в ЦНСТ ще ползват при възможност образователни услуги, като част от общообразователната система. За да се осигури това са предвидени целенасочени дейности в периода на подготовка на доставката на услугата. При увеличаване на капацитета на дневния център за деца и младежи в града ще се осигури и възможност за дневна грижа и рехабилитация. Основните домакински дейности ще се осъществяват от наетия персонал, като постепенно ще се ангажират и разпределят дейности между децата и младежите, съответстващи на уменията им. Персонал: персоналът във всяко ЦНСТ за деца с увреждания ще бъде назначен спазвайки изискванията на методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Персоналът ще включва: Ръководител (1/4 за всяко ЦНСТ ) Психолог (1/4 за всяко ЦНСТ) Медицинска сестра (1 за трите ЦНСТ) Социален работник (по 1 за всяко ЦНСТ) Детегледачи – по 5 за всяко ЦНСТ. Възпитатели – по 3 за всяко ЦНСТ Техническа поддръжка – по 1/3 за всяко ЦНСТ Хигиенист – по ½ за всяко ЦНСТ В Правилника за прилагане на ЗСП и Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца са формулирани базисни стандарти и критерии, на които трябва да отговарят социалните услуги, предоставяни в общността, за местоположение и материална база. Доставчикът на социалната услуга – община Монтана, прилага съответните стандарти, имайки предвид неговата цел и специфика на функциониране като социална услуга за деца.
Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Защитеното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. В защитеното жилище се настаняват дългосрочно младежи над 18 години с интелектуални и/или физически увреждания. Целта на социалната услуга е да осигури максимално близки до семейната среда условия на живот и да гарантира независимост на нейните ползватели. Услугите, предоставяни в защитеното жилище ще отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти, квалифициран персонал. В рамките на тази дейност назначеният персонал ще поеме функциите си в Защитеното жилище. Защитеното жилище предоставя интензивна подкрепа в 24 часа в денонощието на потребителите, настанени в него. То е предназначено за младежи, които имат относително по-голяма независимост от обгрижване и умеят частично да се самообслужват. За младежите в ЗЖ също е от изключително значение интегрирането в дейности извън мястото за живот – свързани с участие в смислени занимания, отговарящи на възрастта и интересите им. При доставката на услугата ще бъдат търсени възможности за организиране на подобни дейности, посещаване на дневен център, в рамките на свободния му капацитет и ангажиране в разнообразни дейности извън социалната услуга. Съобразно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, персоналът на ЗЖ ще включва: Социален работник и 3 трудотерапевти. Управителят и психологът ще бъдат за всички социални услуги (ЦНСТ и ЗЖ).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 692 386 BGN
Общ бюджет: 421 465 BGN
БФП: 421 465 BGN
Общо изплатени средства: 455 974 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 421 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 138 477 BGN
2014 352 172 BGN
2015 - 34 676 BGN
455 974 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 358 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 117 706 BGN
2014 299 346 BGN
2015 - 29 474 BGN
387 578 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 772 BGN
2014 52 826 BGN
2015 - 5 201 BGN
68 396 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз