Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1150-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-09005
Наименование: "Безопасен труд във "ФРУКТО СЛИВЕН" АД"
Бенефициент: "ФРУКТО СЛИВЕН" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 29.08.2013
Дата на приключване: 29.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Проектът цели подобряване условията на труд в „ФРУКТО СЛИВЕН” АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа .
Дейности: 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА За успешното изпълнение на проекта задължителна предпоставка е отличната организация и доброто управление на проекта. В тази връзка се предвиждат следните етапи в управлението на проекта: 1.1. Подготвителен етап - сформиране на екип. Ще бъде създаден екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител, координатор и счетоводител. Подборът им е базиран на значителния им административен капацитет. По време на подготвителния етап ще бъдат разпределени задълженията и дефинирани процедурите за взимане на решения, както и механизмите за вътрешен контрол. 1.2. Управление и мониторинг Екипът за управление на проекта ще провежда текущо наблюдение и контрол на дейностите и на резултатите при постигане на целите на проекта. Всеки месец ще се провеждат координационни срещи на екипа на проекта с цел актуализиране на задачите, отговорностите и план-графиците. В допълнение ще се провеждат седмични контролни срещи, на които ще се предоставя актуална информация за протичането на дейностите, постигнатия напредък, ниво на осъществяване на заложените по проекта резултати. Контролните срещи ще позволят на екипа на проекта да постигне по-добра вътрешна координация, сътрудничество и обмен на полезна информация. 1.3. Подготовка и провеждане на процедури за определяне на изпълнител по ПМС № 69/2013г. Предвиждат се поръчки със следните предмети: - 1. Материали за информиране и публичност - 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност - 3.Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло. - 4. Закупуване/модернизиране на ДМА за осигуряване на безопасен и здравословен труд Ще се изготви и съгласува необходимата документация за избор на доставчици. Видовете процедури, които следва да се проведат са: Избор с публична покана. Изборът на изпълнители ще бъде проведен по процедурите на ПМС № 69/2013г. Сключване на договорите с изпълнители ще е съгласно нормативните срокове и разработения план за изпълнение на проекта. В договора ще бъдат включени разпоредбите, които произтичат от договора за безвъзмездна помощ по настоящата процедура. 1.4. Дейности по отчитане Ще се изготвят междинни/финален отчети - технически и финансови отчети, съгласно договора за финансиране. Ще се събират и документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, присъствени форми, удостоверения, анкетни карти и други).
2. ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП - Всеки документ, свързан с изпълнението на проекта ще включва позоваване, сочещо, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. - Всички мерки и дейности за информация и публичност ще са съобразени с графичните изисквания на ЕС, включително лого, специфични цветове и т.н., които трябва да бъдат използвани при изпълнението на мерки за и публичност. - провеждане на 2 информационни събития за местни медии /информационни писма до печатни и електронни медии и информационни интернет сайтове/ - публикуване на прес-съобщения на интернет страницата на „ФРУКТО СЛИВЕН” АД (за старта, и за завършването на дейностите по проекта); 2 бр. информационни табели и 300 бр. брошури и 3 бр. стикери за информиране на персонала и клиентите, и широката общественост.
3. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ Анализът трябва да отговаря на изискванията за съдържание и обхват съгласно НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване, Име на схемата: „БЕЗОПАСЕН ТРУД”, Бюджетна линия: BG051PO001-2.3.03. Анализът трябва да съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”.
4. ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО В рамките на тази дейност ще се закупят и предоставят на персонала нови и по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло. Всички планирани за закупуване лични предпазни средства, защитно облекло и средства за колективна защита - техният вид и брой, са определени въз основа на приложената оценка на риска и карти за оценка на риска на работно място. Заложените за закупуване ЛПС и специално работно облекло отговарят на точния брой на заетите лица по длъжности, които ползват средствата за защита и са планирани, съгласно срока за износване в Списъка на работните места и видовете работи за периода на изпълнение на проекта. Планираните за закупуване защитни облекла ще бъдат по-качествени – с повишена защита, модерни и удобни, като ще отговарят на основните изисквания на ЕN 420, снабдени с маркировка СЕ. Подробно описание на планираната екипировка е направено в бюджета, приложение A 3.1. Разходи за закупуване на материали.
5. ЗАКУПУВАНЕ/МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ДМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСЕН И ЗДРАВОСЛОВЕН ТРУД Ръководството на "Фрукто Сливен" АД е създало необходимите условия съгласно нормативните изисквания за здравословен, и безопасен труд. Въпреки това са идентифицирани области,в които могат да се предприемат допълнителни мерки за подобряването на условията и безопасността на труда, както следва: 1. Към момента беленето на прасковите извършва с химичен белач, като агента, който се използва за белене е натриева основа, чиито изпарения в минимални количества се просмукват през стените на белача и могат да създадат опасност за близкостоящите работници. Аспирацията над химичния белач в момента се извършва посредством 6 бр. покривни вентилатора, които обаче не са достатъчно ефективни. Ето защо, за да се подобрят условията на труд, и да се осигури безопасността на работниците в неподстредствена близост до химичния белач, е необходимо да се закупи и монтира локална аспирация. Обезопасяване на гореописаните процеси ще повиши безопасността на работните процеси, и ще осигури по-добри здравословни условия на труд в "Фрукто Сливен" АД . Тъй като прогнозната единична стойност на локална аспирация надхвърля 5 000 лева без ДДС, това оборудване ще бъде застраховано за сметка на "Фрукто Сливен" АД , както за периода на изпълнение на проекта, така и след това. Закупеното оборудване ще бъде обозначено със стикери, с информация за финансовия принос на ЕФРР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 065 BGN
Общ бюджет: 60 363 BGN
БФП: 60 363 BGN
Общо изплатени средства: 60 363 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 363 BGN
2015 0 BGN
60 363 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 309 BGN
2015 0 BGN
51 309 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 054 BGN
2015 0 BGN
9 054 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз