Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0038-C0001
Номер на проект: Д01-4387/27.08.2013
Наименование: Актуализиране на образователния процес в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” - София в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ
Бенефициент: НПГПТО "М. В. Ломоносов" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 27.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да актуализира учебния процес в специалността „Системно програмиране” в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” - София, чрез изграждане на "образователен парк" в активно сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД - работодател в сферата на ИКТ.
Дейности: Подготовка на дейност 6 Провеждане на обучения на ученици
Изпълнение на дейност 7 Осигуряване на публичност на проекта
Подготовка на дейност 5 Провеждане на семинари и работно посещение
Изпълнение на дейност 3 Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности
Изпълнение на дейност 2 Провеждане на обучение на учителите от целевата група за работа с новите сървърни приложения и приложения за разработка
Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип по проекта
Изпълнение на дейност 6 Провеждане на обучения на ученици
Изпълнение на дейност 5 Провеждане на семинари и работно посещение
Изпълнение на дейност 4 Актуализиране на учебната програма и изпитни материали по предварително избрани модули и адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор
Подготовка на дейност 7 Осигуряване на публичност на проекта
Подготовка на дейност 1 Сформиране на екип по проекта
Подготовка на дейност 4 Актуализиране на учебната програма и изпитни материали по предварително избрани модули и адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор
Подготовка на дейност 3 Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности
Подготовка на дейност 2 Провеждане на обучение на учителите от целевата група за работа с новите сървърни приложения и приложения за разработка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 477 BGN
Общ бюджет: 95 163 BGN
БФП: 95 163 BGN
Общо изплатени средства: 95 162 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 800 BGN
2014 64 382 BGN
2015 13 980 BGN
95 162 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 280 BGN
2014 54 724 BGN
2015 11 883 BGN
80 888 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 520 BGN
2014 9 657 BGN
2015 2 097 BGN
14 274 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 2 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 3 Учебни програми
Индикатор 4 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз